Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Müslüman Kime Denir?

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
Ey müslüman kardeşler! Bugün ben de sizlere müslüman kim*senin vasıflarını anlatmağa çalışacağım. Yani şunu demek istiyorum ki müslüman olmak İçin, en azından ne gibi şartlar gereklidir. Bir kim*se en azından neler yapmalıdır ki, bu kimseye müslüman demek ka*bil ola.

KÂFİRLİK NEDİR VE MÜSLÜMANLIK NEDİR?
Müslümanlığın ne demek olduğunu öğrenmeden önce, kâfirliğin ne demek olduğunu bilmek gerek. O zaman müslümanlığı da öğren*miş olacağız. Kâfirlik şu demektir ki, bir kimse, Allah'a itaati bir ta*rafa bırakıp inkâr edip, her hangi bir yol tutup gide. Müslümanlık da şu demektir ki, insan yalnız ve mahza Allah'a kul olur, yalnız O'na itaat eder. Allah'ın emir buyurduğu hükümler emirler ve bildirilere muhalif bulunan herhangi bir şeye de inanmaz, kabul eylemez. Müs*lümanlıkla, kâfirliğin arasındaki bu farkı Kur'an-ı Kerim sarahatle şöyle beyan buyurmuştur. Nitekim buyuruluyor:

Allah'ın indirmiş bulunduğu ile hüküm etmeyen, böyleleri kâ*firlerdir. (Mâ'ide 14)

Burada hükm etmeyen veya hüküm vermeyen kelimesi var*dır. Bu hüküm, sizin bildiğiniz gibi, adliyede dava açılınca, dava ko*nusu olan meseleyi muhakeme ederek duruşma yapılarak hükme bağlamak meselesi değildir. Adliyenin davasını kitabullah'a uydur*mak da değildir. Burada hükm etmek aslında insanın, her kesin kendi yaşayışını tanzim ve tertib etmesi demektir. Yani herkes yaşa*yışını, Hak Teâla'nın ahkâmına göre tertibleyecek, ona göre bir yaşa*yış yolu tutup gidecektir. Her zaman, her yerde, çeşit çeşit mesele*lerle karşılaşılır, yiyecekleri tutun da her şeye kadar. Düşünülecek falan işi nasıl yapalım ki, Hakk'ın rızasına uygun olsun? Falan me*seleyi böyle mi etsek yoksa şöyle mi? Düşünecek. Falan alış verişte Hakk'ın hükmü nedir? Hakk'ın rızası nasıl bir alış veriş icab ettirir? Nasıl bir davranışa emir verilmiştir? Bütün yaşayış hususlarında Hak Teâla'nın kitabı ve O'nun Resulünün sünneti bize ışık tutmuştur. Baş*ka yollara gelince meselâ insan kendi nefsani isteklerine mağlûb ol*ması, yahut da dede babadan kalma yanlış yol tutması, yahut da her hangi birisinin keyfi olarak gösterdiği usule tabi olması doğru yol değildir. Bir kimse, Hak Teâla'nın ahkâmını Hak Teâla'nın kitabını bir tarafa bırakıp da herhangi bir şekilde kendi keyfine tabi olur, yahut da başkasının keyfine uyarsa, demek ki Hak Teâla'yı kabul etmiyor, kabul etmemenin de neticesi küfre kadar yol açar. Şimdi Hak Teâla'nın ahkâmını bırakmanın şekilleri vardır, bazı kimse ahkâmı tamamen bı*rakır, hiç birisini kabul etmez. Hatta Hak Teâla'nın kendisini de ka*bul etmez, işte böyle yapan kimse tam olarak dört başı mamur kâfir olur. Bazı kimse ise bazı hususlarda Hak Teâla'nın ahkâmını kabul eder, Hak Teâla'nın kendisini de kabul eder ama bazı hususları ken*di keyfine uydurur, yahut da dede babadan kalma yanlış yolu tercih eder. (Burada dede babadan kalma denen husus eski Hindu mez*heplerinden kalma hususlar demektir. Yanlış anlaşılmaya. Mtr.) Bu kimse de, yaptığı iş miktarınca küfr yolu tutmuş olur, bütün bütün kâfir olmaz. Bu şekilde tam kâfir, yarım kâfir, çeyrek kâfir, onda bir nisbetinde kâfir yirmide bir nisbetinde kâfir, yüzde bir, hatta binde bir hisse küfr yolu tutanlar olur.

İslâm ise ancak şudur ki, insan Hak Teâla'dan başkasına kul ol*maya. Nefsine kul olmaya. Yani kendi isteklerine, nefsani isteklere, kendi keyfine kul olmaya. Dede baba geleneklerine ve buna benzer şeylere kul olmaya. Her hangi bir hanedan, her hangi bir kabile reisi ve kabile ileri geleni veya kabileye kul olmaya. Falan mülk sahibi, fa*lan köy ağası, falan patron, falan tahsildar, falan macistreyte (İngiliz valisi ve idarecisi) kul olmaya. Yalnız Hak Teâla'ya kul ola ve Yal*nız Hakk'a kul olduğunu bile. Kur'an'da buyuruluyor:

Söyle: Ey kitap sahibleri, geliniz de bizimle sizin aranızda müşterek bulunan bir söz üzere birleşelim ki, Allah'dan başkasına ibâdet etmeyelim, ne de her hangi bir şeyle O'na ortak koşmayalım, Allah'ı bırakıp da birbirimizi Rabb edinmeyelim, işte dönerlerse, siz de söyleyin, şahid olun siz de ki, biz müslümanlanzdır. (Ali İmrân 64).

Yani: Ey Peygamber, Ehl-i Kitab'a söyle. Birincisi: Geliniz de siz de biz de her ikimiz de müştereken kabul etmiş bulunduğumuz bir hususta birleşelim. Şu hususta, siz diyorsunuz ki, Allah ve Peygam*ber hakkında biz de sizinle aynı şekilde düşünüyoruz, bunun için ge*liniz de Allah’tan başka kimseye ikimiz de kul olmayalım. Kendimi*zi Allah’tan başkasına kul kılmayalım. İkincisi: Allah'lık hususunda da, herhangi bir şekilde O'na ortak koşmayalım. Üçüncüsü: Allah'ı bir tarafa bırakarak, her hangi bir insan'ı, kendimize Mâlik ve Rabb kılmayalım. Yok bu üç meseleyi kabul etmez de dönerlerse, o zaman siz de söyleyin: Şahid olunuz ki, biz müslümanlarız. Yani bu üç mese*leye inanan kimseleriz. O'nun rızasını elde etmeğe çalışasın. O'nun ahkâmına bağlı bulunasın. Hüküm verdiklerini yapasın, men ettiklerini yapmayasın. Her işinde, her davranışında düşünesin. Hak Teâla ne gibi yol göstermiştir? Şunu düşünmeyesin ki, senin gönlün nasıl ister, keyfinin istediği nedir? Senin buna aklın nasıl erer? Yahut da dede babaların usulü neymiş? Yahut da kardeşlik, akrabalık, yakın*lık iktizası böyle yapılsa daha iyi isterse Hakk'ın rızasına uymasın? Ve yahut da şöyle düşünesin: Her kesin kıble saydığı Cenab-ı Mevlâyi Sahib (Yani Hoca Efendi Hazretleri) böyle buyurmuşlardır. Veya yine her kesin kıble tanıdığı falan Cenab-ı Pir Sahib (Şeyh Efendi) Haz*retleri de şöyle buyurmuşlardır. Veya falan beyefendinin isteği böyle*dir, feşmekân beyefendi, feşmekân Hoca efendi de şöyle istiyor? Şimdi siz Hak Teâla'nın ahkâmını, bir tarafa bırakıp da kendi keyfini*ze tabi olursanız veya şunun bunun dediğine falan hocanın, falan şeyhin, feşmekân beyefendinin sözünü dinleyecek olursanız, o za*man, demek ki siz Hak Teâla'ya gizlice ortak koşmuşsunuz. Bu gibi kelimeleri de getirip, derece itibarı ile Hak Teâla ile aynı seviyeye çıkarmış olursunuz. Şunu da bilmek gerek ki, hükm etmek, Malik bulunmak mahza Hak Teâla'nın hakkıdır, kimsenin hakkı değildir.

İşte «hükm» yalnız Allah'ındır. (En'am 57)

Kulluk edilecek varlık yalnız o varlıktır ki, sizi yoktan var etmiş*tir, sizi yaratmıştır. Kendi kudretiyle size yaşayış bağışlamıştır. Yerin ve göğün ve her ne varsa hepsinin de itaat ettiği varlık. Ancak ona kul olmak gerekir. Hiç gördünüz müydü, bir taş başka bir taşa kul olur mu? Bir taş başka bir taşa ibadet eder mi? Her hangi bir ağaç başka bir ağaca kul olur mu? Bir ağac başka bir ağaca ibadet eder mi? Yahut da her hangi bir hayvan başka bir hayvana kul olur mu? Başka bir hayvana ibâdet eder mi? Şimdi siz taşlardan, ağaçlardan, hayvanlardan pek çok daha üstün bir varlıksınız, neden Hak Teâla'yı bırakıp da kendiniz gibi her hangi bir adama kul olursunuz? Her han*gi bir adama ibâdet edersiniz? İşte yukarıda Kur'an-ı Kerimin iki ayet-i celilesinden anlaşılan husus da budur. Kur'an, bunu beyan bu*yurmuştur.
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
Bazı kimse ise bazı hususlarda Hak Teâla'nın ahkâmını kabul eder, Hak Teâla'nın kendisini de kabul eder ama bazı hususları ken*di keyfine uydurur,Bu kimse de, yaptığı iş miktarınca küfr yolu tutmuş olur, bütün bütün kâfir olmaz.
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
Küfrün derecelelerini gösteren ayet veya hadis var mıdır?
Ayrıca hüküm ile amel arasındaki bağ nedir?


NİSÂ SÛRESİ
(143) Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara (mü'minlere) ne de şunlara (kafirlere) bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.


küfürde derece varmıdır??????...bu ayete göre Allah insanları 2ye ayırır..kesin çizgilerle..iman eden ve etmeyn..
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
ayrıca..
ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ
(23) Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın Kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.


hüküm veren Allah tır..bu ayete göre..ve
EN'ÂM SÛRESİ
(132) Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Allah sınırlandırmıyor..dercelndiriyor burdada..yani hükme uymamak maide 44 göre kafirliktir..ama burda Allah derecendirme yapmış amellere..o zaman maide 44 deki kastedilen bireysel amel değil..yönetimle mi alakalı??
ALLAHÜAGLEM..

SAYGIDEĞER DUHA kardeşim..bunlar beni bildikleirm..yanlış olabilir..doğruyu biliyorsan yaz kardeşim..bende öğreniyim inşallah..allah razı olsun..
selametle..
 

sinang

New member
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
1,628
Tepkime puanı
276
Puanları
0
Konum
bezm-i ezelden
HERŞEY ZITTIYLA KAİMDİR.fetvasınca bu konuyu söyle bir soru ile cevab vermek isteriz.imanın mertebeleri varmıdır?
Cevabınız evetse,cevabımızı bulursunuz.
İkinci sualinezede şu şekilde cevab vermek isteriz.Kuranda iman ve ameli salih yanyanamı yer alır ayrımıdır?
cevabınız yanyana ise cevabı yine buldunuz,tebrikler duha kardeşimiz..

selam ve dua ile..
 
Z

zeynep_hearty

Guest
Mesele şudur adam namazı tasdik ediyor. Ancak tembellikten kılmıyor. Kafir midir?
İman kabul ve tasdik manasında değil midir?

"Allah'ın indirmiş bulunduğu ile hüküm etmeyen, böyleleri kâfirlerdir. (Mâ'ide 14)"
Şimdi bu ayette eğer "hükmetmek" anlatıldığı mana da ise namaz kılmayan kişi kafirdir. Ayette bir kafirlik derecesi söz konusu olmaması lazım geliyor.

affınıza sığınarak bir düzeltme yapmak istiyorum sanıyorum sözkonusu ayet maide 14 değil maide 44 ..selam ve dua ile..
 
Z

zeynep_hearty

Guest
sanıyorum ayette men ( herkim) ifadesi kullanılmış bu demek oluyorki (Allah'ın indirdiği ayetlere göre hüküm vermeyenler) olarak algılanır.hükmü reddetmek hükmün dışında aksinde bir hüküm belirlemek fakat hükmü reddetmek değil normalde islam fıkhındada küfür konusunda namazı kabul etmemk küfrü oluşturucu sebeplerdendir ..zira küfür oluşması için ben namazı kabul etmiyorum onun yerine ...herhangi başka bişey olsun olmalı gibi bir ifade küfür olur düşüncesindeyim sözkonusu ayette Allahın hükümlerine göre hükmetmeyen hüküm vermeyenler diyor bu noktada şunu anlıyoruzki saygıdeğer sinang ın ifadesiyle iman artar veya eksilirmi sorusunun cevabında bunu bulabilir evet iman artar ve eksilir zira hz ömer hz osman vs ismini zikredebileceğimiz birçok değerli Allah dostunun imanıyla şahsi düşüncem olarak kendi imanım denk deildir bu mümkünmü elbette mümkündür fakat bunun için elzam olan ibadetlerde kullukta taat te devamlılık şarttır.esas olan kullukta gösterilen azim ve çabadır ..bu noktada namazı(namaz sadece bir örnek) kabul edip kılmayan insan iman ve küfür arasında ki ince çizgidedir kanısındayım ..selam ve dua ile..
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
hadi bakalım müslümanı kafiri ayırt edin hemen ben cehennemi tutuşturdum cennette hurilerde hazırlandı hemen herkesi yerine yerleştirelim akşam olmadan :)
 

Yasemin03

New member
Katılım
23 Ara 2006
Mesajlar
254
Tepkime puanı
42
Puanları
0
Yaş
38
bence tokgözlü, dürüst, caliskan, acikgözlü, yürekli, suc islemeyen, alcakgönüllü, güleryüzlü, barissever, arastirmaci ve tüm yaratiklari seven ve koruyan ve tabî ibadetlerini eksik etmeyen bir insan müslümandir benim gözümlen.
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
hadi bakalım müslümanı kafiri ayırt edin hemen ben cehennemi tutuşturdum cennette hurilerde hazırlandı hemen herkesi yerine yerleştirelim akşam olmadan :)Gercekten tebrik ederim bir bu kalmisti yapmadigimiz aksam oldu herkes yerini aldimi benim yerim neresi?Acaba soru ne idi "Müslüman Kime denir"bende buna göre yazmak isterdim.Yazik Yazik...sen haklisin abd....
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
Rabbimiz Kur'anda müslümanların güzel hususiyetlerinin ve sıfatlarının ne olması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin muvahhid, muhlis, mücahid vd. İşte bu güzel sıfatlardan birisi de hanifliktir. Haniflik islamüstü yada onun yanında bir sıfat değildir. Anlamı "tektanrıcılığı benimsemek, ancak bunu anlayarak ve sorgulayarak kabullenmek ve böylece dini yalnız Allah'a özgülemek" olan haniflik hepimizin mümin olarak bir sıfatı olmalıdır.

Haniflik bir fırka, grup, klik, meşrep, mezhep ismi değildir. Bizzat Rabbimizin Kur'anda başta Resulullah'a sonra hepimize apaçık bir emridir. Sözün özü "Hanif Müslüman" (Ali İmran 67) tanımı uydurulmuş bir tanım değildir. İslam Hanif bir dindir, onu pratize eden müslüman da ilahi emre uyarak hanif bir özelliğe sahip olmalıdır.

Haniflik, Lailahe İllallah'ı Anlamak ve Kabul Etmektir.

Haniflik, Lailahe İllallah'a Uygun Hayat Sürmek ve Bu Uğurda Mücadele Vermektir.

Haniflik İslam Binasının Temelidir. İslam Dininin Omurga Konusudur. islam Dininin En Temel Özelliğidir. İslam Dini Hanif Bazlı, Monoteist Tabanlı Bir Dindir.

Haniflik Çekirdek İmandır. Başlangıç Noktasıdır. İslam Dininin Giriş Kapısıdır. Önce Hanif Olursunuz, Sonra Müslüman, Sonra Mümin.

Haniflik şirksiz imandır. Gizli-açık, soyut-somut her türlü şirkten sakınmaktır. Haniflikte ideal nokta "sıfır şirk"tir.

Hz. Muhammed ve Diğer Tüm Peygamberlerimiz Haniftir. Onlar Hanifliğin Başöğretmenleridir. Tüm Peygamberlerimiz Hanifliği tebliğ etmişlerdir. Haniflik için mücadele Vermişlerdir. Haniflik uğruna dövülmüşler, sürülmüşler ve öldürülmüşlerdir.

Atamız İbrahim’in Çağları Aşan Yegane Mesajı da, Yegane Mirası da Hanifliktir.

Üç semavi din mensubu için biricik referans noktası Ataları İbrahim'in Hanifliğidir, Hanif Karakteridir.

Allah'ı birlemeyi hayatın odağına oturtma anlayışı, Ehl-i Kitap ile aramızdaki "ortak söz"dür.

Haniflik kimsenin tekelinde değildir. Allah'ı birleyen herkes haniftir.

- Bir zaman İbrahim, babasına ve toplumuna şöyle demişti: "Ben, sizin taptıklarınızdan uzağım."

- "Yalnız beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kılavuzluk edecektir."

- O, sözünü, kendinden sonra yaşayacak bir mesaj yaptı ki, insanlar hakka dönebilsinler.

Zuhruf 26-27-28

1- İnsanların -Allah’ın dışındaki- taptıklarından uzak olmak.

2- Yalnız yaratana kulluk etmek.

3- Sadece Allah’ın kılavuzlayıcılığına inanmak.
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
Öz benligini beyinsizliğe itenden baska kim, Ibrahim'in milletinden yüz çevirir? Yemin olsun ki biz onu dünyada seçip yüceltmistik. Ve o, âhirette de barış ve iyilik sevenlerden biri olacaktir elbette...
Rabbi ona, "Müslüman olup bana teslim ol!" dediğinde o şu cevabı vermişti: "Teslim oldum âlemlerin Rabbi'ne!"
İbrahim de oğullarina şunu vasiyet etti, Yakub da: "Ogullarim! Allah sizin için bu dini seçmiştir. O halde ancak müslümanlar olarak can verin."

(Bakara 130-132)

İşte bu, İslam milleti bir tek millet olarak sizin milletinizdir. Rabbiniz de yalnız Benim; onun için hep Bana kulluk edin!

(Enbiya Suresi 92)


Iste "Müslüman buna denir"ne mutlu yapana!!!
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
Gercekten tebrik ederim bir bu kalmisti yapmadigimiz aksam oldu herkes yerini aldimi benim yerim neresi?Acaba soru ne idi "Müslüman Kime denir"bende buna göre yazmak isterdim.Yazik Yazik...sen haklisin abd....

konunun insanları müslüman kafir sınıflandırması mantığıyla açıldığını düşünüyorum. öyle olmasada oraya kayacağı kaçınılmaz.

bu başlığın adı "İSLAM İNSANDAN NE İSTER" olsa daha iyi olurdu. konunun başına bakarsanız hemen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir meselesiyle başlanmış. yani bana göre sen öbürüne göre ben ötekine göre beriki kafir.

buyrun haddiniz olmayan işlere burnunuzu sokmaya devam edin.
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
Rabbimiz Kur'anda müslümanların güzel hususiyetlerinin ve sıfatlarının ne olması gerektiğini belirtmiştir. Örneğin muvahhid, muhlis, mücahid vd. İşte bu güzel sıfatlardan birisi de hanifliktir. Haniflik islamüstü yada onun yanında bir sıfat değildir. Anlamı "tektanrıcılığı benimsemek, ancak bunu anlayarak ve sorgulayarak kabullenmek ve böylece dini yalnız Allah'a özgülemek" olan haniflik hepimizin mümin olarak bir sıfatı olmalıdır..

metin abi..burda hniflik dediğin gibi müslümanın özelliği..tamamdır..
ancak alltta bunun yani hanifliğin kabul etmediği olarak mezhep diyorsun..
1) sence mezhebi olması insanı dinden çıkarırmı??
2) çıkarmazsa..neden hanifliin dışladıkları arasında mezhep i de kattın??

Haniflik bir fırka, grup, klik, meşrep, mezhep ismi değildir. Bizzat Rabbimizin Kur'anda başta Resulullah'a sonra hepimize apaçık bir emridir. Sözün özü "Hanif Müslüman" (Ali İmran 67) tanımı uydurulmuş bir tanım değildir. İslam Hanif bir dindir, onu pratize eden müslüman da ilahi emre uyarak hanif bir özelliğe sahip olmalıdır.

bu şekilde inasının mezhebinin olması haniflik dışı..yani müslümnlık dışı..oluyor..yani mezhebi olanlar müslüman değildir anlamı çıkıyor...!!!!!
böyle düşünmüyorsan abi..istersen burayı fazla bi aç..
selametle...
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
konunun insanları müslüman kafir sınıflandırması mantığıyla açıldığını düşünüyorum. öyle olmasada oraya kayacağı kaçınılmaz.

bu başlığın adı "İSLAM İNSANDAN NE İSTER" olsa daha iyi olurdu. konunun başına bakarsanız hemen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir meselesiyle başlanmış. yani bana göre sen öbürüne göre ben ötekine göre beriki kafir.

buyrun haddiniz olmayan işlere burnunuzu sokmaya devam edin.


Senin hakli oldugunu söylemistim benim hattim degil Hüküm sahibinindir.
Ben kullugumu oda hükmünü verecek.Bana kafir diye bilirsiniz ama bana hükümüne ortak oluyorsunuz diyemezsiniz?
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
Senin hakli oldugunu söylemistim benim hattim degil Hüküm sahibinindir.
Ben kullugumu oda hükmünü verecek.Bana kafir diye bilirsiniz ama bana hükümüne ortak oluyorsunuz diyemezsiniz?

kimse kimseye kafir diyemez ALlah'tan başka. ancak benim düşünceme göre hali küfür halidir diyebilir. ama kimin ne halde olduğunu Allah bilir. sen bana hak versende art niyetle (dalga geçmek için) yazmadığımı açıklama ihtiyacı hissettim.
 

mhmt

New member
Katılım
7 Kas 2006
Mesajlar
2,965
Tepkime puanı
715
Puanları
0
konunun insanları müslüman kafir sınıflandırması mantığıyla açıldığını düşünüyorum. öyle olmasada oraya kayacağı kaçınılmaz.

bu başlığın adı "İSLAM İNSANDAN NE İSTER" olsa daha iyi olurdu. konunun başına bakarsanız hemen Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirdir meselesiyle başlanmış. yani bana göre sen öbürüne göre ben ötekine göre beriki kafir.

buyrun haddiniz olmayan işlere burnunuzu sokmaya devam edin.

saygıdeğer kardeşim.. dikkat edersen o konu DUHA kardeşim tarafından başka bi tarafa değil..munazara şeklinde açıklığa kavuşturulacaktı..vede o ayetin herkes kendi kafasına göre yorumlayonca işte senin dediğin çıkıyor..demekki böyle yapmakta yanlış..peki bi merci gerkmiyomu?? doğru olan ne...??dediğin gibi herkes birini diğerine kafir müslüman yapıyor kafasına göre..
selametle..
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
metin abi..burda hniflik dediğin gibi müslümanın özelliği..tamamdır..
ancak alltta bunun yani hanifliğin kabul etmediği olarak mezhep diyorsun..
1) sence mezhebi olması insanı dinden çıkarırmı??
2) çıkarmazsa..neden hanifliin dışladıkları arasında mezhep i de kattın??bu şekilde inasının mezhebinin olması haniflik dışı..yani müslümnlık dışı..oluyor..yani mezhebi olanlar müslüman değildir anlamı çıkıyor...!!!!!
böyle düşünmüyorsan abi..istersen burayı fazla bi aç..
selametle...Selam, yaziyi bastan sona okursan sifir SIRK üzerinedir burada ön görülen kim Hanifligi kabul ediyorsa o haniftir tabiki vecibelerini yerine getirmesi gerek haniflik kimsenin tekelinde degildir burada ne firka ne bir gurup ismide degildir diye gecmistir sorularina gelince Insallah en kisa bir zaman diliminde yazarim Özel mesajla yazmayi yeglerim..Allaha emanet ol.Mezheplerrin kelime anlamida Firkadir zaten firkayi naciye diyorlar..Not hepsi kendi icin kullaniyor..
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
saygıdeğer kardeşim.. dikkat edersen o konu DUHA kardeşim tarafından başka bi tarafa değil..munazara şeklinde açıklığa kavuşturulacaktı..vede o ayetin herkes kendi kafasına göre yorumlayonca işte senin dediğin çıkıyor..demekki böyle yapmakta yanlış..peki bi merci gerkmiyomu?? doğru olan ne...??dediğin gibi herkes birini diğerine kafir müslüman yapıyor kafasına göre..
selametle..

sen ayeti açıklasan o adam fikrinden vazmı geçecek :) hiç zannetmiyorum. birilerinni kafir olduğu belli olsunki düşmanda belli olsun. islamın siyasallaştırılması denen şeyde bu olsa gerek. eğer kuran üzerinde sabit genel geçer bir açıklama yapılabilseydi bu günki diyanet tek otorite olurdu. kuran kişinin bilgisine kültürüne becerisine GÖRE kişiye birşey anlatır. çünkü kişi aslında kuranı değil kendini okuyordur.

bir insana kuran insanları yönetmek için uydurulmuş bir kitaptır denmiş ve o kişi bunu özümsemişse her ayette art niyet arayacaktır.

eğer bir kişi bu kitap gökte oturan tanrının bize gönderdiği kitaptır diye şartlanmışsa ona göre okur ve anlar

eğer kişi hadislerin hepsi uydurmadır diye şartlanmışsa birçok ayetin bu uydurulduğunu düşündüğü hadislerle alakalı olduğunu düşünecektir.

adamın niyeti iktidar olmak insanları gütmekse birçok ayetten Allah'ın yeryüzünde hilafet istediğini çıkaracaktır.

adam sağdan soldan herşey Allah'tır diye duymuşsa kurandan bu yönde birşeyler çıkarır.
............................

bu böyle gider. burdan anlamak gerekirki kuranı okuyorum ben kurancıyım demekle iş bitmiyor. kişinin ben kuranı hangi ŞARTLANMANIN etkisinde okuyorum diye kendine sorması gerekir. kuranda bir ayet vardır. numarasını hatırlayamadım şimdi. ayette NEFSİNİ ARINDIRAN KURTULDU deniyor. şimdi bu ayet doğrultusunda benim demek istediğimi anlamaya çalışın.

bana kalırsa tasavvuf işte kişiyi bu yanlış DEĞER YARGILARINDAN KURTARMAK VE KURANI VE KAİNATI OLDUĞU GİBİ GÖRMEK ADINA YAPILAN ÇALIŞMALARIN TÜMÜDÜR.
belki bende şartlandığım biçimde anlamışımdır ne dersiniz?:)
 

Enver Ýstek

metin mete
Katılım
27 Ara 2005
Mesajlar
3,935
Tepkime puanı
1,023
Puanları
0
Yaş
60
Konum
Gurbet,daimi gurbetin icinde gurbet
kimse kimseye kafir diyemez ALlah'tan başka. ancak benim düşünceme göre hali küfür halidir diyebilir. ama kimin ne halde olduğunu Allah bilir. sen bana hak versende art niyetle (dalga geçmek için) yazmadığımı açıklama ihtiyacı hissettim.


Selam,asla böyle bir sey demedim düsünmedimde Allah sahidimdir seni bu sekilde rencide ettiysem hakkini helal et.Allaha emanet ol.
 
Üst Alt