Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Tasavvuf olmadan olmaz mı?

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
TASAVVUF OLMADAN OLMAZ MI?
Bu hususu İmam-ı Rabbânî Hazretleri 'Mektubât' adlı eserinde şöyle açıklar:
"Tasavvuf yoluna girmek, İslâmiyet'in inanılacak şeylerine îmanı kuvvetlendirmek içindir. Böylece kişinin îmanı, düşünerek anlamak zorluğundan kurtularak, görmüş gibi sağlam ve vicdânî olur ve derin bir îman hâsıl olur. Meselâ, Allah-u Teâlâ'nın varlığına ve bir olduğuna önce düşünerek veya başkalarından görerek inanan bir insana, tasavvuf yolunda ilerlemek nasip olunca, düşünerek ve işiterek olan îmanı; şimdi bularak, anlayarak hâsıl olur. Îmanı olgunlaşır. İnanılacak şeylerin hepsine de, böyle îman hâsıl olur.
Tasavvuf yoluna girmenin ikinci faydası, fıkıhta bildirilen vazîfeleri yapmakta kolaylık elde etmek ve nefs-i emmâreden ileri gelen güçlükleri yok etmektir. Bu fakir, iyi anladı ki, tasavvuf, İslâmiyet'in yardımcısıdır. İslâmiyet'ten başka bir şey değildir. Böyle olduğunu, mektûblarımda, kitaplarımda açıkladım.
Bu iki faydaya kavuşmak için, tasavvuf yolları içinden, Ebû Bekr-i Sıddîk'ın yolunu seçmek iyi ve daha uygundur. Çünkü, bu yolun büyükleri sünnet-i seniyyeye yapışmışlar ve bid'atlerden sakınmışlardır."(2)
Tasavvuf, insan ile âlem arasındaki savaşın düğümünü çözme, insanı âlem içinde huzursuz eden derin sebepleri bulduktan sonra, onu bir iç muhasebe ve murakabe ile yavaş yavaş bu sebeplerden uzaklaştırma, ona kendi iç hakikatini buldurma yoludur.
Sufilere göre insan bir âlem-i sağîr'dir, mikro kozmostur, zübde-i âlemdir. Akıl, bizi gizli güçlerimizi gerçekleştirmeye yönlendirir, hayatın temel amacını belirlememize yardım eder. Ancak varoluşsal sorunumuzu tek başına çözemez. O nedenle insan gerçek benliğe ulaşmalı, İnsan-ı Kâmil olmalıdır.
Ahsen-i Takvîm (yaratılmışların en güzeli) ile Esfel-i Sâfilin (aşağıların en aşağısı) arasında gidip gelen insan, hem bir mükemmellik imgesi barındırır, hem de kopuşla birlikte başlayabilecek bir bozulmaya meyillidir.
İnsan, eğer varoluşsal problemini çözmek için, ebedi olanı arar ve kendini aşmak isterse bilincini kurgu, yalan ve idollerden; kalbini de hırs, kıskançlık ve öfkeden temizlemelidir ki Ahsen-i Takvîm'e ulaşabilsin.
Tasavvufta ruhsal gelişimin ilerleme aşamalarını temsil eden makamlar vardır. Her aşama kişiliğin daha mükemmel bir seviyeye dönüşmesine katkıda bulunur. İnsan gelişiminin yedi aşaması ve eşlik eden kişilik gelişim düzeyleri şu şekildedir:
Tevbe: Nefs-i Emmâre
Verâ: Nefs-i Levvâme
Zühd: Nefs-i Mülhime
Fakr: Nefs-i Mutmainne
Sabr: Nefs-i Râziyye
Tevekkül: Nefs-i Marziyye
Rızâ: Nefs-i Kâmile

"Allah'ı unuttuklarından dolayı Allah da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar, yoldan çıkan kimselerdir." âyet-i kerimesinden yola çıkarak nefsimizin hangi mertebede olduğunu daha iyi anlamak ve ona eşlik eden ruhsal aşamaları öğrenmek için bu yedi nefs makamını biraz açıklayalım.

7 NEFS ve 7 GELİŞİM DÜZEYİ


NEFS-İ EMMÂRE =TEVBE
"Ey Muhammed! Hevâ ve hevesini kendine ilâh edinen, Allah'ın kendi ilmi dâhilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi onu Allah'tan başka kim hidâyete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz?"
Mübalağa ve şiddetle kötülüğü emredici nefs anlamına gelen, Nefs-i Emmâre Cenâb-ı Hakk'ın Celâl sıfatı ile yaratılmıştır. Yukarıdaki âyette de çok açık bir şekilde gördüğünüz üzere Nefs-i Emmâre, kişiye kendi hevâ ve hevesini ilah ettiren, insanı dalâlete, inkara, isyana ve kötülüğe sürükleyen bu itibarla da en alt tabakada yer alan nefstir.
Modern psikolojinin yapısal kişilik kuramındaki "id" sistemi de aynen Nefs-i Emmâre gibi "Haz İlkesi" ile çalışır. Bu ilke ile hareket eden id, acıdan kaçınma ve haz duyabilme amacıyla iki süreçten yararlanır. Dürtülerine göre hareket eder. Dürtülerini ne engeller ne denetler ve ne de düzenler. Nasıl, nerede ve ne zaman istiyorsa o anda dürtülerini gerçekleştirir.
Bu aşamadaki nefs, küfür halindedir. İmandan yoksundur. Hikmet-i İlâhî'den, Nûr-u Sübhânî'den, Füyüzât-ı Muhammedî'den bir nebze bile nasibi yoktur. Sadece Allah'ın tevbe kapısını açıp hidayete erdirdikleri hariç. Tevbe, bir çıkış kapısıdır nefsin bu basamağından.
Cüneyd-i Bağdâdî'ye göre tevbenin üç anlamı vardır: 1. Suçluluk ve pişmanlık, 2. Alışkanlıklardan kurtulmak, 3. Kişinin kendisini haksızlık ve husumetten arındırması.
İmam-ı Gazâlî Hazretleri Kimya-ı Saadet'inin bir bölümünü tevbeye ayırır. Ona göre "İnsan, tutku ve dürtülerine mağlup olabileceği için eksiktir. İnsan ancak akıl ve iradesiyle tutkularına gem vurabilirse olgunlaşır."
Tevbe, geçmiş günahlar ya da psikoloji diliyle söylersek impulsif davranışlar ve yasaklanmış arzular için af dilemektir. Psikodinamik bakış açısından, tevbe bir kendini gözleme ve inceleme sürecidir ve kararlı bir pratik gerektirir. Kendini gözleme, inceleme ve dürtüleri gözden geçirme, etkin psikolojik terapinin önemli aşamalarıdır.
Bir de tevbe-i nasûh diye isimlendirilen bir tevbe vardır ki, bu tür tevbede kişi tekrar günaha meyledeceği zaman nasûh tevbesi onu korur. Bir insan işlemiş olduğu günahlara asla geri dönmemek üzere tevbe etmiş ve bu hususta Allah'tan da yardım dilemişse o kişi tevbe-i nasûh ile tövbe etmiş demektir. İşte asıl tevbe budur: Kişiyi tekrar günah işlemekten ve aynı hataya düşmekten koruyan tevbe ki biz buna "Tevbe-i Nasûh" yani "Kurtarıcı Tevbe" diyoruz.
Kur'an-ı Kerim'de "Tevbeten Nâsuha" diye geçen bu tevbede Allah-u Teâlâ: "Ey o bütün iman edenler! Allah'a öyle tevbe edin ki nasûh (samimi, gayet ciddi, tesirli, öğütçü) bir tevbe olsun. Umulur ki Rabbiniz sizin kabahatlerinizi keffaretle örter."
İbn Abbas (R.A)'a göre nasûh tevbe: "Kalp ile pişmanlık duymak, dil ile istiğfar (bağışlanmayı dilemek), beden ile günahlardan kopmak, içinden de bir daha aynı hataya dönmemeye karar vermektir."


NEFS-İ LEVVÂME =VERÂ
"Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur.
Ey akıl sahipleri! Benden korkun!"
Tasavvufun temeli umuttur. Verâ aşamasında, kişi umudu korkuyla birlikte yaşar. Havf ve recâ arasında salınır. Umut insanı geleceğe hazırlar, arzulara takılıp kalmak ise kişilik gelişimini ketleyebilir ve ciddi psikolojik huzursuzluklara yol açabilir. Hakikat yolundaki en büyük engel kibirdir. Kibir ve gurur; husumet, önyargı ve uyumsuzluğu besler.
İnsan gelişiminin ikinci aşaması olan verâ'ya eşlik eden nefs; kendini kınayan nefs anlamına gelen, Nefs�i Levvâme'dir. Tasavvufta insanları hayvanlardan ayıran yalnızca akıl ve zekası değildir; kendini kınayan Nefsi Levvâme de insanları hayvanlardan ayıran bir özellik olarak görülür.
Psikanalizdeki süper ego kavramıyla, kendini kınayan nefs arasında kimi benzerlikler vardır. Süper ego kişinin ahlâkî, dinî ve vicdânî değerleriyle ilgilenen parçasıdır. Süper egonun pek çok işlevi bilinçdışıdır. Psikanalizin yapısal kişilik kuramının en son gelişen sistemidir ve gerçekten çok ideali, hoşlanmadan çok kusursuzluğu temsil eder. İdden gelen dürtüleri bastırır. Egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlâkî amaçlara yönlendirmeye çalışır.
Tasavvuftaki kendini kınayan nefs ve ego psikolojisindeki ego ideali; hayvanî arzuları, bencil eğilimleri, narsistik gururu, yalancı umudu ve kendini kandırmayı dizginlemek için gereklidir.
Tasavvufta verâ ile çok meşgul olma ve riyâzet; ego psikolojisindeki suçluluk duygusu ve utançla aşırı uğraş, insan gelişimini sınırlar ve bir dizi psikopatolojik durumun ortaya çıkmasını kolaylaştırır.
Sûfîler, kendilerini korkuya teslim etmemeleri gerektiğinin farkındadırlar. Onlara göre yoğun korku; fobiler, ketlenmeler, korkaklık, atâlet, kararsızlık, zihin ve ruhun felce uğraması gibi bir çok duruma geçit verir. O nedenle tasavvufta korkuyla doğrudan yüzleşilir ve devamlı korku ile ümit arasında, havf ve recâ halinde olunur.

NEFS-İ MÜLHİME=ZÜHD
"Mal toplayıp onu tekrar tekrar sayanların vay haline!"
Zühd, dünyadaki şeyleri özlemekten ve arzulamaktan vazgeçme halidir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri'ne göre zühd: "Elin dünya malından, kalbin tamahkârlıktan âzad olmasıdır."(11) Maddî ve maddî ihtiyaçları yüceltmek şöyle dursun; zerre miktarı hatırlanması, düşünülmesi dahi yoktur bu makamda.
Zühd makâmı, batılı psikoterapilerde olgunluk ve kişilik bütünleşmesi evrelerine karşılık gelir. Bu evrede, kişi kendisine, hayatına ve başkalarına biraz uzaktan bakmayı dener.
Karen Horney'e göre olgunluk, yanılsamalardan derece derece kurtuluştur.
Erikson'un insan gelişimi kuramında ise olgunluk, en üst basamağı oluşturur. Bu aşamada ego bütünlüğü gelişir, benlik kendi içinde bir düzen ve anlam bulur. Erikson bu dönemin bilgelik ile bezendiğini söyler. Bu bilgelik, yaşantılara bir bütün olarak bakabilmektir.
Zühd makâmına eşlik eden nefs; ilham edilmiş nefs anlamına gelen, Nefs-i Mülhime'dir. İdris Şah'ın deyimiyle: "İlham edilmiş nefs, gerçek zihinsel bütünleşmenin başlangıcıdır. Orada zihin eski verimsiz hâlinin aksine; daha yüksek bir seviyede işlemeye muktedir olur."
Zühd; alışkanlıklar, savunmacı tavırlar ve yanıltıcı düşünmeler üzerinde bir kazı çalışmasıdır. Kişi, bu kazıyla bilinçdışının set vurulmamış enerjilerine ulaşır. Bu enerjilerin yaşanması ve ifade edilmesi ancak Nefs-i Mülhime ile hayata geçirilir.
Erich Fromm, modern insanın olmak ile sahip olmak arasında bir temel tercih noktasında bulunduğunu söylediği yapıtında şöyle yazar: "Tüketim, günümüz aşırı üretim toplumunun belki de en önemli sahip olma biçimidir. Tüketilen şeyin geri alınması imkansız olduğu için, bu durum korku duygusunu azaltmaya yarar. Ama her tüketilen şey, tüketildiği andan itibaren ve tüketiciyi tatmin edemez hale geldiği için de, insanlar yeniden ve daha fazla tüketime yönelmek zorunda kalmaktadırlar."(12)
Psikanaliz, batılı psikoterapiler ve bir dizi batılı psikoloji, olgunluğun ötesinde herhangi bir gelişim evresini düşünmezler. İnsan gelişiminin mânevî, evrensel ve aşkın evrelerini keşfetmeyi arzulamazlar. Oysa tasavvufta gelişim yeni başlamaktadır. Kişi fakr, sabır, tevekkül ve rızâ olmak üzere dört gelişim basamağından daha geçerek İnsan-ı Kâmil mertebesine ulaşacaktır.


NEFS-İ MUTMAİNNE=FAKR
"Ey mutmain olan, itaat edip huzura eren nefs! Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak dön Rabbine! Gir kullarımın arasına. Gir cennetime!"
Fakr, yoksulluk; arzu ve isteklerden kurtuluş demektir. Tasavvuf ehli genellikle kendilerine "fakir" derler. Bu makama eşlik eden nefs; Nefs-i Mutmainne'dir.
Nefs-i Mutmainne'ye ulaşmak içsel çatışmalardan, dünyevî bağlanmalardan ve sahip olma eğilimlerinden kurtulmak, hayatın ve varoluşun görünmez ritmine yaklaşmak demektir.
Kişi bu dünyadan el-etek çekmeden ondan özgürleşebilmeyi başarabildiği anda Nefs-i Mutmainne'ye ulaşabilir. Gerçek yoksulluk ve fakr hâlinin göstergesi, kişinin iç dünyasında maddî nesneleri algılama biçimidir. Daha fazla edinme arzusuna, mevki kaygısına köle olmadığı sürece kişi fakirdir, erdemlidir. Tasavvuf büyüklerinden Süleyman Hilmi Tunahan (K.S) Efendi Hazretleri, bu hâli Hazreti Ebubekir (R.A) edâsıyla anlatır: "Biz parayı kalbimizde değil; cebimizde taşırız."
Nefs-i Mutmainne sahibi, sürekli kulluğunun bilincindedir. Neşe ve sürûr günlerinde azgınlaşmadığı gibi; güçlük ve zorluk sırasında Allah'ın kaza ve kaderine de baş kaldırmaz. Kulluğunu eşit bir biçimde sürdürür.
Görevlerini yerine getirmeye gelince, namazlarını ilk vaktinde kılar. Haramlardan, Allah'ın yasak ettiği her şeyden kaçar. Kulluğunun bilincindedir. İster darlıkta, ister genişlikte, ister nimet verilsin, ister sıkıntıya uğratılsın fark etmez. O sürekli kulluğunu yerine getirir.

NEFS-İ RÂZİYYE=SABIR
"Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır."
Dayanma, tahammül, katlanış anlamlarına gelen sabra eşlik eden nefs; Nefs-i Râziyye'dir. Sabır bir yönüyle bilişsel, duygulanımsal ve bilinçdışı düzeylerde yaşanılan bir psikolojik süreçtir. Bir yanıyla da psikolojik süreçleri aşan mânevî bir hâldir.
İçsel sabır yaşantısı üzerinde durarak dürtüsel/agresif güdülerin yıkıcı güçlerini dizginlemek isteyen tasavvuf ehli, kişinin iç huzur ve ahengini arttırır.
Sessizlik, sabrın davranışa yansıyan tarafıdır. İçsel sessizlik yaşantısı daha fazla kişilik bütünleşmesi sağlayan güçlü bir psikolojik kuvvettir.
Tasavvufta sabır inancın özüdür.


NEFS-İ KÂMİL= RIZÂ

"Ben âlemlerin Rabbine teslim oldum."
İnsan gelişiminin son ve yedinci makamı Rızâ'dır. Tasavvufta rızâ, derin bir içsel tatmin, kanaat ve gönül hoşnutluğuna işaret eder. Bu aşamaya eşlik eden nefs; arınmış ve kemâle ermiş olan Nefs-i Kâmile'dir. Bu makama ulaşabilen kişinin artık kaybedeceği bir şey yoktur. Hiçbir kayıptan ıstırap duymaz. Hiçbir şeye sahip olmakla zenginleşmez. Hiçbir şeyi yitirmekle yoksullaşmaz. Her iki durum arasında onun için fark yoktur.
Rızâ hâli, Aziz Mahmud Hüdâî Hazretleri'ne: "Kahrın da hoş; lütfun da hoş" dedirten mertebedir. Rızâ'ya ulaşan, kâinatta ikilik, çelişki, kötü, çirkin, acı, gam görmez. Allah'ın irade ve yazgısına mutlak bir teslimiyet vardır. Rızâ benlikten kurtulmanın en yüksek biçimidir.
Derin bir içsel tatmin, adanmış bir aşk, diğerlerine karşı empati, samimiyet ve insanlığa sürekli hizmet rızânın neticelerindendir. Rızâ, hayatın olduğu gibi kabul edilmesidir. Ne geçmiş ne gelecek, ânın yaşanmasıdır.
Nefs-i Kâmil mertebesindeki kişi, nefsin diğer alt basamaklarının tamamını yaşayarak zirveye ulaşır ve Kâmil insan olur.
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
Sevgi deger kardesim,Seyfullah biraz daha kisa yazki anlayalim cevap yazmamaya kararliyim ama mecbur birakiyorsun biraz insaf et.Kisa ve öz yeterde artar.Allaha emanet ol,Sevgi deger kardesim.
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
nasil olmaz seyfullah ALLAHIN KITABI VE PEYGAMBERIN SEUNNETI YETMIYORMU?
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
metin mete' Alıntı:
Sevgi deger kardesim,Seyfullah biraz daha kisa yazki anlayalim cevap yazmamaya kararliyim ama mecbur birakiyorsun biraz insaf et.Kisa ve öz yeterde artar.Allaha emanet ol,Sevgi deger kardesim.


olabildiğince öz yazılmış ir yazı dha kısa yazmak mümkün olamazdı bu kıslatılmış hali ...öğrenmek için baı fedakarlıuklar gerekiyor buda okumaktan geçiyor sayın metin mete bu sebeple elimden geleni yapıorum..

saygılarımla...
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
MUVAHHID' Alıntı:
nasil olmaz seyfullah ALLAHIN KITABI VE PEYGAMBERIN SEUNNETI YETMIYORMU?

tam manasıyla anlıyabilene yeter ,lakinn bunun içim ilim ehli olmak laızmki ben nacizane şahsıma adına konuşabilrim ancak ben ilim ehli dğeilim bu yolda çabalamaya çalışıyorum . içimizde müçtehit varsa kendi hükmünde haraket etsin şayet müçtehit yoksa herkes bnunla nasiplenmelidirki imam-ı rabbani hz. leri yeteri kadar açıklama yapmış fazlası benim edebi çiğnemem olur.
o bu kelamları sarfetmişken aksini iddia etmek benim haddi değildir...

Rabbim kur'an-ı kerim i ve sünneti anlıyıp yaşamayı bizlere nasip etsin inşallah.

saygılarımla...
 

E R H A N

New member
Katılım
14 Ocak 2005
Mesajlar
555
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Yaş
45
Konum
istanbul
Web sitesi
www.hidayetcagý.com
Kuranı yaşamak tasavvuftur
Tsavvuf dinin kendisidir
bu gün halk arasında olsa daha iyi ama olmasada olur gibi bir inanış vardır
ancak bilinmelidirki
tasavvufu yaşamayan dinini yaşamıyodur
ve ne yazıkki amelleri boşa gidecektir
Mürşidler,dergahlar,evliyalar,müridler,zikir ve vird.
bunlar iblisin duymak bile istemediği ve kızdığı şeylerdir
ama Kafirler istemesede
osmanlı yeşerecek
dergahlar mürşidler diyarı Türkiye tekrar Dirilecek
bunu Allah istediği için kimse engelleyemeyeceeek

HAFIZLAR MÜFTÜLER CÜMLE GELDİLER
BÜTÜN KİTAPLARIN YERE SERDİLER
SEN BU İLMİ NERDEN ALDIN DEDİLER
BİR KAMİLİ MÜRŞİD E VARMAZSAN OLMAAAZ

---YUNUS EMRE--
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Islamda Tasavvuf Yoktur.tasavvuf Seytan Isinden Bir Pisliktir.
Tasavvuf Ehli Kafirlerin En Kotusudur.
 

E R H A N

New member
Katılım
14 Ocak 2005
Mesajlar
555
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Yaş
45
Konum
istanbul
Web sitesi
www.hidayetcagý.com
E R H A N' Alıntı:
Kuranı yaşamak tasavvuftur
Tsavvuf dinin kendisidir
Mürşidler,dergahlar,evliyalar,müridler,zikir ve vird.
bunlar iblisin duymak bile istemediği ve kızdığı şeylerdir

HAFIZLAR MÜFTÜLER CÜMLE GELDİLER
BÜTÜN KİTAPLARIN YERE SERDİLER
SEN BU İLMİ NERDEN ALDIN DEDİLER
BİR KAMİLİ MÜRŞİD E VARMAZSAN OLMAAAZ

---YUNUS EMRE--
kızma kardeşim seni kızdıran iblise uyma
tasavvuf sonsuz nura giden yolcuların yaşantısıdır
yunus emre hz
mevlana hz
hacı bayram veli hz
abdulkadir geylani hz
akşemseddin hz
hallacı mansur hz
fırıncı baba hz
şeyh edebali hz
mekez efendi hz
sümbül efendi hz
ve dahası
tasavvuf ehli bu insanlar
sence kafirmi yani
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
aralarinda buyuk evliyasida vardir kafiride mesela vahdeti vucudcular kafirdir.
gelanide buyuk evliyadir.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
eğer içlerinde büyükevliyalar varsa yol pis değildir. yada o yolda olan kafir de değildir. o evliya nın yanınd aolmak da güzel iş ozaman bu yolda sakınca yoktur. aksi olsa evliyalar bu işle iştirak etmezlerdi..
 

mfg52

New member
Katılım
8 Mar 2006
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
geylani büyük evliya mı ya da muvahhid onu mu kasdetmiş anlamadım ancak anladığım bir şey var tasavvufla zühd hayatını karıştıyoruz bir lokma bir hırka yaşayan zahiddir murasavvıf değil ilk ve en güzel örneği Ebu Zerr El Gıfaridir ama dünyadan el etek çekmez o Hz Osman'ın karşısına dikilebilecek kadar cesur ve merttir tasavvufa ait hiç bir şey görünmez onda ne allahla bütünleştim zırvaları ne enel hakk yaklaşımları o tastamam iman etmiştir.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
Tasavvuf büyüklerinin hepsi, Ehl-i sünnet îtikâdında idi. Bid'at sâhiplerinin hiçbiri, Allahü teâlânın ma'rifetine yaklaşamamıştır. Evliyâlık nûrları bunların kalblerine girmemiştir. (Abdullah-ı Dehlevî)

Tasavvuf ehlinin üç vasfı vardır. Toprak gibidir, iyiye de, kötü kimseye de verir. Bulut gibidir, her şeyi gölgeler. Yağmur gibidir, sevilen kimseyi de, sevilmeyen kimseyi de sular. (Harkûşî Abdülmelîk bin Muhammed)

Tasavvuf hâldir, söz değildir, söz ile ele geçmez. (Seyyid Abdülkâdir-i Geylânî)

Tasavvuf, Resûlullah efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak, fazla konuşmayı, fazla yemeği ve fazla uykuyu terk etmektir. (Alâüddevle Semnânî)

Tasavvuf, insanı Allahü teâlâdan uzaklaştıran şeylerin hepsini terketmektir. (Ali bin Sehl)
İnsana lâzım olan önce Ehl-i sünnete uygun inanmak, sonra şerîate (dînin emir ve yasaklarına) uymak, daha sonra tasavvuf yolunda yükselmektir.
(Muhammed Bâkî-billah)

Şimdiye kadar yedi yüz velî, tasavvufun târifinde türlü sözler söylemişlerdir. Bu sözlerin özü, şu noktada toplanabilir: Tasavvuf, vakti, en değerli olan şeye harcamaktır. (Ebû Saîd Ebü'l-Hayr)
 

mfg52

New member
Katılım
8 Mar 2006
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
tanımsız ve muğlak ifadelerden hep tereddüt duyarım dikkat edin yukarıda tasavvuf bir öyle bir böyle tarif ediliyor ne zaman dine ait bir düstur görseniz bu tasavvuftur derler zira tasavvuftan ne kasdedildiği hiç bir zaman net değildir 700 değil 700000 tarif verilebilir ama hiç bir şey anlaşılmaz ceviz derler izah ederler o meyvadır allahtan uzaklaştıran şeyin terkidir derler o zühddür dinin emir ve yasaklarına uymaktır derler o imandır sonra zırhlı mercedes'le hacca giderler o da mı tasavvuftur ?
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mfg52' Alıntı:
geylani büyük evliya mı ya da muvahhid onu mu kasdetmiş anlamadım .

evet evliyadır.yani velidir .mfg52' Alıntı:
ancak anladığım bir şey var tasavvufla zühd hayatını karıştıyoruz bir lokma bir hırka yaşayan zahiddir murasavvıf değil
zühd hayatı tasavvuftan ayrı değildir, yadi zahid tasavvuftan uzak değildir. tasavvuf alimleri aynı zamanda zahiddir de
Dünyâyı sevmek, bütün hatâların başlangıç noktasıdır. Dünyâdan kendini sakınan kimseler, zâhid olanlardır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Âlimler buyuruyor ki: "Bir kimse ölürken, malının, zamânın en akıllısına verilmesini vasiyyet etse, zâhide vermek lâzımdır." Çünkü zâhid, dünyâya rağbet etmez, özenmez, üzerine düşmez.Dünyâya düşkün olmaması aklının çok olduğunu gösterir. (İmâm-ı Rabbânî)
Zâhid, dünyâya gönül bağlamadığı için insanların en akıllısıdır. (İmâm-ı Rabbânî)


mfg52' Alıntı:
ilk ve en güzel örneği Ebu Zerr El Gıfaridir ama dünyadan el etek çekmez o Hz Osman'ın karşısına dikilebilecek kadar cesur ve merttir tasavvufa ait hiç bir şey görünmez onda ne allahla bütünleştim zırvaları ne enel hakk yaklaşımları o tastamam iman etmiştir.

Ebu Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)( radıyallahu anh) bir yıldızdır , diğer sahabeler gibi o ilmini efendimizin döneminde almıştır. , eğer gerçekten hayatını okuyup onu anlayıp örnek alırsanız gerçekten kurtuluşa erersiniz. ama nedemek istediğiniz pek anlıyamadım. daha fazla açıklarsanız sevinirim.

saygılarımla...
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mfg52' Alıntı:
tanımsız ve muğlak ifadelerden hep tereddüt duyarım dikkat edin yukarıda tasavvuf bir öyle bir böyle tarif ediliyor ne zaman dine ait bir düstur görseniz bu tasavvuftur derler zira tasavvuftan ne kasdedildiği hiç bir zaman net değildir 700 değil 700000 tarif verilebilir ama hiç bir şey anlaşılmaz ceviz derler izah ederler o meyvadır allahtan uzaklaştıran şeyin terkidir derler o zühddür dinin emir ve yasaklarına uymaktır derler o imandır sonra zırhlı mercedes'le hacca giderler o da mı tasavvuftur ?

tasavvuf bir ummandır dibide derindirdir onun için herkes kendi lisanı ile dile getirmiştir ama dediğiniz herşeyi barındırır.
zırhlı mercedesle haca gitmeye gelince şunu karıştırmayalım fetva ve takvayı karıştırmamak lazım , mercedesle haca gidilmezmi? bizler dah apahalı olan uçakla gidiyoruz...bundaki sakınca nedir?
 

mfg52

New member
Katılım
8 Mar 2006
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
genç kardeş demek istediğim şudur . zühd başkadır tasavvuf başka tasavvuf dünyadan el etek çekmeyi öğütler ve yanılır bu zühd değildir zühd çarşıda pazarda dolaşırken insanların senden emin olmasıdır takvadır dağ başında zühd olmaz ebu zerr zahiddir yokluk içinde yaşar yokluk içinde tek başına ölür cenzasini eşi defneder ama aynı ebu zerr aynı zamanda Hz osman'ın akrabalarını valiliklere tayin ettiği ve bunlar ümmete zulmetmeye başladıklarında sorularla hz Osman'ın karşısına dikilendir

imamı azam zahiddir halifenin işkencesi altında vefat etmiştir cüneydi bağdadi zalim halifeye zalim demekten bile acizdir o sırada cübbemin altında allah'tan başkası yoktur demekle meşguldür
 

mfg52

New member
Katılım
8 Mar 2006
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
zırhlı mercedesle hacca gidilir ben giderim siz de gidersiniz ama bir lokma bir hırka diyen gidemez tenakuzdur bu ele verir öğüdüdür
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
mfg52' Alıntı:
genç kardeş demek istediğim şudur . zühd başkadır tasavvuf başka tasavvuf dünyadan el etek çekmeyi öğütler ve yanılır bu zühd değildir zühd çarşıda pazarda dolaşırken insanların senden emin olmasıdır takvadır dağ başında zühd olmaz ebu zerr zahiddir yokluk içinde yaşar yokluk içinde tek başına ölür cenzasini eşi defneder ama aynı ebu zerr aynı zamanda Hz osman'ın akrabalarını valiliklere tayin ettiği ve bunlar ümmete zulmetmeye başladıklarında sorularla hz Osman'ın karşısına dikilendir

imamı azam zahiddir halifenin işkencesi altında vefat etmiştir cüneydi bağdadi zalim halifeye zalim demekten bile acizdir o sırada cübbemin altında allah'tan başkası yoktur demekle meşguldür)( radıyallahu anh)

şimdi sizi tenzih ederim , ama bilmiyan arkadaşlar okur diye açıklık getiryorum;
zahid;Dünyâya düşkün olmayan kimse.
Allahü teâlâ bir kulunu severse, onu dünyâda zâhid, âhirete râgıb (isteyen) yapar. Ayıblarını ona bildirir. (Hadîs-i şerîf-Berîka)

zühd;
Şüpheli olmak korkusu ile mübâh şeylerin çoğundan sakınmak.
Zühd, insanın kalbini dünyâ sıkıntılarından uzak tutar. Allahü teâlânın yüceliğini ve büyüklüğünü tanımayı, tövbe etmeği, te'min eder. (Hâris el-Muhâsibî)
tasavvuf;
Ahlâk ve kalb ilmi. Kalbi kötü huylardan temizleyip, iyi huylarla doldurmak. Kalbde îmânın vicdânileşmesi, yâni Ehl-i sünnet îtikâdının kalbde sağlamlaşması ve şüphe getirici te'sirlerle sarsılmaması, nefs-i emmâreden doğan tenbelliklerin ve sıkıntıl arın giderilip, ibâdetlerde kolaylık ve lezzet hâsıl olması. Allahü teâlâ ile olmak, iyi ahlâk edinmek ve dînin emirlerine uymak.

şimdi bu tarifler aynı zamanda tasavvuf ehli için geçerli tabirlerdir.onun için bu kavraqmları birbirnden ayrı düşünmek doğru olmaz hepsi et ve tırnak gibirdir. ayrılmaz bir bütündürler. Hz. osman (radıyallahu anh)meleklerin beile şahsından utandığı büyük bir sahabe hakkıyla halifeliğini yerine getirmiş bir halifedir. ve yalnış olduğunu bildği hiçbişey i yapmamıştır. Ebu Zerr (Cündeb ibnu Cünade el-Gıfari)(radıyallahu anh) da bir sorunu dile getirmiştir bunda sakınca yok oda bu konuda ehliyet sahibi bir yıldızdır. bu durum farklıdır.
cüneydi badadi çok büyük bir alimdir , imamı azamı desteklemediği anlamına gelmez , cüneydi badadi gibi büyük zatlar kafasına göre hareket etmez.yapılması emredileni yaparlar.
 
Üst Alt