Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Ömer Farkuk Muydu?

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Selamun aleyküm ve Rahmetullah
Bismillahirrahmanirrahim.

Emevilerin uydurmalarından bir diğeri ise halife Ömer'in faruk olduğu,yani hak ile batılı ayırt ettiğini iddia etmişlerdir.Hatta bu uydurmaları o kadar ileri götürmişlerdir ki,sözde Peygamber bile (saa) kimi hükümleri vermede halife Ömer'in önünne geçememiştir.

Oysa,bir insanın hak ile batılı ayırabilmesi için ilim sahibi olması gerekir. Oysa ikinci halife Ömer’in kendisi ilminin zayıf olduğunu Ehl-i Sünnet kaynaklarındada sabit olduğu gibi kabullenmiştir. Emevi hanedanı Ali ibni Ebu Talib’in Faruk ünvanı olduğu için Ali ibni Ebu Talib’in faziletleri karşısında, ikinci halife Ömer’i fazilet sahibi yapmak için Faruk ünvanını uydurmuştur.

Suyuti Durr’ul Mensur c2 s 133’de ,ibn-i Kesir Tesfir cl s 468’de, Zemahşeri Keşsaf cl 357’de ,Fazıl Nişaburi Garaib’ul Kur’an Tefsiri cl nisa süresinin zımnında, Kurtubi Tefsir c5 s99’da, ibn Mace Sünen cl’de, Sindi Sünen ‘in 1 cilt haşiyesinde s 583’de , Beyhaki Sünen c7 233’de , Kastalani İrşad’us sari Şerh-u Sahihi Buhari c8 s 557’de ,Muttaki Hindi Kenz’ul Ummal c8 298 ‘de ,Hakim Nişaburi Müstedrek c2 s 177’de , Ebu Bekir Bakalini Temdih s 199’da, İcluni Keşif’ul Hifa cl s 270 ‘de ,Kadı Şevkani Feth’ul Kadir cl s 407 ‘de ,Zehebi Telhis-u Müştedrek ‘te ,İbn-Ebil Hadid Nehc-ul Belağa Şerhi c3 s 96’da , Hamidi Cem’un Beyn’es Sahihayn’da farklı lafız ve tabirlerle kendi kitaplarında şöyle rivayet etmişlerdir.

Bir gün Ömer halka bir hutbe okudu ve şöyle dedi her kim evlenir ve mehirini 400 dirhemden fazla yaparsa ona had uygulanır. Ondan fazlasını kendisinden alır beytül male katarım.

Kadının biri kalkıp yükses bir sesle şöyle dedi: Ey Ömer! Senin sözünmü daha evladır. Yoksa Allah’ın sözü mü? Ömer elbette Allah’ın sözü diye cevap verdi Kadın bunun üzerine şöyle dedi.Alahü Teala Nisa süresi 20 ayette şöyle buyurmuyormu?

Eğer bir eşi bırakıpda yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın.

Ömer bu ayete ve kadının verdiği bu cevaba şaşırarak şöyle dedi: Hepiniz hatta evlerinde perde gerisinde oturan kadınlar bile Ömer’den daha bilgili ve fakihtir.

Daha sonra minberin üstüne çıkarak şöyle dedi Ben sizi dört dirhemden fazla mehir vermekten alıkoydum.Ama şimdi isteyen malından daha fazlasını verebilir.Bunun bir sakıncası yoktur.

Bu rivayette anlaşıldığı gibi ikinci halife Ömer Kuran-ı Kerim ve fıkhi konulara vakıf değildir. Yoksa alim bir kadın karşısında bu duruma düşmezdi.


Ömer’in hilafeti zamanında adamın biri gelerek ona şöyle dedi Ben cünüp oldum. suda bulamadım ne yapacağımı bilemiyorum? Ömer ona şöyle dedi:su bulamadıkça namaz kılma,su bulunca guslet’ Orada bulunan Ammar bin Yasir şöyle dedi’Ey Ömer,unutmuşa benziyorsun,seferlerin birinde ben ve sen gusletmek istedik.Su olmayınca sen namaz kılmadın, bende teyemmüm için bütün bedenimi toprağa sürmem gerektiğini düşündüğümden yerlere yuvarlandım ve namaz kıldım.Peygamber (sav)’in yanına varınca Peygamber (sav) güldü ve şöyle buyurdu.

“Teyemümde iki elini birlikte toprağa vurman,her ikisini birlikte alnına sürmen sonra sol elinin içini sağ elinin üstüne, sonrada sağ elinin içini sol elinin üstüne meshetmen yeterlidir.”

O halde neden namaz kılma diyorsun?Ömer’in verebileceği bir cevap olmadığı için “Ey Ammar Allah’tan kork” dedi.
Ammar bu hadisi rivayet etmeme izin verirmisin?diye sordu Ömer’de istediğini yap diye cevap verdi:
Bu rivayeti Müslim bin Haccac Sahihi Müslim’in teyemmüm babında, Hamidi Cem’us Beynes Sahihayn’de, Ahmed bin Hanbal Müsned c4 s 265 ve 319’da ,Beyhaki Süneni Beyhaki de cl s 209’da ,Ebu Davud Sünen-i Ebi Davud da cl s 53, ibn-i Mace Sünen-i İbn-i Mace cl s 201 ‘de , imam Nesai Sünen-i Nesai cl s 59 ve b1 de farklı yollar ve tabirlerle anlatmışlardır.

Teyemüm abdestide gusul abdesti, namaz abdesti gibi hemen hemen her müslümanın bildiği en basit fıkhi konulardan bir tanesidir.ikinci halife Ömer ibnil Hattab’ın bu şekilde basit suallere karşı vermiş olduğu yanlış karar ikinci halife Ömer’e Faruk ünvanın aslı olmayan bir yakıştırma olduğunu göstermektedir.Muhammed bin Yusuf Genci Kifayet’ut Talib’in 58 babında , imam Ahmed b. Hanbel Müsned’de, Buhari Sahih’de, Hamidi Cem’un Beynes Sahihayn’da ,Şeyh Süleyman Belhi Yenabi’ul Mevedde 14 s 75’de ,(Harezmi Menakıb’ın dan nakten) ,imam Fahru Razi Erbain s 476’da, Taberi Riyaz’un Nezre c2 s 196’da, Hatip Harezmi Menakıb s 48’de, Muhammed bin Talha Metalib’us Suul s 13’de , İmam’ul Harem Zehair ul –Ukba s 80’de şöyle rivayet etmekteler.

Ömer bin Hattab’ın yanına hamile bir kadını getirdiler kadın zina ettiğini itiraf etti Ömer’de bunun üzerine recm edilmesini emretti Ali, Ömer’e şöyle dedi

“Senin hükmün kadın hakkında geçerlidir.ama rahminde olan çocuk hakkında geçerli değildir.(çünkü çocuk suçsuzdur katli caiz değildir)”

Ali ibni Ebu Talib’in bu sözü üzerine kadını bıraktılar Ömer şöyle dedi Kadınlar Ali gibi birini doğurmaktan acizdir. Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu Allah’ım Ali hayatta olmadığı hiçbir karmaşık sorunla beni hayatta bırakma İkinci halife Ömer Ehl-i Sünnet kaynaklarınında yazdığı gibi 70’den fazla fıkhi konuda yanlış hüküm vermiş ve bu yanlışlıklardan Ali ibni Ebu Talib sayesinde kurtulmuş ve yaklaşık 70’den fazla “Ali olmasaydı Ömer helak olurdu” sözünü söylemiştir
.
Halife Ömer’in ‘Ali olmasaydı Ömer helak olurdu sözünün senetleri

1-Mutaassıp Kadı Fadlullah bin Ruzbehan ‘ibtal’ul Batıl’da
2-İbn-i Hacer Askalani (0852) Tehzib’it tehzip’in s 337’de
3-İbn-i Hacer isabe c2 s 509’de
4-ibn-i kuteybe ed Diyne veri (ö.276) Tevil –u Muhtelif’il hadis kitabının 200 ile 202’de
5-İbn-i Hacer –i Mekki (Ö973) Sevaik ul Muhrika s 78
6-Hacı Ahmed efendi Hidayet’ul Murta ‘ın 146’dan 1522ye kadar
7-İbn-i Esir-i Cezri (ö:630) Usd’ul Ğabe c4 s 22’de
8-Celalettin Suyuti Tarih’ul Hulefe’nın 66 sayfasında
9-İbn-i Abdulbirr el Kurtabi (ö.463) istiab ‘ın c2 s274’ünde
10-Seyyid Mümin Seblerci Nur’ul Ebsar s 73
11-Şehabuddin Ahmed bin Abdulkadir el Uceyli Zahiret,ul Mecil’de
12-Muhammet bin Ali es Sabban İsafur Rağibin s 152
13-Muraddin bin Sabbağ el Maliki ( ö855) Fusul’ul Mühimme
14-Nuruddin Ali bin Abdullah es Semhudi (ö 911) Cevahir’ul Akdeyn’de
15-İbn-iEbil Hadid el Mutezili Nehc’ül Belağa Şerhi cl s 6
16-Allame Kuşçi Şerh-i Tecrid s 407
17-Hatip Harezmi Menakıp s 48,60
18-Muhammetd bin Talha eş Şafii’Metalip’us Suul 6 Fasıl s 29
19-Ahmed Bin Hanbel Fezail ve Müsned’de
20-Sibt bin Cevzi Tezkire s 85 87
21-İmam Salebi Keşf’ül Beyan,da
22-Allame İbn-i Kayyim el Cevzi Turuk ‘ul Hükmiyye s 41 ile 53 birçok olayı nakletmesi dahilinde
23-Muhammed bin Yusuf-u genci eş Şafii Kifayet’ul Talib bab 57
24-İbn-i Mace el Kavzini Sünen’inde
25-İbn-i Meğazili eş Şafi Menakıp’da
26-İbrahim bin Muhammed el Himvini Feraid’de
27-Muhammet bin Ali bin Hasan’il Hakim et Tirmizi Feth’ul Mubin Şerh,inde
28-Deylemi Firdevs’de
29-Şeyh Süleymen Belhi el Hanifi Yenabi’ul Mevedde nin 14 babında
30-Hafız Ebu Naim el isfehani Hilyet’ul Evliya ve Manezel Kuran u fi Aliyinde ve başka birçok büyük alimlerinizin halife Ömer’in Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu
sözünü nakletmişlerdir.

İmam Ahmed bin Hanbel Müsned’inde, İmam’ul Harem Ahmed bin Abdullah Zehairul Ukba s 81’de ,Süleyman Belhi Yenabi’ul Mevedde’de 14 bab s 75’de ,(Hasan Basri’den naklen) ,İbni Hacer Feth’ul Bari c 12 s 101’de ,Ebu Davud Süneni Ebu Davud c2 s 277’de, Sibt bin Cevzi Tezkire s 87’de , İbn-i Mace c2 s 227’de ,Kastalani İrşad’us Sari c10 s9’da, Beyhaki Sünen c8 s 264’de, Taberi Riyaz’un Nazre s 196’da ,Buhari Sahihi Buhari ‘de ‘la yurcum’ul mecnun ve’l mecnune babında ve diğer alimleriniz de kendi kitaplarında şöyle nakletmişlerdir.

Bir gün deli bir kadını halife Ömer’in yanına götürdüler. Kadın güya zina etmişti.Kadın zina ettiğini itiraf edince, halife Ömer onun recm edilmesini emrettti Bunun üzerine Ali ibni Ebu Talib şöyle buyurdu.

“Ne yapıyorsun Peygamber (sav)’in şöyle buyurduğunu duydum: Üç kişiden kalem kalkmıştır:Uyanıncaya kadar yatandan ,iyileşinceye ve aklı başına gelinceye kadar deliden ve ihtilam oluncaya kadar çocuktan” bunun üzerine o deli kadını bıraktılar.

İbn-i Semman Muvafika kitabında bu tür birçok rivayet nakletmiştir. Bazı kitaplardada halife Ömer’in bu çeşit hatalardan yüzden fazlasını rivayet etmiştir.
İbn-i Sabbağ Fusus’ul Mühimme 1 fasıl 3 bölüm s 18’de şöyle rivayet etmektedir.Adamın birini Ömer’in yanına getirerek nasıl sabahladın diye sordular.Adam şöyle dedi.Fitneyi sevdiğim ,haktan hoşlanmadığım,Yahudi ve Nesranileri tastik ettiğim görmediğim şeye iman ettiğim ve yaratılmamış şeyi itiraf ettiğim bir halde sabahladım.

Halife Ömer ibni Hattab,Ali ibni Ebu Talib’i çağırttı Ali ibni Ebu Talib gelince olayın neden ibaret olduğunu kendisine anlattılar. Ali ibni Ebu Talib şöyle buyurdu: doğru demiştir.Fitneyi sevmesinden maksat Allah’ında Kuran’da buyurduğu gibi çocukları ve malı sevmektir.Zira Allah’u Teala şöyle buyuruyor.
Şüphesiz ki mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir.
Haktan hoşlanmamasından maksat ise ölümdür.Nitekim Kuran şöyle buyuruyor.Ölüm sarhoşluğu hak ve hakikat olarak gelmiştir.(Kaf 9)
Yahudi ve Nasranileri tastik etmesinden maksat ise Allah’u Teala’nın şu sözüdür.
Yahudiler; Nasraniler bir şey üzere değildir.dediler Nasnanilerde Yahudiler bir şey üzere değildir dediler.
(Yani Yahudiler Nasranilerin, Nasranilerde Yahudilerin hak olmadığını beyan ediyor ve birbirini yalanlıyorlar.Bu adam da her ikisini tastik ederek onları bu konuda doğruluyor)
Görmediği şeye iman etmesinden maksat ise görmediği Allah’u Teala’ya iman etmesidir.Yaratılmayan şeye itiraf etmesinden maksat da kıyamettir ki henüz yaratılmamış.
Bunun üzerine Ömer şöyle dedi ‘Ali’nin olmadığı sorunlardan Allah’a sığınırım.

Bu olayı Muhammed bin Yusuf Kifayet’ut Talib’in 57 babında başka bir yolla daha geniş bir şekilde Huzeyfe bin Yeman’dan oda Ömer’den rivayet etmektedir.

Bu tür olaylar Ömer ibni Hattab ve Ebu Bekir b.Ebu Kuhafe zamanında çokca vuku bulmuştur.Onlar bu tür sorulara cevaplar veremeyince Ali ibni Ebu Talib’i yardıma çağırmışlardır.Özellikle de Yahudi ve Nesrani alimleri veya metaryalist düşünceli kimseler gelip soru sorunca sadece Ali ibni Ebu Talib onlara cevap verebiliyordu.
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Buhari ve Müslim kendi Sahih inde, Nişaburi Tesfirinde , ibni Meğazili Menakıb ‘da, Muhammed bin Talha Metalib’us Suul 4 Bab s 13 de ,Hamidi Cem’un Beyn’s Sahihayn’de İmam Ahmed Müsned ‘de, ibn-i Sabbağ Fusul’ul Muhimme s 18’de , ibn-Hacer Askalani Tehzib’ut Tehzib s 338 ‘de ,Kadı Fazlullah bin Ruzbehan Şirazi İbdal’ul Batıl ‘da ,Taberi Riyaz’un Nazre c2 s194 ‘de, ibn-i Esir Üsd’ul Gabe c4 s 22’de , ibn-i Abdulbirr Kurtubi istiab c2 s 474 ‘de ,yine c3 s 39’da ibn-i Kesir Tarih c7 s 359’da ,Muhammed bin Yusuf Kifayet’ut Talib 57 Bab’da , Suyuti Tarih’ul Hulefa s 66 ,Seyyid mümin Şeblenci Nur’ul Ebsar s 73’de ,Semhudi Cevahir’ul Akdeyn ‘de, Hacı Ahmed Efendi Bidayet’ul Murtab s 146 ve 152’de , Muhammed Bin Ali Sebhan İs’af’ur Rağibin s 152’de, Sibt bin Cevzi Tezkire s 87’de ,ibn-i Ebil Hadid Nech’ul Belağa Şerh’inde cl 56’da , Ali Kuşcu Şerh-u Tehrit s 407’de,Haremzi Menakıp s 48 ve 60’da ,İbn-i Hacer Sevaik s7 de ,ibni Hacer Askalani İsabe c2 509’da ,İbn-i Kayyım Cevziye Turuk’ul Hikamiyye s 47 ve 53’de , bir çok olay rivayet etmektedirlerki Ömer zor sorularda özelliklede Rum padişahının zor sorularda Ali ibni Ebu Talib’e müracat etmişlerdir.

Menakıp müellifi’de şöyle diyor :Halife Ömer defalarca şöyle diyordu ‘ya ebel Hasan (Hz Ali (as) künyesi)senin içinde olmadığın bir ümmette ben yaşamayayım

Yine alimlerinizde İbn-i Hacer-i Mekki ‘Savaik ul Muhrıka’ kitabının üçüncü faslında ibn-i Sadi’den ikinci halife Ömer’in şöyle dediğini nakletmiştir.

“Ali’nin (as) olmadığı yerde, çok zor ve karışık işlerden Allah’a sığınırım”.


Bu delilleri çoğaltmak mümkündür ancak akıl sahibi olupta inat ehli olmayanlar için bu kadar delil yeterlidir. Bu rivayetlerde anlaşılan o durki , bu ünvan Ömer’e Peygamber efendimizin değil Emevilerin yakıştırmasıdır. Nitekim Peygamberimizin şu hadiside bu söylenene delildir.

Hz Resul’ü Ekrem (sav) , Ali ibni Ebu Talib hakkında “Benden sonra fitne olacaktır. Bu oldumu Ebu Talib oğlu tarafını tutun çünkü o bana ilk iman edendir. Kıyamettede benimle ilk musafaha edecek odur. O Sıddyk-ı Ekber’dir.O bu ümmetin Faruk’udur.O müminlerin ulusudur,reisidir. malıysa münafıklar diler” buyurdukları zikredilmektedir.
Bu hadis ‘Feyzul Kadir ‘de , Kenz’ül Ummal ‘da , Beyhaki ‘nin Sünen’ül Kübra ‘sında , İbn-i Adiyyin Kamil’inde, Mevakıf-ı ici c3 s 27’de , Nezhet ul Mecalis ‘in c2 sf

Yine Hz Resulullah Ali ibni Ebu Talib’e işaret ederek şöyle buyurmuştur.”Bu bana ilk iman eden ve Kıyamet günü ilk benimle tokalaşacak olandır.Bu en büyük sıddıktır.Bu ümmetin Faruk’udur. Hak ile batılı birbirinden ayırır ve bu müminlerin önderidir”.

Mecmeuz Zevaid c9 s 102, Kifayet-ül Talib Genci Şafi’nin s 187 ,Kenz’ul Ummal c6 s 156 hadis no: 2608 ,Tarih-i Dimeşk cl s 87 Ali bin Ebu Talib bölümü, Usd-ül Gabe c5 s 287

Ebu Rafi diyor ki:Ebu Zerri Rebeze’ye sürgüne giderken uğurlamaya gittim Ayrılık vaktinde bana ve yanımdakilere dediki: Yakında büyük bir fitne kopacak, sakın rehberimiz Ali’den ayrılmayın Resulullah(sav)’in şöyle buyurduğunu duydum “sen bana ilk önce iman edensin, kıyamet günü benimle ilk önce kucaklaşacak olansın, sen en büyük sıddıksın ,, sen müminlerin önderisin, sen hakk ile batılı ayıran Faruk’sun mal ise kafirlerin önderidir.Sen benim kardeşim,vezirim ve vaatlerimi yerine getiren ve kendimden sonra bıraktığım en hayırlı insansın

Mevakıf- ici c3 sf 276 Mezhet ul Mecali(safuri)c2 sf 205.

Şu mantıkla yola çıkarakta Peygamberimizin Ali ibni Ebu Talib’emi yoksa ikinci halife Ömer’emi “Faruk”ünvanını verdiğini bulabiliriz.İki kişi herhangi bir konu hakkında tartışsalar bu ikisinden yalnızca bir tanesi hak tarafında olur .Dolayısıyla bu ikisinden yalnızca bir tanesi o konuya faruk olur. Ali ibni Ebu Talib ile ikinci halife Ömer o kadar çok fıkhi konularda tartışmışlardırki Fedek hurmalığı bunlardan bir tanesidir.Fedek konusunda Ali ibni Ebu Talib kendini, ikinci halife Ömer ise kendini haklı görüyordu .Dolayısıyla bu tartışmada yalnızca bir kişi konuya faruktur.


Peygamber efendimiz buyuruyor ki: Ali hakladır, hak da Ali iledir; hak Ali’nin ekseninde döner,

- Tarih-i Bağdat c. 14 s. 321, Tarih-i Dimeşk Ali bin Ebu Talib bölümü c. 3 s. 119, el-İmamet ves- Siyaset c. 1 s. 73, Feraid-üs Simtayn c. 1 s. 177, el-Menakib Harezmi’nin s. 56, Fet-ül Kebir Nebhani’nin c. 2 s. 131, el Müstedrek Hakim’in c. 3 s. 124, Cami-ül Usul İbn-i Esir’in c. 9 s. 420 vs.Bu sahih hadise göre Ali ibni Ebu Talib haktan yana, halife Ömer ise Ali ibni Ebu Talib ile tartıştığı bütün konularda batıldan yanadır. Eğer ikinci halife gerçekten Faruk’sa 70’den fazla fıkhi konuda ikinci halifenin görüşünün karşısında yer alan Ali ibni Ebu Talib’in 70’den fazla batılla hareket ettiğini kabul etmemiz, bu durumdada Peygamber efendimiz “Hak sürekli Ali iledir.Ali’de hak iledir bunlar asla birbirinden ayrılmazlar.” dediği için Peygamber efendimizin yalan söylediğini kabul etmemiz gerekir.Kısacası mademki Faruk hak ile batılı ayırt edendir.ikinci halife Ömer 70’den fazla” Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu” dediğinden dolayı 70 kez hakla batılı ayırt edemeyip ,batılda hüküm vermiş ve Ali ibni Ebu Talib’in sayesinde batılla hüküm vermesi neticesinde doğan helaktan kurtulmuştur.O halde ikinci halife Ömer 70’den fazla” Eğer Ali olmasaydı Ömer helak olurdu” demekle kendisinin Faruk olmadığını bir şekilde dile getirmiştir
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
bedir savaşındaki esirler konusunda ömer haklı çıkmıştır.
 

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
MUVAHHID' Alıntı:
bedir savaşındaki esirler konusunda ömer haklı çıkmıştır.

Sen ne saygisiz herifsin? ne demek Ömer, babanin oglundan mi bahsediyon?
 

the okuz

New member
Katılım
19 Mar 2006
Mesajlar
254
Tepkime puanı
1
Puanları
0
kardeşim hz. ömerin faruk sıfatını nasıl aldığını bile bilmiyorsun konuşma...sahabeleri kötüleyip Hz. Ali'yi tanrısallaştırmayı da kes bir zahmet...
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Asil Saygisiz Sizsiniz Biraz Sayginiz Olsaydi Ehli-beyte Zulmedenlere Hz Demezdiniz
 

ebulvefa

New member
Katılım
10 May 2006
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hazreti Ömerle kadının mehir konusundaki tartışmasında nasıl hakkı duyunca kabul etti.
Sen farkında olmadan Hazreti Ömeri övüyorsun.

Evet ;

Ali olmasaydı Ömer helak olurdu' ve

Ali’nin olmadığı sorunlardan Allah’a sığınırım.

Bu sözleri Hazreti Ömer (R.A.) söylemiştir.

Buda açık seçik gösteriyorki;
Hazreti Ömerin hilafeti sırasında Hazreti Ali onun yanındaydı ve yardımcısıydı.

Şimdi ey şaşkın Rafizi ;

Madem Hazreti Ömerin halifeliği hak değildi ve bunu Hazreti Ali biliyorduda niye ona biat etti sonra niye onun yardımcısı oldu.

İçinden buğz ediyorduda dışından yüzüne gülüp yaranmayamı çalışıyordu.

Ey çirkin görüşlü sen Allahın arslanını iki yüzlü ve nifak sahibi yaptın.(Haşa sümme Haşa)

 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
yav sen neden uğraşıyorsun bu güzel insanlarla.o lan olmuş senin burda bağırmanla kimse nefret5 etmez.o nlar cennetlik insanlar. sen bunlara iftira atarak kendine zarar veriyorsun. bırak artık bunları. neden islamın gerkelrini ikiye ayırıyorsun. sen nasıl olurda hz ömer i kötülersin. sen kim olduğunu sanıyorsun????????????????????????


kalın sağlıcakala 268
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
yav sen neden uğraşıyorsun bu güzel insanlarla.o lan olmuş senin burda bağırmanla kimse nefret5 etmez.o nlar cennetlik insanlar. sen bunlara iftira atarak kendine zarar veriyorsun. bırak artık bunları. neden islamın gerkelrini ikiye ayırıyorsun. sen nasıl olurda hz ömer i kötülersin. sen kim olduğunu sanıyorsun????????????????????????


kalın sağlıcakala 268
 
Üst Alt