Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Hristiyanlar 3 Allah'a mı İnanıyor

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Eski çağlarda çok tanrılı dinler bulunduğu gibi hala zamanımızda bile bulunmaktadır. Tanrıbiliminde çok tanrılı dinlere "putperestlik" adı verilmiştir. Ne var ki, Hristiyanlık tek Allah'lı bir din olarak tanınmasına rağmen, "üçlük" inancı yönünden eleştirilere uğramaktadır: "Hristiyanların üç ayrı Tanrıları var... Onlar üç Tanrı'ya inanıyorlar..." biçiminde suçlayanlar bulunmaktadır.

Şu kaçınılmaz bir gerçektir ki, kendilerine Hristiyan diyen bazıları —aslında onlar da Allah'ın bir olduğuna inandıkları halde— belki farkında olmadan Allah'ın Varlığını fiziksel bir biçimde açıklamaya çalışmışlardır.
Örneğin: Allah'larını açıklayan resimler, tablolar çizmişler ve bunları tapınaklarına yerleştirmişlerdir. Bu tür tabloya resimlerde şöyle bir manzara görülür: gökte bulutlar üzerinde beyaz saçlı, ak sakallı ihtiyar bir adam, bazen elinde dünyayı tutmuş olarak oturmaktadır. Bu, "Baba Allah" imiş. O'nun hemen yanında daha genç biri vardır. Bazen bu gencin elinde ya da omuzunda bir çarmıh bulunur. Bu ise "0ğul Allah" olan İsa Mesih imiş. Bu iki kişinin ortasında biraz yukarda uçan bir güvercin kuşu görülebilir. Bu da "Kutsal Ruh" olan Allah imiş.
Bu tür resimleri tapınaklarında kullananlar her ne kadar "bunlar ancak simgedir, bir hatırlatmadır..." deseler de, eleştiride bulunmak isteyenlere geniş olanaklar vermektedirler. "Hristiyanların üç tane Allah'ları var diye söylenen söz gerçekten doğruymuş ...Bak, şu tablodaki üç Allah'lar nasıl yanyana oturuyorlar..." şeklinde itiraz edenler ve alay edenler olmaktadır.
Ortadaki mevcut eleştirilere bir cevap verip iyi bir uyum sağlayabilmek amacıyla isterseniz gelin, bu konuda en üstün otorite, en yüce yetki ve temel gerçek olan Allahın sözü Kutsal Kitabın ne dedigine bakalam.

KUTSAL KiTAP NE DİYOR? TEK ALLAH
"Dinle ey israil, Allah'ınız Rab BÎR olan Rabdir" Tesniye 6:4.
"Rab, Kendisi Allah'tır, O'ndan başkası yoktur... Bugün bil ve yüreğine koy ki, yukarda göklerde ve aşağıda yerde, Rab, O Allah'tır, başka yoktur" Tesniye 4:35, 39.
"Şimdi görün ki Ben, Ben Oyum, ve nezdimde ilah yoktur." Tesniye 32:39.
"Beni kime benzeteceksiniz ki Ben ona müsavi olayım? Kutsal olan diyor" İşaya 40:25.
"Benden önce Allah olmadı ve Benden sonra olmayacak. Ben Rabbim ve Benden başka kurtarıcı yoktur" İşaya 43:10, 11.
"Rab şöyle diyor: Benden başka Allah yoktur. Her şeyi yaratan, gökleri yalnız basma yayan, yeri seren (yanımda kim vardı?)...Benim," İşaya 44:6, 24;45:5.
"Gökleri yaratan ve dünyaya şekil veren Rab Benim ve başkası yoktur" İşaya 45:18, 22.
"Beni kime benzeteceksiniz ve kiminle denk tutacaksınız ve Benim için ne örnek yapacaksınız ki benzetelim?" tşaya 46:5.
"Rab diyor: Gökleri ve yeri Ben doldurmuyor muyum?" Yeremya 23:24.
"Hepimizin Babası bir değil mi? Bizi Bir Allah yaratmadı mı?" Malaki 2:10.
"İsa ona dedi... Allahımız Bir olan Rabdir... Yazıcı O'na dedi: Çok iyi muallim, hakikat üzre dedin ki O Birdir; O'ndan başkası yoktur." Markos 12:29-32.
"Allah birdir." Galatyalılara 3:20.
‘Devirlerin Kralına, son bulmaz, göze görünmez Tek Allah'a..." I Timoteos 1:17.
"Bir Allah ve Allah'la insan arasında bir aracı vardır." I Timoteos 2:5.
"Ruh bir, Rab bir, Allah ve Baba birdir." Efesoslulara 4:4,5.
"Sen Allah'ın Bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun..." Yakup 2:19.
"Kurtarıcımız Tek Allah'a yücelik olsun..." Yahuda 24.
ÜÇLÜK NE DEMEKTİR?
Yukarıdaki ayetlerle Kutsal Kitap her ne kadar tek bir Allah'tan söz ediyorsa da; ve "Tanrı'da üçlük var" diye açıkça öğretmiyorsa da; Tanrı'da bulunan özel üç isimden sözeder. Özellikle incil yazılarında Tanrı "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" şeklinde açıklanır. Bu özel üç ismin aynı cevherden, aynı özden olduklarını kanıtlayan pek çok ayet vardır.

ÜÇ ALLAH'LAR YOK
İncildeki "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" açıklayışı üç ayrı Allah demek değildir! Yukarıdaki ayetlerin birinde gördük ki, Allah "gökleri ve yeri doldurmaktadır." Tüm evreni dolduran, her tarafı kapsayan Tanrı'yi iki, üç, dört ya da daha fazla parçaya bölmeye hiç olanak yoktur!

BABA
"Baba Allah" tüm evreni kapsayan, her şeyi yaratan, yöneten, her şeye hakim olan Allah'tır.

OĞUL
"Oğul" aynı Baba Allah'ın cevherindendir (İbranilere l;3). Allah'ın Sözüdür (Yuhanna 1:1-3). Şöyle ki Allah'ın söz söyleyebilme yeteneği, konuşabilme gücü olan Ruhuna aittir. (Bu konuda ayrıntılı ayrı bir broşürümüz var.)

Oğul, aynı zamanda Baba Allah'ın "bazusu," "kudreti" ve hikmeti"dir (I Korintoslulara 1:24; İşaya 53:1;63:5; 59:16). Baba'dan çıkıp dünyaya gelmiştir (Yuhanna 16:2. Allah'tandır (Yuhanna 7:29). Yüce Dağ ile simgelenen Allah'a aittir (Daniel 2:34, 45).

Çarmıhta kurban olmak suretiyle insanların günahlarını taşıyan yine bu "Oğul" olmuştur.

KUTSAL RUH
Kutsal Ruh da aynen Oğul gibi Allah'ın cevherinden olup Baba Allah'tan çıkmaktadır (Yuhanna 15:26). Görevine gelince, tüm insanları "günah, doğruluk ve yargı" konusunda uyarır (Yuhanna 16:. İnanan insanların içine girip onları eğitir, aydınlatır, teselli eder, yönetir, güçlendirir, Allah'ın istediği duruma getirir... "Allah'ın eli" deyimiyle de simgelenir (Hezekiel 37:1; 3:14).

Böylece görüyoruz ki, "Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" yukarıda üç taht üzerinde oturan üçlü bir Allahlar heyeti değildir! Tüm evreni kapsayan ve özünde Üç ö-zellik olan tek Allah vardır.

ALLAH BÖLÜNMEZ!
Hiç kimse Allah'ın Hikmetini, Kudretini ve Kelamını Allah'tan ayırıp ayrı bir taht üzerine oturtamaz ki! Allah'ın "Kelamı, Hikmeti ve Kudreti" gibi isimler, İsa Mesih'in dünyaya insan şeklinde gelmeden önceki isimleridir. Bununla beraber Allah'ın Kelamı, Hikmeti ve Kudreti durumunda olan İsa Mesih'in beden alıp dünyaya insan şeklinde, yani İsa Mesih olarak gelmesiyle Baba Allah'ın Hikmetsiz, Kelamsız ve Kudretsiz kaldığını söylemek istediğimizi kimse düşünmesin!

İsa Mesih'in dünyadayken almış olduğu elle tutulur ve gözle görülür tarafı Allah değil, insandır. Allah Ruhtur; ne elle tutulur ne de gözle görülür. Ama İsa Mesih'in içindeki Ruh, Baba Allah'tan çıkan varlığıdır, İşte Allah olan O'dur.

Allah'ın Ruhu ise tüm evreni kapsadığından bir bütündür. Ne Kutsal Ruh, ne de İsa Mesih'in içindeki Tanrı'nın Ruhu bölünmez, parçalanmaz, birbirinden koparılmaz ve ayrılmaz. Yeri, şekli, biçimi ve muayyen bir hacmi olan bir şeyi koparmak, tanelere bölmek, çoğaltmak mümkündür. Ruh olan Allah'ı ise maddeyi böler gibi bölemeyiz.

Allah'ın sağı ve solu yoktur. Üstü ve altı yoktur. Önü ve arkası da yoktur, içi ve dışı da yoktur. Nedenine gelince O her yeri, tüm evreni doldurur (Yeremya 23:24; Mezmur 139:7-12). Kutsal Kitap'ta bazen Allah'ın sağı ve solu varmış gibi, içi ve dışı varmış gibi, önü ve arkası varmış gibi, eli ve ayağı varmış gibi anlatmalar bulunur. Bunlar hep madde olan insanın anlayışına kolay gelsin diye kullanılan örneklerdir. Aslında yukarıdaki ve benzeri ayetlere bakacak olursak, tüm evreni kapsayan ya da dolduran bir Allah olduğunu anlarız.

İsa Mesih, dünyanın neresinde olursa olsun, aynı zamanda her yerde bulunduğunu söylemiştir. Kendi öğrencilerine: "Dünyanın sonuna kadar sizinle beraberim" ve "Benim ismimle nerede toplanırsanız orada, sizin aranızdayım" gibi sözleriyle İsa Mesih bunu açıklamaktadır (Matta 28:20; 18:20).

Bu da gösterir ki, bölünme ve parçalanma olmadan, hem de Allah'ta bir eksilme olmadan İsa Mesih'in beden kabı içindeki Ruh, Tanrı'nın Ruhundandır. Her yerde aynı zamanda hazır ve nazırdır. Böylece Allahın Kelamı, Hikmeti, Kudreti gibi adlarla tanımlanan varlığın yeryüzünde İsa Mesih adlı bir beden kabına bürünmesi, evrenin Allah'ının kelamsız, hikmetsiz veya kudretsiz kalabileceği düşüncesini kökünden ortadan kaldırır.

Kutsal Ruh*a gelince, bu da üçüncü bir taht üzerinde oturan üçüncü bir Allah değildir. Baba Allah zaten Ruhtur (Yuhanna 4:24). Bu Ruh da aynı Allah'ın Ruhudur. Ancak şu farkla ki, Allah'ın Kutsal Ruhu'nun işindeki farklılık anlaşılması için, bazen O şu benzetmelerle simgelenmiştir: "Rabbin eli, Rabbin bazusu, ateş, ateş dilleri, güvercin, göz, boynuz, yağ, rüzgar..."

Örneğin: Bay Can haltercidir. Çok ağır bir demir topu havaya Bay Can kaldırmıştır. Ama ağırlığı Bay Can bazusunun gücüyle kaldırmıştır. Ne var ki. Bay Can'ın eli veya bazusunda bilinç yoktur. Bilinçli olan beyninden emir almış olan eli veya bazusu harekete geçmiştir.

Allah'ın ise, daha önce dediğiniz gibi, her tarafı bilinçlidir. Bilinçsiz bir tarafı yoktur. Bu yüzden Kutsal Ruh da bilinçsiz bir durumda Baba Allahtan emir alarak harakete geçmez. Ama Kutsal Ruh Kendisi bilinçlidir. Tıpkı Baba ve Oğul'un bilinçli olduğu gibi.

BAZI ÖRNEKLER
Başlangıçta belirttiğimiz gibi, ne yazık ki bu dünyadaki aciz maddi şeyleri örnek olarak kullanmak zorundayız. Başka çare ve olanaklarımız yok!

Tek varlıkların üç yönü var:
Her cismin üç boyutu vardır. Fakat yine de bir ünite olarak kabul edilir. Ortada bir masa var. Fakat bu tek masa üç boyuttan oluşur: l) yükseklik, 2) uzunluk, 3) genişlik. Bunlar masanın yaptığı şeyler değil, ama olduğu üç durumdur. Yükseklik, genişlik ve uzunluk masa adedini üçe yükseltmez. Masa yine tektir. Bu gerçeği, matematikten şöyle bir denklemle açıklayabiliriz: 1+1+1 = 3 değil; 1x 1x 1 = 1 geçerlidirl
Zamanda da bu durum göze çarpar:
Zamanı, l)geçmiş, 2)şimdiki ve 3)gelecek zaman olarak biliriz. Geçmiş zaman olmasaydı, şimdiki zaman olmazdı. Şimdiki zaman olmasa, gelecek zaman olmaz. Geçmiş, şimdiki ve gelecek olarak zamanın uç yönü olmasına rağmen, genel olarak bunların hepsine aynı adı verip "zaman" deriz. (Bu iki örnek D. Rhoton'un yazdığı "inanç ve Delil" adlı kitaptan alınmiştır.)

GÜNEŞ ÖRNEĞİ
Güneşimiz tektir. Gökte yanyana duran üç ayrı güneş yoktur. Ama bir olan güneşte de üç ayrı yön ya da etki vardır: l) güneşin yusyuvarlak daire şeklindeki görünüşü, 2) bu yusyuvarlak daireden fışkıran ışınlar ve 3) bu ışınlarda bulunan ısı sıcaklık.

SU ÖRNEĞİ
Hava soğuktur. Bir göl buz tutmuştur. Biraz sonra sıcak bir hava tabakası gelmiş, güneş parlamış, buz erimeye başlamıştır. Bu durumda sıvı halindeki suyun aynı zamanda üç ayrı durumda olduğu görünür: l) gölün altında bulunan normal su; 2) gölün yüzeyinde bulunan buz tabakası; 3) gölün üstünde yükselen buharlar. Bu durumda su, aynı zamanda üç durumda bulunuyor: su, buz ve buhar. Ama yine de burada üç ayrı madde yok. Tek ve aynı su var.

SINIRLI İNSAN KİŞİLİĞİYLE SINIRSIZ ALLAH KİŞİLİĞİ MUKAYESE EDİLEMEZ
Allah gibi olmayan ve maddi bedenle sınırlandırılmış olan insan, aynı anda üç işi birden yapamaz. Bunları sırasıyla ve ayrı vakitlerde yapabilir. Ama Allah için böyle değildir. Allah için yapılacak işlerin sırası ve vakit bulma ihtiyacı gerekmez. O, birçok işleri aynı anda yapabilir, işte "üçlüğün" açıklanışı biraz bu gerçeğe de bağlanabilir.
Diyelim ki bir evde yapılacak üç önemli iş vardır. Bu üç işin de aynı zamanda yapılması gerekiyor: l) yukarıdaki odalar temizlenecek; 2) odalar temizlenirken aşağıda mutfakta yemek hazırlanacak; 3) odalar temizlenirken ve yemek hazırlanırken gelmekte çılan mİsafir yoldan karşılanacak. Bu üç işin tam aynı zamanda yapılması gerekiyorsa, kişilikleri sınırlı olan insanlar arasında mutlaka üç kişiye ihtiyaç vardır.
Ama varlığı insan gibi sınırlı olmayan, madde değil ama Ruh olup her yerde aynı zamanda bulunabilen sınırsız Allah için durum böyle değildir. O, değil sadece üç işi, ama milyarlarca işi aynı anda yapabilir. Belki "üçlüğün" açıklanışında yahut da anlaşılmasında bu derin gerçek üzerine gerektiği kadar eğilinmemiştir. Belki konuya insansal veya maddesel açıdan bakılmıştır. Bu yüzden de belki bazı açıklayıcılar ile bazı anlayanlar üçlüğe üç ayrı taht üzerinde oturan üçlü bir "Allahlar heyeti" olarak bakmışlardır.

BABA, OĞUL, KUTSAL RUH İÇ İÇE GİRERLER
Kutsal Kitapta bazen Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, bazı işler yaparlarken birbirlerinden tamamen farklı şahsiyette görünürler. Örneğin: İsa Mesih Ürdün ırmağında su vaftizi olurken İsa Mesih "Oğul" olarak suda. Kutsal Ruh güvercin gibi üzerine inmekte, "Baba" Allah ise sesiyle gökten seslenmektedir.

Oysa bazı işler yaparlarken de iç içe girmekte, birbirleriyle kaynaşmaktadırlar. Bu durumu kanıtlayan ayetleri sunmadan önce şöyle örnek yerelim:

Diyelim ki bir anne üçüz doğurmuştur. Üçü de erkektir. Üçü de tıpa tıp birbirine benzemektedir. Üçü de aynı giysileri giymişlerdir. Üçünün de saç şekli, ses tonu, huyu, alışkanlıkları, arzu ve istekleri tıpa tıp aynı. Bunlara nüfus cüzdanı çıkarılacağı zaman anne üçünü de sıraya dizmiştir. Birine Sevgi, diğerine Can, öbürüne de Kadir adını koymuştur. Çocuklar sokakta oynarlarken her biri bir köşede bulunuyor. Anneleri pencereye çıkıp Sevgiyi eve çağırmak istiyor. Şimdi acaba hangi köşedeki çocuğa doğru bakıp da ona seslenecek? Bu durumda annesi bile eğer giysisine özel bir işaret koymazsa daima şaşıracaktır.
1) Baba'nın Ruhu ile Kutsal Ruh birdir.
2) Baba ve Oğul'un Ruhu da birdir.
3) Oğul'un Ruhuyla Kutsal Ruh yine birdir.

İSA MESİH'İN BEDENİNİ DİRİLTEN:
Önce diyelim ki, eğer yerden bir kilo ağırlığında bir yük kaldırılacaksa, bu ağırlığın kaldırılması için üç tane güçlü elin uzanmasına gerek yoktur. Bir tane sağlam bir el bunu rahatlıkla yapabilir. Bu anlayış ve kural altında:
İsa Mesih'in cansız, ölü bedenini dirilten Baba Allahtır: Romalılar 6:4; I Korintoslular 6:14; II Ko-rintoslular 4:14; Efesoslular 2:5; Resullerin îşleri 2:24,
Kutsal Ruh'tur: Romalılar 8:11; I Petrus 3:18.
İsa Mesih'in bizzat Kendi Ruhudur: Yuhanna 2:19-22. Buradaki beden diriltme olayında üçü de iç içe girmişlerdir.

PEYGAMBERLERE ESİN VEREN, KONUŞAN:
Baba Allahtır: II Petrus 1:21. Kutsal Ruhtur: II Samuel 23:2. Beden almadan önceki durumuyla Mesih'tir: I Petrus l;10,11. Yine burada da üçü bir olmaktadır.

İNANLILARIN İÇİNDE YAŞAYAN:
İsa Mesih Ruh olarak imanlıların içine giriyor: Vahiy 3:20. imanlıların kalbinde taht kurup oturan İsa Mesih'tir: Efesoslulara 3:16. imanlıları yöneten İsa'nın Ruhudur: Resullerin îşleri 16:6,7.

İmanlıların içinde yaşayana şimdi de Kutsal Ruh deniliyor; Yuhanna 14:17-19; Resullerin işleri 2: 4;

Efesoslular 5:18; Romalılar 5:5; 8:11. Kutsal Ruh öğretiyor (Yuhanna 15:26) ve yönetiyor (Yuhanna 16;8, 13, 14).

imanlıların kalbinde İsa'nın Ruhu ile Kutsal Ruh bir olduğu gibi, şimdi de Babanın Ruhu ile bir oluyor: I Korintoslular 3:17. imanlıların kalbi, Allah'ın orada oturduğu tapınaktır.

KURTARICI OLAN
Baba Allah'tan başka kurtarıcı yoktur: îşaya 45:14, 15, 18-22. Tek Kurtarıcı O'dur: îşaya 44:6. O'ndan başkasını kurtarıcı olarak kabul etmemeliyiz; İşaya 43:3, 10-22.

Şimdi de İsa Mesih'in Ruhu, bu "tek Kurtarıcı Baba" ile bir oluyor, kaynaşıyor, İsa Mesih Kurtarıcıdır:

Luka 2:11; II Timoteos 1:10; I Timoteos 1:15.

Kutsal Ruh da bir oluyor. Allah, Kutsal Ruhu ile kurtarıyor: Titus 3:4-6.

YARATICI OLAN
Tek başına her şeyi yaratan "Baba" Allah'tır: İşaya 44:24; Eyüp 9:8; İşaya 45:18.
Şimdi de tek yaratıcı olan Baba Allah ile İsa Mesih' in Ruhu bir oluyor. Kelamsız (Mesih'siz) hiçbir şey yaratılmamıştır: Yuhanna 1:3.
Kutsal Ruh yaratma işindedir: Eyüp 33: 4; 26: 13;Tekvin 1:2. .
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
havari_7' Alıntı:
YARATICI OLAN
Tek başına her şeyi yaratan "Baba" Allah'tır: İşaya 44:24; Eyüp 9:8; İşaya 45:18.
Şimdi de tek yaratıcı olan Baba Allah ile İsa Mesih' in Ruhu bir oluyor. Kelamsız (Mesih'siz) hiçbir şey yaratılmamıştır: Yuhanna 1:3.
Kutsal Ruh yaratma işindedir: Eyüp 33: 4; 26: 13;Tekvin 1:2. .

"Baba Allah" tabirini İncil'e neden yerleştiriyorsunuz? Kuran inatla böyle bir iddiada bulunanların "kaybedenler" olduğunu vurguluyor olmasına rağmen :confused:
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Baba ve Ben Biriz (Yuhanna 10:30)

Yerleştiren biz değiliz bunlar İncil'de var.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
havari_7' Alıntı:
Baba ve Ben Biriz (Yuhanna 10:30)

Bu büyük bir hata! İsa bir dişiden doğdu, nasıl bir ilah ile kıyaslayabilirsiniz ki? Düşünemiyor olamazsınız! En azından birşeyler düşünebilecek bir beyniniz olmalı :) Öyleyse düşünün, İsa nasıl Allah ile 1 olabilir?

Keşke İsa'nın (gerçek) misyonunu gerçekten anlıyor olabilseydiniz! Olabilseydiniz de aramızdaki şu ortak kelimede "teslimiyet" buluşabilseydik. Yıkarıda verdiğin alıntının nelere mâlolacağını sanırım ataların da düşenememiş :rolleyes:
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Evet İsa bir dişiden doğdu çünkü haç üzerinde kanını döküp günahlarımızı bağışlaması için böyle gerekiyordu.
İsa ve Allah nasıl bir olur demişin Allah birdir ve üç benliklidir ki bu yukarıda örneklerle birlikte açıklanmış demek ki yazıyı okumamışsın ve İsa da Allah'ın ikinci benliği dir.
Sana tavsiyem yazıyı korkmadan hepsini oku merak etme bu yazıyı okursan Hristiyan olmazsın sadece bilgin artar.
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
havari_7' Alıntı:
Evet İsa bir dişiden doğdu çünkü haç üzerinde kanını döküp günahlarımızı bağışlaması için böyle gerekiyordu.
İsa ve Allah nasıl bir olur demişin Allah birdir ve üç benliklidir ki bu yukarıda örneklerle birlikte açıklanmış demek ki yazıyı okumamışsın ve İsa da Allah'ın ikinci benliği dir.
Sana tavsiyem yazıyı korkmadan hepsini oku merak etme bu yazıyı okursan Hristiyan olmazsın sadece bilgin artar.

Zırvaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!

5/73 "ALLAH, üçün üçüncüsüdür," diyenler inkar etmiştir. Oysa bir tek Tanrı'dan başka tanrı yok. Bu sözlerine son vermezlerse, inkarcılarına acıklı bir azap dokunacak.
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
havari_7' Alıntı:
Evet İsa bir dişiden doğdu çünkü haç üzerinde kanını döküp günahlarımızı bağışlaması için böyle gerekiyordu.
İsa ve Allah nasıl bir olur demişin Allah birdir ve üç benliklidir ki bu yukarıda örneklerle birlikte açıklanmış demek ki yazıyı okumamışsın ve İsa da Allah'ın ikinci benliği dir.
Sana tavsiyem yazıyı korkmadan hepsini oku merak etme bu yazıyı okursan Hristiyan olmazsın sadece bilgin artar.
Madem İsa'nın tanrısal güçleri var...Neden Hz.Muhammed'e peygamberlik verildi..Müslümanlık ortaya çıktı...???
 

imran268

New member
Katılım
11 Mar 2006
Mesajlar
135
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
36
işte siz incil de olmayanları kendiniz yapıyorsunuz...

kendi eklentileriniz......................

kuranda da yazar sizingibiler zarardadır bunu unutma......

kalın sağlıcakla 268
 

havari_7

New member
Katılım
6 Haz 2006
Mesajlar
68
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şimdi size bir soru arkadaşlar:
Sizce Allah herşeyi bilir ve herşeye gücü yeter mi
Kesinlikle EVET diyeceksiniz
Bunun için size ikinci soruyu soruyorum:
Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Allah nasıl oluyor da Kutsal Kitaplar ın değişmesine izin veriyor?
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
Çünkü bu Allahın taktiridir....Ohooo ona bakarsan birsürü fuhuş yapanlar...Çocukların ırzına geçenler...hırsızlık yapanlar adam öldürenlerede Allahu Teala izin vermiş oluyor...Cx cx yanlış düşünüyorsun.....Allahu Teala dünyayı bile 6 günde yaratmıştır...Çünkü Allahu Teala işlerinde acele etmez...Herşey için bir süre tayin edilmiştir
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
havari_7' Alıntı:
Şimdi size bir soru arkadaşlar:
Sizce Allah herşeyi bilir ve herşeye gücü yeter mi
Kesinlikle EVET diyeceksiniz
Bunun için size ikinci soruyu soruyorum:
Herşeyi bilen ve herşeye gücü yeten Allah nasıl oluyor da Kutsal Kitaplar ın değişmesine izin veriyor?
sana ben başka bir soru sorim mi , sana göre mukaddes kitablar arasında tevratta var , ozaman bizim de sizinde inandığınız Allah iki kitapta zezat şeyler yollar mı? bir ırkı diğerinden üstün kılar mı kıldıysa diğer kitabı neden gönderir?
madem diğeri kitabı gönderdi birinde yenilen harama olan şeyi sonre neden mübah kıldı? ve daha nice çelişki söylerim, işte byunlar bu kitabların aslını korumadığına işarettir. sana sorun sen bu çelişki de hangisine uyuyorsun? bence bu 4 incili 13 . havarinin gittiği yoıldan gidiyor...şimdilik bu soruLARIN CEVABINI VER DİĞERLERİNİDE SORUCAM,

saygılarımla...
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ah seyullah.. bilmeden konuşuyorsun..
bak şimdi sana bir ayet vereyim, üstteki mesajını bir kere daha düşünmen için..."allah bir ırkı diğerinden üstün kılar mı?"
bakara 122. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.(y.nuri öztürk)
bakara 122. Ey İsrailoğulları, sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.(e.hamdi yazır)


konuyla alakasız ama aklıma gelmişken, ayette bir geçmiş söz konusu. allah fikir mi değiştiriyor, birşeye kızıp tavır mı alıyor...
bilemem, müslümanlara sormalı:confused:
 

Aysegul

New member
Katılım
15 May 2006
Mesajlar
891
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
38
cevap olarak bu yeterlidir bence
Âl-i İmran suresi
7.Sana Kitab'ı indiren O'dur.Onun(Kur'anın) bazı ayetleri muhkemdir ki,bunlar kitabın esasıdır.Diğerleride müteşâbihtir.Kalplerinde eğrilik olanlar,fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih ayetlerin peşine düşerler.Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir.İlimde yüksek pâyeye erişenler ise:Ona inandık;hepsi Rabbimiz tarafındandır derler.(Bu inceliği)ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

(Bazıları "ve'r-râsihûne" kelimesinin başındaki "vav" harfini bağlaç kabul etmişlerdirki, bu taktirde mana şöyle olmaktadır:"Halbuki Onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek pâyeye erişenler ilir." Bu anlayışa göre Kur'andaki müteşâbih ayetlerin manaları , zaman içinde ilmin gelişmesi ile çözülebilecektir.
Muhkem ve Müteşâbih, birer terim olup,"muhkem âyet",manası açık seçik anlaşılan ve tereddüte yol açmayan âyet demektir."Müteşâbih" ise ,muhkemin zıddıdır ve manası tam olarak anlaşılması mümkün görülmeyen âyeti ifade eder)
 

ercan1980

New member
Katılım
15 Ara 2005
Mesajlar
186
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
Web sitesi
www.kurandini.net.tc
mistik_cadi' Alıntı:
ah seyullah.. bilmeden konuşuyorsun..
bak şimdi sana bir ayet vereyim, üstteki mesajını bir kere daha düşünmen için..."allah bir ırkı diğerinden üstün kılar mı?"
bakara 122. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.(y.nuri öztürk)
bakara 122. Ey İsrailoğulları, sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.(e.hamdi yazır)


konuyla alakasız ama aklıma gelmişken, ayette bir geçmiş söz konusu. allah fikir mi değiştiriyor, birşeye kızıp tavır mı alıyor...
bilemem, müslümanlara sormalı:confused:

İsrailoğullarının neden alemlere üstün tutulmuş olabileceğini biliyormusun mistik cadı? Hmmmmmmm! Sanırım bilmiyorsun :rolleyes:
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
mistik_cadi' Alıntı:
ah seyullah.. bilmeden konuşuyorsun..
bak şimdi sana bir ayet vereyim, üstteki mesajını bir kere daha düşünmen için..."allah bir ırkı diğerinden üstün kılar mı?"
bakara 122. Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi hatırlayın. Ben sizi âlemlerden daha üstün kılmıştım.(y.nuri öztürk)
bakara 122. Ey İsrailoğulları, sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.(e.hamdi yazır)


konuyla alakasız ama aklıma gelmişken, ayette bir geçmiş söz konusu. allah fikir mi değiştiriyor, birşeye kızıp tavır mı alıyor...
bilemem, müslümanlara sormalı:confused:

O zamanda, inanan toplum İsrailoğullarıydı yani Musevilerdi. Bugünde görüyoruz ki, Osmanlı Devleti'nde Tüm Müslüman olan halklar nüfus kütüğünde "Müslüman" olarak tanımlanldılar. Gayrimüslimler ise milletlerinin ismiyle kayıtlılardı. Şuanda Allah tarafından üstün kılınan millet, biz Müslümanlarız.
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
:3_3_5v:
aysegul
bir ayet vardı, numarasını hatırlamıyorum, kusra bakmayın, "biz onu anlayasınız diye apaçık indirdik" yada ona benzer bişey, sizler daha iyi biliyorsunuzdur:eek:
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ben, .. allah tüm insanları seviyor diye biliyordum, galiba yanılmışım;)
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
mistik_cadi' Alıntı:
ben, .. allah tüm insanları seviyor diye biliyordum, galiba yanılmışım;)

Tabiki sever ama bunun dereceleri vardır. Yani, ne demek istediğimi anlamışsındır. Bir hayat kadınınla bir Müslüman bir midir sence?
 

mistik_cadi

New member
Katılım
25 May 2006
Mesajlar
154
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Enes S.' Alıntı:
Tabiki sever ama bunun dereceleri vardır. Yani, ne demek istediğimi anlamışsındır. Bir hayat kadınınla bir Müslüman bir midir sence?

secde 13. Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."
 

Enes S.

New member
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
104
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
104
mistik_cadi' Alıntı:
secde 13. Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım."

Hayatımız boyunca sürekli sınanıyoruz. Birçok ayet gibi,bu ayette üstü kapalıdır. Burada Allah'ın açıklamak istediği olay; istese 1 gecede tüm insanlığı başı secdeden kalkmayan 6 milyar insana çevirebilir. Bu şöyle olur, doğaüstü bir olay gerçekleşir ve inanmayacak kimse kalmaz. Allah, istese herkese hidayetini verir ama sınanmanın bir anlamı kalmaz!
 
Üst Alt