Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Beyyât-ı Bâ-vekâr [Ağır Başlı Beyitler]

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrin merhabasını bilmedim (Ahmet Paşa)

*Hani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz(Mahir)

*Dene altunu mihenk taşında
Dahi insanı bir iş başında

*Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti
Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti

*Bakmamıştır, dönüp hayatıma
Ağlayanlar, bugün, vefatıma (A.Nihat Asya)

*Kimsesiz kimse yok, herkesin var bir kimsesi
Kimsesiz kaldım yetiş, kimsesizler kimsesi(Ruşeni)

*Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dîl
Ne nîza eyleyelim ol ne senindir ne benim (Fuzuli)

*Düşenin dostu olmaz demişler düşte görürsün,
Sen o zaman dostları, düşte görürsün

*Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da
Adımından kalan izler, lekedir toprakta. (A.Nihat Asya)

*Nerde gölgen, Ey Osman’ın o büyük
Çınarından kalan zavallı kütük. (A.Nihat Asya)

*”Suyu yokmuş… bu haliyle ay toprağı neye yarar?”
Diyenlere cevap: “Teyemmüm etmeye yarar” (A.Nihat Asya)

*Gün olur… bin giden, on erle döner
Fakat zaferle döner! (A.Nihat Asya)

*Millet, vatan ve din ona-ömrünce- verdi güç
Ay gökyüzünde birdi, Onun bayrağında üç.(A.Nihat Asya)

*Padişahı âlem olmak bir kuru kavga imiş
Bir veliye bende olmak cümleden âlâ imiş. (Yavuz Sultan Selim)

*Yazı yazmak istersen, al eline kalemi durma yaz
Yazı yazmak istemezsen, al eline kazmayı durma kaz.

*Yazı yazan hem güldür hem çiçek
Yazı yazmayan hem öküzdür hem eşek

*Kelamın fizza ise sükut eyle olsun zeheb
Kemal ehli kemâlâtı böyle buldu hep.

*Gökten nazire indi sihamı kazasına
Nef’î diliyle uğradı Hakkın belasına

*Tok olan cümle âlemi tok sanır
Aç olan âlemde ekmek yok sanır.

*Çağrıldığın yere erinme
Çağrılmadığın yerde görünme

*Kendi kendine ettiğin âdem
Bir yere gelse idemez âlem.(Adlî)

*Adam, adamdır eğer olmaz ise bir pulu
Eşek yine eşektir, atlastan olsa çulu.(La edri)

*Yine ben bir öğüt aldım pirimden
İyilik ettiğinde sakın kendini.(Köroğlu)

*Beklemek güzel şey, gelecekse beklenen
Özlemek güzel şey, özlüyorsa özlenen.

*Al kaşağıyı gir ahıra
Yarası olan at gocunsun

*Cümleler doğrudur sen doğru isen
Doğruluk bulunmaz sen eğri isen.(Yunus Emre)

*Sirkati şiir edene kati zeban lazımdır
Böyledir şer’i belagatte fetavayı sühan. (Sünbülzade Vehbi)

*Güden çoban sürüyü döndürünce ters yöne
Geçmez mi sürüdeki topal koyun en öne.(La edri)

*Allah’a sığın şahsi halîmin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pek olur.(Ziya Paşa)

*Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz,
Şahsın görünür, rütbe-i aklı eserinde.(Ziya Paşa)

*Milyonla çalan mesned-i izzette şerefaz
Birkaç kuruşu mürtekibin cây’i kürektir.(Ziya Paşa)

*Söz bilirsen söyle senden ibret alsınlar
Söz bilmezsen sükût eyle seni insan sansınlar.

*Muradını anlarız ol gamzenin izanımız vardır,
Belî söz bilmeyiz ama biraz irfanımız vardır.(Nedim)

*Gülü vermen için gülü vermem mi gerek
Haydi gülüm gülüver de, gülü vereyim. (Havace)

*Pek tabi olmaya gelmez terbiyesiz derler
Pek samimi olmaya gelmez saygısız derler.(C.Şehabeddin)

*Gafletlere, zilletlere, zulmetlere lanet
Sen doğ bize, sen doğ bize ey fecri hakikat. (Tevfik Fikret)

*Bir mevsimi baharına geldik ki alemin
Bülbül hamuş, havz teki, gülistan harab.(İzzet Molla)

*Pür ateşim açtırma benim ağzıma zinhar
Zalim söyletme derunumda neler var.

*Bir saçı Leyla’ya mecnun’dur deyu
Yazmışlar defteru divane beni.(Dertli)

*Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek
Bize heyecan verir bir parça kırık çini.(F.N.Çamlıbel)

*Bazen gönül dalar suların musikisine
Bazen Yesari hatlarının en nefisine.(Yahya Kemal)

*Mende Mecnundan fuzun âşıklık istidadı var
Aşıkı sadık menem, Mecnun’un ancak adı var. (Fuzuli)

*Bir kadehle sâki gamdan azad eyledi
Şad olsun önlü onun gönlümü şad eyledi.(Hoca Dehhani)

*Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
Aldanma ki şair sözü elbette yalandur.(Fuzuli)

*Sen Ahmedü Mahmudu Muhammedsin efendim
Hak dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim. (Şeyh Galib)

*Mâh-ı muharrem oldı meserret haramdır
Matem bugün şeriate bir ihtiramdır. (Fuzuli)

*Öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim
Vaslına mümkün ola yetürmek saba beni. (Fuzuli)

*Ben akıldan isterim delalet

Aklım bana gösterir dalalet. (Fuzuli)

*Zülfüne kalsa perişan eylemezdi dilleri

Anı da tahrik eden bâd-ı sabadır. (Fuzuli)

*Aşk icre azab olduğun andan bilirim ki,

Her kimse ki âşıktır, işi ahu figandır. (Fuzuli)

*Ne yanar kimse bana âteşi dilden özge

Ne açar kapım bad-ı sabâdan gayrı.(Fuzuli)

*Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk

Ben Mushafı hatmettim, o Leyli’de kaldı. (Fuzuli)

*Ya rab bana cism-u can gerekmez,

Canan yok ise can gerekmez.(Fuzuli)

*Ey Fuzuli yar eğer cevr etse ondan incinme

Yar cevri, aşıka her dem muhabbet tazeler. (Fuzuli)

*Gözlerime bak, orada görürsün hep vefayı

Hem yârimin bana ettiği her cevrü cefayı.(Havace)

*Gazel bildürür şairin kudreti

Gazel arturur nazımın şöhretin

*Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile

İstemem sensiz olan sohbeti yaran bile. (Neşati)

*Câm-ı cem nûş eyle ey Cem bu firengistandır

Her kulun başına yazılan gelür devrandur.(Şehzade Cem)

*Vech-i Yeldanın kıymetini sarhoş ne bilsin

Sen onu aşık olmuş biçare mecnuna sor.(Havace)

*Gör zahidi kim sahibi irşad olayım der

Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der.(Ruhi)

*Çin ellerinin çok gözü ahuların övme

Ey hâce bu rum elleridir, bunda neler var.(Ruhi)

*Kimdir bizi men eyleyecek dârı cinandan

Mevrusu pederdir gireriz hane bizimdir. (Nabi)

*Onlar bana vurgun

Ben ona meftun.(Havace)

*Göz gördü gönül seni sevdi ey yüzü mâhım

Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.(Nahifi)

*Haddeden geçmiş nezaket yâl-u bal olmuş sana

Mey süzülmüş şişeden ruhsarı al olmuş sana.(Nedim)

*Dikkatler ile seyrederiz yari serapa

Görmez mi idik biz de eğer olsa vefası.(Baki)

*Avazeyi bu âlemde Davud gibi sal

Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş.(Baki)

*Ey Necati, yürü sabreyle elinden ne gelir

Hublar, cevr-u cefayı kime öğretmediler.(Necati)

*Nabi ile ol afetin ahvalini naklet

Efsane-i Mecnun ile Leyla’dan usandık.(Nabi)

*Ne dünyadan safa bulduk, ne ehlinden recamız var,

Ne dergâhı Huda’dan maada bir ilticamız var.(Nefi)

*Varalım bir iki gün zikredelim Mevla’yı

Bize ısmarladılar mı bu yalan dünyayı.(II.Murat)

*Güzel sevmekte zahid müşkilin var ise bizden sor

Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır. (Nedim)

*Çok insan anlayamaz eski musikimizden,

Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden.(Yahya Kemal)

*Güzellerde olsaydı biraz vefa

Olur muydu güzellikleri heba. (Havace)

*Şeb-i Yeldayı muvakkitle, müneccim ne bilsin?

Mübtelayı gam’a sor kim geceler kaç saat çeker.

*Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni,

Yatma tilki gölgesinde ko yesin aslan seni.

*Miyanı gütüguda bedmeniş iham eder kubbun

Şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler.(Koca Ragıp Paşa)

*Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm.

*Sakın terki edepten kuy-i mahbubi Hüdadır bu

Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa’dır bu.(Nabi)

*Cihanda âdem olan bî gam olmaz

Anınçün bî gam olan âdem olamaz.(Necati)

*Âdem odur ki adını alemde andıra

Alemde ad kalır âdem gelir gider.(Âdem Dede)

*Sanma âlemde gerektir âdemi, insna olur

Kimisi insan olursa kimisi şeytan olur.

*Âdeme âdem gerektir âdem etsin âdemi

Âdem âdem olmayınca netsin âdem âdemi. (Ziya Paşa)

*Ağlamak göründü gönül, ağlayalım seninle

İnlemek göründü gönül inleyelim seninle.(Aziz Mahmud Hüdayi)

*Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede Hak

Padişah girmez saraya, hane mamur olmadan

*Bir ah ettim derinden

Yer oynadı yerinden.

*Cüzi akıl, söz ve işlerimizde bize delil olur

Ama Allah bahsinde değeri sıfır olur.(Mevlana)

*Subh dem dönse n’ola mihr-i cemale lale,

Oldu mazhar-ı aded-i ismi celale “Lale”. (Ref’i Kâlâyi)

*Efendi ne isterse etmek gerek

Kuluz biz düşer mi sual etmek.(İzzet Molla)

*Harâbât ehlini hor görme zahid

Hazineye malik ne viraneler var…(Ragıp Paşa)

*Arif isen bir gül yeter kokmağa

Cahil isen gir bahçeye, yıkmağa.(La edri)

*Sanma ey hace ki senden zer-u sim isterler

“Yevme La yenfeu’da” kalbi selim isterler.

*Ekmeyen biçmedi bu mezrada elhasıl

Kime lazım ekmek, ona lazım ekmek.(Akbıyık Sultan)

*Hırlaşır bir lâşeye üşüşmüş nice yüz bin kılab

Biz de pay almak için geldik bu kavga üstüne. (Hüdai)

*Masivadan el çekip mahlukattan ümit kes

Virdin olsun her nefes “Allah bes, baki heves”(La edri)

*Başında aklı olan ücrete amel etmez

Huriyle aldanmaz, göz ile kaştan geçer. (Yunus Emre)

*Gül gülse daim, ağlasa bülbül aceb değil,

Zira kimine ağla demişler, kimine gül. (Baki)

*Yedim sûg-i Halep’te bir pilav, ismin sual ettim,

Arap kuskus deyince, bezli mechud eyledim kustum. (Sururi)

*Günlerdir almadım senden ne bir mektup, ne bir haber

Kaldır nikabını, göster cemalini ey vefasız dilber. (Havace)

*İlim bir hucce-i bî sahildir

Anda alim geçinen cahildir. (Nabi)

*Tütünsüz uykusuz kaldım

Terk etmedi sevdan beni. (Ahmet Arif)

*Bizler mi vakti hoşça geçirmekteyiz bu gün

Şüphem budur: Vakit mi geçirmektedir bizi? (Yahya Kemal)

*Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere

Onlardır ancak el verecek kimse sizlere. (Yahya Kemal)

*Uğrarız sadmesine her gelenin

Bu da bir çiftesi hergelenin

*Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi

Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi

*Güzellerde vefa olmaz demek yanlış ey Baki,

Olur vallahi billahi hemen yalvarı (parayı) görsünler.(Baki)

*Muıni zalimin dünyada erbabı denaettir.

Köpektir zevk alan sayyad-ı bî insafa hizmetten.(Namık Kemal)

*Bir katre mâ düşünce gülün kalbi pakine

İsmim çıkar heman varak-ı tâb-nakine. (Ke-ma-l)

*Bende yok sabru sükûn, sende vefadan zerre,

İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kerre.(Nâ-bi)

*Sefinenin başı girerse limana,

O memduhun ismi çıkar meydana. (Sü-leyman)

*Erbabı teşaur çoğalıp şair azaldı,

Yok öyle değil şairin ancak adı kaldı. (Muallim Naci)

*Hoş olur gecede mey sohbeti mehtab olıcak

Nursun meclise gel kim demişiz sana mâh sana.(Necati)

*Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu,

Birinciliği beyaza verdiler. (Özdemir Asaf)
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
*Yahya’yı yar ağlatırsa gam değil,
Müşkil budur ki düşmanı nadanı güldürür. (Şeyhülislam Yahya)

*Aşk cellâdından ne çıkar, mademki yar vardır,
Yoktan da davardan da ötede bir vardır.(Sezai Karakoç)

*Kula bela gelmez Hak yazmadıkça,
Hak bela yazmaz kul azmadıkça.

*Gam değil amma bu mülkün böyle elden gitmesi,
Gitgide zulüm etmeye elde ahali kalmıyor.(Şair Eşref)

*Bizler savaş ölüleriyiz,
Bundan böyle karşı-karşıya değiliz,
Bildiririz.

*Kim istemez mutlu olmayı,
Ama mutsuzluğa da var mısın. (Cemal Süreyya)

*Bir demet reyhan verseler bülbüle
Koklamaz onu yine gider dikenli bir güle.

*Gülün güzelliğini bülbülden öte kim bilir?
Benim âb-ı hayatım senin bitmez sevgindir.

*Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa
Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.

*Pişkinin halini anlayamaz ham,
Kısa kesmek gerek sözü vesselam.

*Nesimi’ye sordular kim yârin ile hoş musun?
Hoş olam ya olmayayım ol yar benim kime ne? (Nesimi)

*Bed asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir. (Ziya Paşa)

*Ayıttı ol Peri bir gün düşüne girurem bir şeb,
Sevincimden nice yıllar geçiptir görmedim uyku.(Zati)

*Eksik olamaz gamımız bunca ki bizden ham alıp
Her gelen gamlı gider şad gelip yanımıza. (Fuzuli)

*Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı
Söndürme özelinle yandırdığın cerağı.(Fuzuli)

*Eylesen tutiyi talimi edayı kelimat
Sözü insan olur ama özü insan olmaz. (Fuzuli)

*Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yâr
Öyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim. (Ahmet Paşa)

*Kabiliyet dâd-ı Hak’tır her kula olmaz nasip
Sad hezâr terbiye etsen bî-edep olmaz edîp.(Lâ edri)

*Nâdir bulunur tıynet-i kâmilde kusûr
Kem-mâyeden eyler ne ki eylerse zuhûr. (Ragıp Paşa)

*Zalimlere mehl olmasa matlub-ı ilahi
Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı.(Sırrı Paşa)

*Bahşeyleyip günahımı mesrûr eder misin
Ya Rab harâp kalbimi ma’mûr eder misin.(Enderunlu Vâsıf)

*Mücerribân-ı umûrun kelâmı gerçek imiş
Yalan dedikleri dünyayı böyle bilmez idim. (Yenişehirli Avni)

*Leb zikirde amma ki gönül fikr-i cihanda
Kaldı arada sübha-i mercan mütereddid. (Nâbî)

*Kahve narhın arttıran kahve gibi çeksin azab
Hem yanıp hem rû-siyah hem hurd ola gark-ı âb

(Narh:Fiyat-Rû:Yüzü-Hurd:Öğütülme-Gark:batmak)

*Senden, bilirim yok bana faide ey gül
Gül yağını eller sürünsün çatlasa bülbül

*Meşveretsiz kim ki bir iş işleye
Şol nedamet parmağın çok dişleye.(Zarifî )

*Arif isen bir gül yeter kokmağa
Cahil isen gir bahçeye yıkmağa.

*Nedenlü cehd edersen bir murâde
Nasib olmaz mukadderden ziyâde.

*Çünki yok ev sahibinden fâide
Rabbenâ enzil aleynâ mâide

*Ne kendi eyledi rahat,ne halka verdi huzur
Yıkıldı gitti cihandan,dayansın ehl-i kubur.

*Kişiye her işi âlâ görünür
Kuzguna yavrusu Ankâ görünür.

*Çeşmi insaf kadar kamile mizan olmaz
Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. (Nevadir-ul Âsar)

*Sûretin sîretine şahittir
Başka şahit aramak zâiddir.(İbn-ül Emin Mahmud Kemal)

*Erbab-ı fazlü marifet olmazdı muteber
Herkes cihanda olsa eğer sahib-i hüner.(Sâmih)

*Koyamam kargayı bülbül yerine
Çiçek açmış dikeni gül yerine.(Şinâsi)

*Postu sırtında gezer hayvanın
İlmi sadırında olur insanın.(Vehbî Sümbülzade)

*Derd-i dili açma sakın herkese
Derde deva derdi çekenden gelir.Ali Fakri (Şeyh)

*Gelince vakt-i hacet geçmedim hatırlarından hiç
Anın çün ben de şimdi hatır-ı ahbabdan geçtim.(Yenişehirli Avni)

*Yâri bil, ağyârı bil aklın başında var iken
Fevt-i fursat eyleme fursat yedinde var iken. (Dertli)

*Gözlerim ebna-yı ademden o rütbe yıldı kim
İstemem ben fatiha tek çalmasınlar taşımı. (Şair Eşref )

*Başımla gönlümü edemedim eş
Biri yüz yaşında biri yirmi beş.Celal Sahir (Erozan)

*Basma cahilin izine
Gitme şeytanın sözüne. (Ruhsati)

*Dü İbrahim amed bedârı cihan
Yeki putşiken, yeki putnişan.(Figani)

*Bahşeyleyip günahımı mesrur edermisin
Ya Rab harab kalbimi mamur edermisin? (Enderunlu Vasıf)

*Dil gitti gerçi yerine kondu hezar gam
Biri gider bini gelir oldu belaların (Şeyhülislam Yahya)

*Gelince vakti hacet geçmedim hatırlarından hiç
Onunçün ben de şimdi hatırı ahbabdan geçtim(Yenişehirli Avni)

*Zalimlere mehl olmasa matlubi İlahi
Bir demde yıkar alemi mazlumların ahı (Sırrı Paşa)

*Nadir bulunur tıyneti kamilde kusur
Kem mayeden eyler ne ki eylerse zuhur(Ragıb Paşa)

*Neye halk etdi deme Hazreti Mevlâ nâyı
Halka bildirmek için Hazreti Mevlanayı (La edri)

*Kabiliyet dâd-ı Hak’tır her kula nasib olmaz
Sad hezar terbiye etsen bi edeb olmaz edib(La edri)

*Kişiye her iş a’la görünür
Kuzguna yavrusu anka görünür(Şinasi)

*Eski eş’arda dürbin ile mâna görülür
Yeni eş’arda mâna diye külfet yoktur.(Şair Eşref)
 
Üst Alt