Kuranda Ehlibeyt

caferi_humeyni

New member
BİSMİALLAH

ALLAH'IN SELAMI HABİBİNİN VE TEMİZ PAK KILDIĞI EHLİ-BEYTİN ÜZERİNE OLSUN

Kuranda bazı ayetlerin kimin yada kimler hakkında indiğine dair Ehli-sünnet kaynaklarından derlediklerimdirler. Baya makaslamalar yaptım bu makaslamanın iki nedeni var ihtilafa ve cedelleşmeye mahal verecek yazıları görüşleri makalsladım ikinci sebep ise uuznca yazı olmaması için okuyacak olanı bıktırmaması için ki bu konu hakkında araştırma yapmak isteyene her daim yadımcı olabilir ve istediği tefsir yada tarihçinin bende var ise dosyamda ben ona sunabilirim.

Taassuptan uzak bir şekidle okumanızı temenni ederim.KURANDA EHLİBEYT

1) = "Ey Ehli-Beyt Allah sizden her türlü pisliği gidermek ve sizleri tertemiz bir şekilde kılmak ister." (Ahzap 33)

1) Hatib el Bağdad "Tarih Bağdad" cild 9 sahife 120-127 ve cild 10. sahife 278
2) Zehebi "Mizan'ul-İ'tidal" Kısım 2 sahife 381
3) İbn Abdelbirr "İsti'ab fi Marifet el Ashap" Kısım 3 sahife 1100
4) İbn'ul Esir "Usd'ul Gaba" cild 4 sahife 110 ve Cild 7 sahife 223
5) Nesei Hasais "Emirelmüminin Ali Bin Ebi Talib" sayfa 48 49
6)Muhibbuddin el Tabari "Zehair'el-Ukba" sahife 21 ve 24
7) Balazüri "Ensab'ul-Aşraf" cild 2 sahife 104
8 ) Heysemi "Mecma'ul-Zevaid" cild 9 sahife 121 ve 167 ve 169
9) Ebi Davud el Tayalisi "Müsned" cüz 8 sahife 274
10) Süleyman bin Ahmed el Tabarani "Mu'cem el Sagır" Cüz 1 sahife 65 ve 135
11) Hafız Ebu Abdullah Muhammed el hakim el-Nişabüri "El Müstedrik ala-Sahihayn" Cüz 2 sahife 416
ve cüz 3 sahife 146, 147, 148. 158
12) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 22 sahife 6,8
13) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" sahife 239
14) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 5 sahife 259
15) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzi"l Cüz 5 sahife 259
16) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 6 sahife 604
17) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 4 sahife370
18 ) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 141

2) "Sen Ancak bu kavmiazabı ilahiden kurkutucusun ve her kavm için bir hadi vardı."r ( Ra'd 7)
Korkutup sakındıran ve doğru yolu gösteren hadi Haşimoğullarındandır Yani kendi zatı ve İmam Ali'dir.

1) Hatib el Bağdad "Tarih Bağdad" cild 13 sahife 372 373
2) Süleyman bin Ahmed el tabarani "Mu'cem el Sagır" cüz 1 sahife 261, 262
3) Hafız Ebu Abdullah Muhammed el hakim el-Nişabüri "El Müstedrik ala-Sahihayn" Cüz 3 sahife 129-130
4) Muttaki el Hindi "Kenz'ul Umman" Cüz 11 sahife 620
5) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el Tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 13 sahife 108
6) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 9 sahife 15
7) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 4 sahife 608
8 ) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 3 sahife 66
9) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 417

3) "Allah cenkte müminlere kifayet eder." ( Ahzap 25)

İbni Mesut şöyle okuyordu Allah cenkte müminlere Ali ile kifayet eder.

1) Zehebi "Mizan'ul-İ'tidal Kısım" 2 sahife 380
2) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 6 sahife 590
3) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 420

4) "İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi nefisleri feda ederler." ( Bakara 207 )

1) İbn'ul esir "Usd'ul Gaba" Cild 4 sahife 103 104
2) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 3 sahife 221
3) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 2 sahife 100-101
4) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 412-413

5) "Şunlar ki gece ve gündüz, gizli ve aşikar mallarını tasadduk ve infak ederler, onların ecirlerini Rableri indinde hazırdır. Onlar için korku yoktur, mahzunve cild 7 sahife olacak değillerdir." ( Bakara 274 )

1) İbn'ul Esir "Usd'ul Gaba" Cild 4 sahife 104
2) Muhibbüddin el Tabari "Ahair'el Ukba" sahife 88 80
3) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 4 sahife 90
4) Ebi Berket Abdullah bin Ahmed el Nesefi "Medarık'ul- Tenzil" Cüz 1 sahife 183

6) "De ki! Gelin. biz oğullarımızı sizde oğullarınızı. biz kadınlarımızı. sizde kadınlarınızı. biz kendi nefsimizi. sizde kendi nefsiniziçağıralım" ( Al-i İmran 61)


1) İbn'ul Esir "Usd'ul Gaba" Cild 4 sahife 104
2) Muhibbüddin el tabari "Ahair'el Ukba" sahife 25
3) Ebi Davud el Tayalisi "Müsned" Cüz7 sahife 63
4) Mübarek bin Muhammed ibn'el Esir el-Cezri "Cami'ul Usül" Cüz 9 sahife 470
5) Hafız Ebu Abdullah Muhammed el hakim el-Nişabüri " El Müstedrik ala-Sahihayn" cüz 2 sahife 594 ve Cüz 3 sahife 150
6) İmamuddin Ebü'l-Fida bin Kesir "El Bidayetu ve nihaye" cüz 7 sahife 339
7) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 3,4 sahife 299, 301
8 ) Ebi Hasan Ali bin Ahmed el Vahidi "Eshab-ı Nuzül" tefsir kitabında
9) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 4-5 sahife 89
10) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 1 sahife 360
11) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzil" Cüz 1 sahife 360
12) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 2 sahife 133
13) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 1 sahife 316
14) Yakubi "Tarih Yakubi" Cüz 2 sahife 82
15) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 143
16) Mahmud bin Ömer bin Muhammed el Zamahşeri "Tefsir el Keşşaf" Cüz 1 sahife 178

7) "Deki!,beşaretim ve tebliğime karşılık sizlerden hic bir maddi karşılık istemiyorum, istediğim ancak akrabalarıma meveddet etmenizidr" ( Şura 23)

1) Muhibbüddin el Tabari "Ahair'el Ukba" sahife 25
2) Heysemi Mecma'ul-Zevaid cild 9 sahife 147 ve 168
3) Süleyman bin Ahmed el tabarani "Mu'cem el Sagır" Cüz 1 sahife 76
4) Hafız Ebu Abdullah Muhammed el hakim el-Nişabüri "El Müstedrik ala-Sahihayn" Cüz 2 sahife 444
5) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 25 sahife 25
6) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 14 sahife 166-168
7) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 6 sahife 121-122
8 ) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzil" Cüz 6 sahife 121
9) Ebi Berket Abdullah bin Ahmed el Nesefi "Medarık'ul- Tenzil" Cüz 3 sahife 292-293
10) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 7 sahife 348
11) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 4 sahife 522
12) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 167
13) Mahmud bin Ömer bin Muhammed el Zamahşeri "Tefsir el Keşşaf" Cüz 5 sahife 211

8 ) "Onlarda yemeğin azlığı ve ihtiyaçları varken, şanı yüce olan Allah'a muhabbetlerinden dolayı fakiri, yetimi ve esiri yedirdiklerinde derler ki! Bu yedirdiklerimiz size ancak Allah içindir, sizden bunun için mukafat ve teşekkür murad etmeyiz" ( İnsan veya Dehr 7,8,9 ayetleri)

1) Muhibbüddin el tabari "Ahair'el Ukba" sahife 89
2) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 16 sahife 244
3) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 7 sahife 191-192
4) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzil" Cüz 7 sahife 191
5) Ebi Berket Abdullah bin Ahmed el Nesefi "Medarık'ul- Tenzil" Cüz 3 sahife 628
6) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 8 sahife 371
7) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 5 sahife 338

9) "Sizin veliniz ancak Allahtır ve onun Peygamberi ve müminşerdir ki, namaz kılıp rüku'da iken zekatlarını verirler" ( Maide 55)

1) Muhibbüddin el Tabari "Ahair'el Ukba" sahife 89
2) Balazüri "Ensab'ul-Aşraf" Cild 2 sahife 150
3) Mübarek bin Muhammed ibn'el Esir el-Cezri "Cami'ul Usül" cüz 9 sahife 478
4) Muttaki el Hindi "Kenz'ul Umman" Cüz 13 sahife 108
5) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" sahife 133-134
6) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 6 sahife 28
7) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 2 sahife 67
8 ) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzi"l cüz 2 sahife 67
9) Ebi Berket Abdullah bin Ahmed el Nesefi "Medarık'ul- Tenzil" Cüz 1 sahife 420
10) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 3 sahife 105-106
11) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 2 sahife 50
12) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 410

10) Allah'ın izni ve yardımıyla kafirleri dağıttılar. Davud calut'u öldürdü ( Bakara 251)


1) Hafız Ebu Abdullah Muhammed el hakim el-Nişabüri "El Müstedrik ala-Sahihayn" Cüz 3 sahife 34


11) "Rabbinden açık bir delil üzerinde bulunan ve onu, ondan bir şahid takip eder" ( Hud 17)
Delil üzere olan Hz Muhammed 8saa) şahid ise hz imam Ali (as)


1) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 12 sahife 15
2) Alaeddin Ali bin Muhammed Hazin "Hazin Tefsir" Cüz 3 sahife 224
3) Ebi Muhammed Huseyin bin Mesud el-bağavi "Me'alim el Tenzil" Cüz 3 sahife 224
4) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 4 sahife 409-401
5 Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 2 sahife 466
6) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 420-421

12) "Şayet bilmiyorsanız zikir ehline sorun" ( Nahl 43)
Zikir Ehlinden kasıt Ehli-Beyttir.


1) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 14 sahife 109


13) "Şüphesizki Allah ve melekleri Peygambere salat ederler Ey iman edenler siz de ona salat ve selam edin" ( Ahzap 56)
Burda salattan maksat Peygamber ve A'line salat ve selamdır.


1) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" Cüz 22 sahife 43
2) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 14414) "Ey Peygamber rabbin tarafından indirilen emri bildir" ( Maide 67)
Bu ayet Gadir Humm günü Ali Bin Ebi Talibin velayeti için indi.


1) Ebu Cafer Muhamed bin Cerir el tabari "Cemi'ul Beyan" sahife 135)
2) Muhammed Fahreddin el-Razi "Tefsr-i Kebir" Cüz 6 sahife 53
3) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 3 sahife 117
4) Muhammed bin Ali bin Muhammed el-Şevkani "Feth el-Kadir" Cüz 2 sahife 57
15) "Adem Rabbinden bir takım kelimeler telakki etti ve alıp hıfzetti. Bu kelimelerle de yalvardı." ( Bakara 37)

Abdullah Bin Abbasın rivayetiyle bu kelimeler " EY RABBİM MUHAMMED (SAA) ALİ, FATIMA, HASAN VE HUSEYNİN HAKKI İÇİN BENİ BAĞIŞLA" olduğunu beyan eder.

1) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 1 sahife 14716 "Bu gün dininizin hükümlerini tamamladım. (Maide 3)
İmam Alinin vilayete ( hilafete) tayininden sonra inen ayet.


1) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 3 sahife 19


17) " Bilin kiAllah onun ( Rasululah) mevlasıdır. Cebrail de müminlerin salihine ve bunların arkasında bütün melekler ona (Rasulullah'a) zahirdir." ( Tahrim 6)
Hz"Peygamber şöyle buyurmuştur " MÜMİNLERİN SALİHİ ALİ BİN EBİ TALİPTİR."


1) Abdurrahmanbin el-Kemal Celaleddin el Suyuti "Dürr'el Mensur" Cüz 8 sahife 224
2) İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 425


18 ) "Al-i Ya-Sin e selam olsun" (Saffaf 130)
Al-i Ya-Sin den murat Al-i Muhammettir. ( İbni Abbas)

1) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 146
19) = "Onları duldurun Zira onlar mes'üldürler" ( Saffaf 24)
Hz Peygamber şöyle buyurmuştur.
"ONLARI DULDURIN ZİRA ONLAR ALİ'NİN VİLAYETİNDEN MES'ÜLDÜRLER bir başka rivayetle
"ONLARI DULDURUN ZİRA ONLAR ALİ'NİN VE eHLİ-bEYTİNİN VİLAYETİNDEN MES'ULDURLAR"1) Ahmed bin hacer el Heytemi "Savaik'ul-Muhrika" Sahife 147
Kuran-ı Kerimde her ne kadar ey iman edenler, başlığı ile ayet inmişse o ayetin başında emir ve şerefliolan Alidir. Allah Muhammed (saa) 'in ashabını Kuran-ı Kerimin bazı yerlerinde ayıpladı fakat Ali'yi her zaman hayır içinde andı ( Muhibbüddin el tabari Ahair'el Ukba sahife 89)

Şanı yüce olan Allah'ın kitabında indirdiği her ey iman edenler, diye başlayan ayetlerin emiri ve şereflisi Ali'dir. Allah Muhammed (saa)'in ashabını kitabında ayıplamış ama Ali'yi daima hayr içinde anmıştır ( haysemi Mecma'ul-Zevaid cild 9 sahife 112)

" Kuran-ı Kerimde ne kadar ey iman edenler ayet inmiş ise Ali o ayetlerin seyyidi. emiri ve şerefidir. Allah. rasulullah'ın (saa) ashabını Kitabında ayıpladı fakat Ali'yi her yerde hayır içinde andı. ( İbn asakir "Tarih Medinet-i Damaşk" Cüz 2 sahife 430
 
Üst