Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Kuran'da Apaçik Imam Hz. Ali'dir!!!

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
“Vekülle şey’in ahsaynâhu fi İmâmin mubîn”

Meali: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” (Yasin 12. Ayet)

a) İbn-i Abbas dedi ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde iki kişi gelip Resulullah (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa): Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur. Mutlu o insan ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra sever, mutsuz o kişidir ki Ali’yi hayatında ve ölümünden sonra ona kin duyar.

(es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran 1.bas.1415 c.5, s.7/ Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62 / es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.128-129 / es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214 / Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.83

b) Ebu Cafer (as)’den, babası ve dedesinden(İmam Hüseyin) buyurdu ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayeti indiğinde Ömer ve Ebu Bekir meclislerinden kalkıp Resulullah (saa)’a sordular ki: Ey Resullullah, Kuran’ da geçen bu imam Tevrat, İncil, Zebur veya Kuran mıdır? Resulullah (saa) : Hayır, dedi. O anda babam (Hz.Ali) Resulullah (saa)’ın huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (saa) şöyle buyurdu: İşte, Allahın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.

(Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515
Süleyman el-Kunduzi el- Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77
Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekâik ve Bahr’ül Gerâib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.61-62 /
es-Seyyid Ali el-Hairi et-Tahrâni “Mukteniyat’üt Dürer ve Mültekikat es-Semer” Tahran- Dâr’ül Kütüb el-İslamiyyet bas. C.9, s.73 /
es-Seyyid Muhammed el-Hüseyni el-Hemedani “Envâr-i Derhişan” Tahran- Mektebet-i Lutfi 1380 c.13, s.351 (farsça) /
eş-Şeyh Saduk “Meâni el-Ahbâr” S.95 / Emali S.95, 235
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.127-128 /
es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.1, S.174 / C.5, S.213
el-Meclisi "Bihar'ül Envar" c.35, S.427-428 /
eş-Şeyh eş-Şerifi “Kelimât el-İmam el-Hüseyin” S.564 H.1416 3.Bas./
Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “Tefsir’üs Sâfi” C.4, S.247 /
Muhammed Muhsin el-Fayd el-Kâşâni “el-Asfâ fi Tefsir’ül Kurân” C.2, S.1032 H.1420 1.Baskı.
Şeyh el-Hüveyzi “Tefsir-i Nur es-Sekaleyn” C.4, S.379 /
es-Seyyid Haşim el-Behrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” C.4, S.6, Hadis No: 6
İbn-i Cebir “Nehc’ül İmân” S.153-154 H.1418 Kum Bas.
İbn-i Şehrâşub “Menâkıb Âl Ebi Tâlib” C.3, S.64-65
Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.487-488 Hadis No: 3
En-Nebâti el-Âmili “es-Sırât’ul Müstakim” C.1, S.270
el-Hirr el-Âmili “Füsûl’ül Mühimme” S. 509-510 Müessesti Mearif İslami İmam Rida.
Hafız Recep el-Bersi “Meşariku Envâr’ül Yakîn Fi Esrâr Emirül Müminin” S.159 /
Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.228
Tâlib es-Senceri “Şemâilü Ali Fil-Kurân Ves-Sünne” s.45 Lübnan Bas.
Merkez el-Mustafa “Ali Aleyhisselam Fil-Kuran’il Kerim” S.86
Merkez el-Mustafa “Nusûs Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” S.406, 438
Merkez el-Mustafa “Edillet Uhrâ Alâ İmamet Emir’ül Müminin” C.5, S.143
et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.14, S.472c) Ammar bin Yasir hazretleri dedi ki: Müminlerin Emiri Hz. Ali (as) ile beraber giderken, karıncalarla dolu bir vadiye vardık. Ben ona: Ey Müminlerin Emiri, Allahın yarattıklarından bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi mevcut olduğunu bilen birini bilir misin? diye sordum. Hz. Ali şöyle cevap buyurdu: Evet, ben bir kişiyi tanırım ki bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilir. Ben dedim ki: O kişi kimdir? Buyurdu ki: Ey Ammar, Yasin süresindeki (12.Ayet) “Biz, her şeyi apaçık bir imamda saymışız” ayetini okumadın mı? Dedim ki: Evet ey mevlam. Bunun üzerine Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: İşte o apaçık İmam, benim. (Karıncaların sayısını, içlerinde kaç erkek ve kaç dişi olduklarını ben bilirim)

(Allâmet İbn-i Hasneviyye el-Hanefi “Dür’ül Menâkıb” S.4
Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, s.77 /
Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515
es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran bas.1415 c.5, s.7 /
Hüseyn bin Ahmed el-Hüseyni “Tefsir-i İsne Aşar” Tahran 1. bas.1363 c.11, s.62-63 (farsça) /
Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.113 /
El-Hatip Şeyh Muhammed Ridâ el-Hakîmi “Selüni kable en Tefkudûni” C.2, S.160-161;
Şazan bin Cibril el-Kummi “er-Ravda” S.2,
Şazan bin Cibril el-Kummi “el-Fedâil” S.98;
el-Meclisi “Bihâr’ül Envâr” C.40, S.176 Hadis No: 57;
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.133;
Şeyh Cafer en-Nakdi “Envâr’ül Aleviyye” S.89 /
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214 /
Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145
Merkez el-Mustafa “Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325
Şeyh Ali en-Nimâzi “Müstedrek Sefinetül Bihâr” C.10, S.153
Er-Ravda fil Mucizât vel-Fedâil S.119
es-Seyyid Sâdık eş-Şirazi “Aliyyün Fil-Kurân” c.2, s.88-89
Hüseyin eş-Şâkiri “Ali Fil-Kitâb ves-Sünne” C.1, S.227-228
Et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104; C.14, S.471; C.20, S.220d) Ebu Zer dedi ki: Karıncalarla dolu bir vadiden geçiyorduk. Hz.Ali’ye: “Tenzih ederim bunların sayısını bilene” dedim. Bana dedi ki: “Öyle deme! Bunları yaratana, de. Ben Allahın izniyle bunların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilirim”

(Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi' ul Mevedde” Bab: 14, S.77;
Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Garaib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.63 /
es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhân fi-Tefsir-i Kurân” Tahran bas.1415 c.5, s.7 /
eş-Şeyh Ebu Cafer Muhammed bin Hasan et-Tusi’nin ‘Misbâh’ül Envâr’ /
Hüccet’ül İslam Muhammed Taki Şerif “Sahifet’il Ebrâr” c.1, s.109 /
Yunus Ramadân “Buğyet’üt Tâlib Fi Marifeti Ali Bin Ebi Tâlib” S.401 Müesseset’ül A’lemi lil Matbuât H.1413 Beyrut Bas./
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.132-133;
Ahmet er-Rahmani el-Hemedani “el-İmam Ali” S.145;
es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.490 /
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.214 /
et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.8, S.104
Merkez el-Mustafa “Ba’d Ma Vüride Fi Esmaullahi Teala” S.7
Merkez el-Mustafa “MM. Ba’d Kerâmet Emirül Müminin ve Mucizâtihi” S.1325
Merkez el-Mustafa “Ebi Zer el-Gaffari Ridvânullâhi Aleyhi” S.349e) Salih bin Sehl dedi ki : İmam Cafer es-Sadık (as)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “‘Biz, her şeyi apaçık bir imamda Saymışız’) ayeti Emir’ül Müminin Hz. Ali (as) hakkında inmiştir.”

(Süleyman el-Kunduzi' nin "Yenabi' ul Mevedde" s.77 /
es-Seyyid Haşim el-Bahrani el-Hüseyni’nin “el-Burhan fi-tefsir-i Kuran” Tahran bas.1415 c.5, s.7 /
Muhammed bin Muhammed Rıda el-Kummi el-Meşhedi “Kenz’üd Dekaik ve Bahr’ül Garaib” Tahran 1. bas. 1366 c.11, s.62 /
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Medinet’ül Meâciz” C.2, S.128 /
es-Seyyid Şeref üd-Din el-Hüseyni “Tevil’ül Âyât ez-Zâhira” C.2, S.487 Hadis No: 2 /
el-Meclisi "Bihar'ül Envar" c.24, s.158 /
es-Seyyid Haşim el-Behrani “Gâyet’ül Merâm” C.5, S.213 /
el-Muhtasar S.114 /
Şazan bin Cibril “el-Fedâil” S.94 /
Şeyh Ali en-Nimâzi “Müstedrek Sefinetül Bihâr C.1, S.195

f) Salih bin Sehl dedi ki : İmam Cafer es-Sadık (as)’ın şöyle buyurduğunu duydum: “‘Biz, her şeyi apaçık bir imamda Saymışız’) ayeti Haydarı Kerrar Emir’ül Müminin Hz. Ali (as) hakkında inmiştir.”

(Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” S.515 / et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkâk’ul Hak” C.20, S.219-220)

İmam Ali buyurdu ki: “Allah’a ant olsun ki, apaçık imam benim”

El-Meclisi “Bihar’ül Envar” c.35, s.427
El-Fayd el-Keşani “Tefsir’üs Safi” c.4, s.247 ve “Tefsir’ül Asfa” c.2, s.1032
Şeyh el-Hüveyzi “Tefsir-i Nur es-Sekaleyn” C.4, S.379
Allame Tabatabai “el-Mizan Fi-Tefsir’ül Kuran” C.17, S.70
_________________
 

noanda

New member
Katılım
1 Tem 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
0
Puanları
0
12 - Gerçekten biz ölüleri diriltiriz, onların önceden yapıp gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi açık bir kütükte, bir "imam-ı mübin"de (ana kitapta, yani Levh-i mahfuzda) sayıp tesbit etmişizdir.
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Burda Apaçik Imamdan Bahsedilen Imam Ali Dir.apaçik Imam Olduğu Alde Düşmanlari Tarafindan Imamliği Kabul Edilmedi
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Kur'an peygamber efendimize inmiştir...Hz Aliye değil
 

cüneyt

New member
Katılım
19 Tem 2006
Mesajlar
191
Tepkime puanı
15
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Burda Apaçik Imamdan Bahsedilen Imam Ali Dir.apaçik Imam Olduğu Alde Düşmanlari Tarafindan Imamliği Kabul Edilmedi

Kardeşim ne diyosun sen ya.Sen neyi inkar ediyosun?
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Aysegul Sen Neyden Bahsediyorsun.kim Sana Dedi Kuran Efendimize Inmedi.benim Bahsettigim Imam Efendimizin Biraktiği Halife Ve 12 Imamin Basidir.
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
caferi_humeyni' Alıntı:
Aysegul Sen Neyden Bahsediyorsun.kim Sana Dedi Kuran Efendimize Inmedi.benim Bahsettigim Imam Efendimizin Biraktiği Halife Ve 12 Imamin Basidir.

Tamamda kardeşim Hz Alinin yeri tabiki çok büyük...Aynı şekilde Hz Ebu Bekir ,Hz Ömer,Hz Osman'ın yeride çok büyüktür...Benim kızdığım nokta bu forumda peygamber efendimizden çok Hz aliyi ön planda tutman...Hz Ali imamsa onu yetiştiren de efendimiz (s.a.v) dir... Hz Ali zaten peygamber efendimizin en sevgilileri arasında o konuda bişey demiyorum dememde asla...Efendimizden çok ondan bahsetmen beni biraz rahatsız eder gibi oldu ne biliyim
 

Abd

New member
Katılım
28 Tem 2006
Mesajlar
225
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
40
beyler yıl 2006...
saygılar.
 

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ALLAHÜ TEALA ISLAH eylesin, amin amin amin.
 

sunnetehli

New member
Katılım
31 Tem 2006
Mesajlar
33
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şia nın hangi Kuranı Baz alıyoruz şimdi? Hangi Tahrif edildiğiniz Kuranı baz alıyoruz. Hz. Fatııma ra. Kuranınımı Yoksa Hz. Ali kuranınımı?
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Nasil Yani.sünnet Ehli Kaçtane Kuran Var Ki?neler Diyorsun Sen Ya?ilk Defa Senden Duyuyorum 1 Den çok Kuran Olduğunu.unutma Ki Kuran Kiyamete Kadar Değişmeden Kalacak.ğren Bunu Tamam Mi?
 

islamakidesi

New member
Katılım
31 Tem 2006
Mesajlar
42
Tepkime puanı
0
Puanları
0
caferi_humeyni' Alıntı:
Saygilar Bizden Efendim
Saygılı olmanız ne güzel, ancak Kuranı fikre uydurmaktansa insanın kendisini Kurana uydurması gerekir kaidesince... İmamın oradaki kastının Kuranı önde tutup onu imam, rehber edinenleri kastediyor ve bunun için Kuran ilimlerini bilmeye gerekte yok ayet apaçık.
 

islamakidesi

New member
Katılım
31 Tem 2006
Mesajlar
42
Tepkime puanı
0
Puanları
0
untitled2oa1.jpg

İşaretli olan yerden bahsediyorsunuz burasının Meali ve Tefsiri şöyle

"Muhakkak Biz, ölüleri diriltiriz. Onların ileri gönderdiklerini de, izlerini de yazarız. Biz, herşeyi önder bir kitabta tesbit etmi*şizdir."

İnsanın Yaptığı Herşey Tesbit Edilmektedir:


Yüce Allah, herşeyin ve insanın bütün yaptıklarının tesbit edildiğini bize bildirmekte (ve böylelikle inkarcıları tehdit etmektedir.)

Katade dedi ki: Bu, yapılan herbir ameli tesbit ediyoruz, demektir. Müca-hid ve İbn Zeyd de böyle açıklamışlardır. Yüce Allah'ın şu buyrukları da bu*nu andırmaktadır: "Herkes önden neyi yollamış, geriye neyi bıraktıysa bil*miş olacaktır." (el-İnfitar, 82/5); "O gün insana önden yolladığı şeyler ile ge*riye bıraktığı şeyler haber verilir." (el-Kıyame, 75/13); "Allah'tan korkun! Her*kes yarın için ne hazırladığına bir baksın." (el-Haşr, 59/18) O halde geri*ye kalan ve insanlar tarafından anılan şeyler, insanın hayır ya da şer türün*den yaptığı şeylerdir ve insan bunların karşılığını görecektir. Geriye kalan, öğrettikleri bir ilim, tasnif ettikleri bir kitap yaptıkları bir vakıf, mescid, ri-bat, köprü ve buna benzer yaptıkları bir bina gibi bıraktıkları güzel eserler*dir. Yahut ta bazı zalimlerin müslümanlann başına geçirdikleri bir görev ya*hut onların zarara uğramalarına sebeb teşkil eden ortaya çıkartılmış bir yol ya da Allah'ı zikretmekten alıkoyan şarkı nağmeleri ve oyalayıcı şeyler gibi ortaya çıkardıkları herhangi bir kötülüktür. İşte başkalarının sonradan gelip takip ettikleri herbir güzel yol ile herbir kötü yol da böyledir.

Bir açıklamaya göre de burada sözü edilen "izler" mescidlere yürüyüp gi*denlerin izleridir. İşte Ömer, İbn Abbas ve Said b. Cübeyr bu anlama göre yorumlamışlardır. Yine İbn Abbas'tan gelen rivayete göre "izlerini" buyruğu mescidlere attıkları adımlarını da yazarız, demektir.

en-Nehhas der ki: Bu, bu hususta yapılmış en uygun açıklamadır. Çünkü ayet-ı kerimenin bu hususta indiğini söylemiştir. Zira ensarın evleri mescid-den oldukça uzaktı. Peygamber (sav), kendisine kadar ulaşan merfu hadis*te şöyle buyurmuştur: "Mümin) mescide gitmek üzere çıkacak olursa, attığı herbir adım dolayısıyla ona bir hasene yazılır ve attığı herbir adım dolayısıy*la bir günahı silinir. Hem gidişinde, hem de dönüşünde bu böyledir. "

Derim ki: Tirmizî'de Ebu Said el-Hudrî'den şöyle dediği kaydedilmekte*dir: Selimeoğulları Medine'nin uzakça bir yerinde meskun idiler. Mescidin ya*kınına taşınmak istediler. Bunun üzerine şu: "Muhakkak Biz, ölüleri diril*tiriz. Onların ileri gönderdiklerini de, izlerini de yazarız" âyeti nazil ol du. Rasûlullah (sav): "Şüphesiz sizin izleriniz de yazılır" diye buyurdu, on*lar da yerlerini değiştirmediler. (Tirmizî) dedi ki: Bu, es-Sevrî'nin rivayeti ile hasen ve garib bir hadistir
 

Mahfuz

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
158
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
42
Konum
Ýstanbul
ayetin meali, söylenilmek istenen açıktır...

peki şiilerin apaçık imam hz Alidir demelerindeki kasıt nedir? ne demek istiyorlar? biz hz Aliyi kabul etmiyormuyuz ki böyle birşey söyleniyor?
 

islamakidesi

New member
Katılım
31 Tem 2006
Mesajlar
42
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bu konu bir çırpıda ele alınacak bir konu değil ancak bu konuyla alakası itibariyle size bir eser adı vereyim Ebu Zehranın - Mezhebler Tarihi isimli kitabı tüm bu ve benzeri olayları gayet açık ve net anlatıyor, mezheblerin tarihini anlamak demek bugünkü oyunların nerelere dayandığını ve amacını anlamak demektir.
 
Üst Alt