Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Gerçek Dindar Kim?

THE_HAFIZ

Mesajlari Onaylanacak
Katılım
14 Ağu 2006
Mesajlar
319
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kuran'da cami imamı, müezzin, müftü, tarikat şeyhi, din adamı diye Müslümanlara hükmeden, onları temsil eden sınıfların varlığına rastlayamazsınız. Kuran bu sınıfların hiçbirinden bahsetmez iken, halkın geniş bir bölümünün cami imamlarıyla, müftülerle, şeyhlerle dini yanlış bir şekilde özdeşleştirdiklerini gözlemliyoruz. Günümüzde tarikatlar geleneksel mezhepçi düşüncenin kalesidirler. Buradaki şeyhler Kuran'ın değil, ancak mezheplerin savunucusu olabilirler. Bu kişilere göre din eşittir mezhepler olduğu için, bunlar din diye Kuran'ı değil, mezhepleri açıklayacaklardır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve İmam Hatip Liseleri de ; Hanefi İşleri Başkanlığı ve Hanefi İmam Liseleri halindedirler. Bu yüzden bu sıralardan geçen imamların, müftülerin çoğunluğu Kuran'ın değil, mezheplerin sözcüsüdürler. Bundan önceki bölümlerde Kuran'ın dini ile mezheplerin dini arasındaki çelişkileri, tutarsızlıkları gördük. Buna göre iki şık belirmiştir: 1 Kuran dinin kaynağıdır. Gerçek dindarlar Kuran'ı tek kaynak kabul edip dini yaşamaya ve anlamaya çalışanlardır. 2 Mezhepler dine eşittir. Din Kuran'dan değil mezheplerden öğrenilir. Günümüzdeki mezhepçi imamlar, şeyhler, müftüler dini temsil eder.

OSMANLI'DA BUNLARI SöYLEYENİN KELLESİ GİDERDİ

Eğer ki bu yazıyı okuduktan sonra veya daha evvelden birinci şıkkın doğru olduğunu düşünüyorsanız, lütfen gereğini yapın ve mezhepçi düşüncedeki Diyanet İşleri'ni, müftüleri, cami imamlarını, şeyhleri dinle özdeşleştirmekten kurtulun. Bilin ki bu inanışlarıyla gerçek dindarlar onlar değil, siz olabilirsiniz. Dinde, dinci meslek kuruluşları yoktur. Kendinize güveninizi kazanın ve dine sahip çıkın. Allah'ın lütfu sayesinde padişahlıklardan da, mezhepçi düşüncenin başı olan halifelikten de kurtulduk. Belki eskiden Emevi, Abbasi veya Osmanlı halifelerinin yönetimi altında halifelerin temsil ettiği mezhepçi düşünceye dil uzatsaydınız kelleniz tehlikeye girerdi. Kuran'ın yeterliliğini, mezheplerin sapkınlığını savunmanın karşılığı o yönetimlerde idam olurdu. Allah'a şükür Cumhuriyet emanetin ehline teslimi açısından, danışma sistemi açısından Kuran'a çok daha uygun bir sistemdir. Günümüzün demokrasisi de mezheplerin savunduğu yapıya nazaran Kuran'a çok daha uygun unsurlar içermektedir. Bu oluşum, Kuran'a dayalı İslam'ı savunanlar için çok büyük avantajları beraberinde getirmiştir. Artık Kuran'a dayalı İslam'ı savunanlara düşen, seslerini çok daha kuvvetli bir şekilde yükseltip, dini karanlıklarda boğan mezhepçi zihniyettekilerin dinle özdeşleştirilmesini önlemektir. Böylelikle insanla dini birbirine ters düşüren mezhepçi zihniyetin dinden kaçırttığı, hatta dinsizliğe ittiği kitlelerin birçoğu insanla, bilimle, mantıkla kol kola ilerleyen Kuran'ın İslam'ını tanıyınca, dine yeniden ısınacak ve kendi hatalarını tamir edeceklerdir.

Eğer Kuran'ın İslam'ını savunanlar fırsatları değerlendirip üzerlerine düşeni canla başla yapmazlarsa; Kuran'ı para karşılığı pazarlıklar yapıp okuyan hocalar, mevlithanlar, muska yapan, büyü yapan sahtekar hocalar, maddi ve manevi sömürünün üstadı şeyhler, bu toplumun kanını, parasını, imanını daha uzun yıllar emmeye devam edeceklerdir. Sahtekar dinci ile dinin özdeşleştirilmesindeki yanlış, Kuran ayetlerindeki açıklamalar ile örneklendirilmiştir. Fakat Kuran'ı musikisi için okuyup köşe dönmeye çalışanlar, bu ayetin manası yerine musikisine verdikleri önem yüzünden bu ayetleri anlayamamışlardır.


DİN ADAMLARI MI, DİN TüCCARLARI MI?

Ey iman sahipleri ! Hahamlardan ve rahiplerden bir çoğu halkın mallarını uydurma yollarla yerler ve Allah'ın yolundan alıkoyarlar.

9 Tevbe Suresi 34

Ayette de görüleceği gibi din adamları din tüccarına dönüşebilmekte ve insanları en başta saptıranlar bu din adamları olmaktadır. Peygamberimiz de bu tarz sahtekar din adamlarından az çekmemiştir. Fakat sahtekar din adamları kadar onlara uyanlar da suçludur. Dinimizin etten kemikten insan olarak onay verdiği tek kişi Hz. Muhammed'dir. Onun dışında, gerek onun döneminde yaşamış, gerek ondan sonra gelecekler içinde kimseye böyle bir onay verilmez. Oysa dinimizde Hz. Muhammed dışında cennetlik ilan edilmiş o kadar kutsal vardır ki! Bu kutsalların, şeyhlerin dedikleri adeta vahiy gibi kabul görmüş, iyi dedikleri sevinmiş, kötü dedikleri ise büyük bir ümitsizliğe düşmüşlerdir. Oysa gerçek dindarı ancak Allah bilir. Bunun dışındaki teşhisler ancak zandır. Allah'a inanan ve samimi bir şekilde hayır üreten bir kişi Allah'a yakın olmayı, Allah'ın sevgili kulu olmayı umabilir. Hiç kimse İmamı Rabbani’lerin, İmamı Gazali'lerin, Abdulkadir Geylani'lerin, İmam Humeyni'lerin maneviyattaki üstünlükleri, mana aleminde lider oldukları şeklinde hiçbir temele dayanmayan iddialar üretmesin. Maneviyat aleminde kimin ne kadar üstün olduğunu Allah'tan başka kim bilebilir? Herhangi bir kişide Allah'tan bir vahiy mi var ki bir takım insanlara makamlar, evliyalıklar dağıtıyorlar? Biz bu insanların ürettiklerine bakıp onların evliyalıklarına, manevi derecelerine bakıyoruz diyorlarsa sonuç daha da felaket olur.

Fakat din Kuran'ın İslam’ı olmayınca müritlerin uçurduğu şeyhler de, en dindar en takva sahibi ilan ettikleri kimseler de mezheplerin dinine göre oluşmuştur. Mezheplerini tartışılmaz kılmak isteyen bu kişiler Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife'nin Allah’ı rüyasında yüz kere gördüğü şeklindeki bir yalanı bile mezhep taassubuyla uydurabilmişlerdir. Kuran’da anlatılan Peygamber mucizelerini sollayacak mucizeler yakıştırılan mezhep ileri gelenleri "gerçek dindar", "takip etmemiz gereken kişi" olarak sürekli lanse edilmektedirler. Halk böylece "Bak bu ne büyük adam, rüyasında Allah'ı görüyor. Falanca ölmüş tavuğu diriltiyor. Sen aciz bir insansın, Allah'ın bu üstün kullarına tabi ol. Nefsani olma. Bu Allah'ın sevgili kullarını izle ki kurtuluşa eresin." diye uyutulmaktadırlar. Oysa bu şahıslar bu iddialarda bulundularsa bu üstünlüklerine değil, sapıklıklarına delil olur. Dini her şeyden evvel bu evliya etiketli çapulculardan, cennetin vizesini veren münasebetsizlerden, Allah adına konuşan haddini bilmezlerden kurtarmalıyız. Bunlar dine dinsizlerden çok daha büyük zarar vermektedirler. Dinsizler daha çok kendine zarar verir. Bunlarsa bilgisi kıt, geleneklerin esiri olmuş halkı hikayeleriyle kandırarak, din diye kapkaranlık, içinden çıkılmaz, çelişkilerle dolu bir hayat tarzının içine sokmaktadırlar. üstelik bu din bezirganları, dinin tekelinin kendilerinde olduğunu zannetmekte ve kendileri dışındakileri “Sen kim oluyorsun ki din adına konuşuyorsun” diye susturmaya ve bir tek kendilerini dinlenir kılmaya çalışmaktadırlar. Bunlar dinsizlerden daha çok Kuran Müslüman’ına düşman olurlar. çünkü Kuran Müslümanının, kiminin manen sömürdüğü, kiminin oyuncak yaptığı, kiminin ticari meta olarak kullandığı dini, ellerinden almasından korkarlar. Kuran'ın birçok yerinde dini temsil ediyormuş gibi gözükenlerin hataları anlatılır. İbret alan nerede?KİTAP YÜKLÜ EŞEKLER

Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumu gibidir.

62 Cuma Suresi 5

Görüldüğü gibi geçmişte Allah'ın kitabını bilip de onun gereklerini yerine getirmemiş olanlar kitap yüklü eşeklere benzetilmektedirler. Bizim kitabımız Kuran'ın gereklerinin yerine getirilmemesinin sebebinin ise Allah'ın kitabının yanına yüzlerce kitabın; hadis kitabı, mezhep kitabı diye konup Allah'ın kitabının yüzlerce kitaptan biri haline getirilmesi olduğunu gördük. Bunun sonucu olarak da lafta Allah'ın kitabını savunanlar, uygulamada mezheplerin ilmihallerini rehber edinip, yüklenmiş oldukları kitabı taşımamakta, onun yerine yüzlerce cilt fıkıh ve hadis kitabını taşımaktadırlar.
İşte en önemli noktalardan biri; bu kitlenin asla ve asla İslam'ı ve biricik kaynağı Kuran'ı temsil edemeyeceklerini anlamak ve anlatmaktır. Mevkisi ister halife, ister Diyanet İşleri Başkanı, ister şeyh olsun, ister yatırı en görkemli yatır olsun, ister türbesi en büyük türbe olsun, ister adına her yıl binlerce adak adansın, türbesine bezler bağlansın; bu kişiler Kuran'ın değil, mezheplerin temsilcileridir. Allah'ın bizden istediği ölü tavukları diriltmemiz, kendisini rüyada görmemiz değildir. Allah'ın mesajı Kuran'ı, yalnız Kuran'ı rehber edinmemizdir. Bunu yapmayan Kuran'ın birçok ayetiyle çelişmiş olur.

Oysa "gerçek dindarların" Kuran'la çelişmemesi beklenir. Hıristiyanlar'da bizim evliyaların karşılığı olan Saint'lerin hakkında çok büyük mucizeler anlatılır. Mezarları ziyaret edilir. Bu kişilerin büyük fedakarlıkları, sürekli ibadet ettikleri hayatlarını anlatan kitaplarda yer alır. Peki bu Saintler, Hz. İsa’yı oğul tanrı olarak kabul ediyorlarsa bu Saintler'in anlatılan olağanüstü mucizeleri onların "gerçek dindar" olduğunu gösterir mi? Tabi ki hayır. Demek ki gerçek dindarlığın göstergesi; Hıristiyanlarda da aynen gözlemlenen bu mucize hikayeleri, evliyalık ve saintlik menkıbeleri değil, Allah'ın gerçek dinini kavrayıp, uygulamaktır. Bu yüzden evliya yolu diye yutturulan mezhepler ve bu yüzlerce hikayenin ambalajladığı "gerçek dindar" portresi hiç kimseyi kandırmasın. Bu mantık doğru olsaydı Hz. İsa'nın ilahlık iddiaları da doğru çıkardı! Ne garip tablodur ki Kuran'ı satanlar Kuran'a sahip çıkıyor, büyücülerin, muska yazanların, hoca efendi diye etekleri öpülüyor, dini maddi ve manevi menfaatlerinde tatmin aracı görenler, bir de utanmadan kendileri gibi olmayıp kendilerince kötü örnek olanları kafirlikle suçlayıp, aforoz ediyorlar. Bu tiplerden siyasete bulaşmış, siyasi parti lideri olmuş, milletvekili olmuş, İslâm'a hizmet diye ortaya çıkmış, Tevbe Suresi’nden alıntıladığımız ayetteki gibi saf insanların paralarıyla semirmiş olanlar da vardır. Cahil, geleneklerle dini karıştıran kişiler, bunların makamlarına, milletvekili, müftü sıfatlarına veya kimisinin uzun sarığına ve sakalına kanarak dinin kendisi olan Kuran'a koşacağına, bunlara koşmaktadırlar. Kuran insanın güdülen sürüler değil, aklını işleten insanlar olmasını ister ve Peygamber'e bile "bizi güt" demelerini yasaklar (2Bakara Suresi 104). Oysa Kuran'dan uzaklaştırılan halk menfaatler doğrultusunda güdülmek istenmiş ve Peygamber'den başka hiç kimseye onay vermeyen dinimizde, uydurma kutsallar, uydurma mezheplerle bu işe soyunmuşlardır. Halk bu yalan çarkını farketmesin diye Kuran'ın tercümesine de karşı çıkılmıştır, yanına yüzlerce cilt uydurma kaynaklar da konulmuştur. Halkın geneli bu kesimi, yaptığı şamata ve göz boyama yüzünden, din ile özdeşleştirmiş ve bunları "gerçek dindar" sanmıştır.

Geniş bir kesim ise "Gerçek din bu ise din yaşanamaz" düşüncesi ile kendilerini eksik, yetersiz görüp, tamamen dinden uzaklaşmışlardır. Bu kesim mezheplerin uydurmaları nedeniyle dinden uzaklaşınca, suçluluk psikolojisi ile Kuran'ın dininin gereklerini de yerine getiremez olmuşlardır. Bu yüzden bu kesimin gerçek dini öğrenmesi, dinin yaşanabilir olduğunu anlamaları; kendilerine güvenlerini kazanıp, dini yaşamaya niyetlenmeleri açısından hayati öneme sahiptir. Gerçek dindarlar dine sahip çıkmalıdır ki uydurma dinlerini "din", uydurukçu kutsallarını "gerçek dindar" sananların uydurmalarından artık kurtulalım. Her konuda olduğu gibi gerçek dindarın kim olduğunu anlamada da hüküm yalnız Kuran'a göre verilirse sorun çözülecektir.

Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için kitabı gerçek olarak indirdik.

4 Nisa Suresi 105


http://www.kurandakidin.net/bolumler/32gercekdindanr.htm den alınmıştır
 
Üst Alt