Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Geçmişte Lat Uzza şimdi Kutup Gavs

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
ne yazık ki müslümansı toplumlar, hatta müslümanlar (daha doğrusu bilgisiz ve eğitimsiz mü’minler) ara*sında bile batıl inanışların tutunabildiği, inkâr edilemeyen bir gerçektir. İlginçtir ki sahâ*b*îlerden büyük şahsiyetler hariç, diğerlerinin de zaman zaman ba*tıl inanç*lara kapıldıkları ve hz. peygamber (sav) tarafından şiddetle uya*rıldıkları bazı eserlerde nakledilmektedir.[10] ancak sahaâbî*ler, rasûlullâh (sav)'ın uya*rıları üzerine hemen tevbe etmiş ve kanaatlerını düzeltmiş*lerdir.


yukarıda da açıklandığı üzere batıl inanç: kulluk anlamını taşıyan imânî bir mesele olmaktan çok, insanın, ya ürküntü duyduğu şeylere karşı aklı sıra manevi çare diye başvurduğu birtakım şarlatanlıklardır; veya ha*yatta karşılaştığı sorunların çözümlenmesinde yardımlarını al*mak üzere evliyalar ve rûhâniler gibi «yarıtanrılar» dan medet um*malar ve onlara ya*pılan dua ve niyazlardır.elbetteki müslümanlar arasında da bu şarlatanlıklara ve ölülerden yar*dım dileyebilecek kadar basit düşünceli insanlar vardır. İşin ilginç ta*rafı, bu insanların hepsinin de eğitimsiz olmadıklarıdır. medyumlardan medet uman, falcılara başvurup geleceğini onlardan öğrenmek isteyen nice oku*muş devlet adamlarının yaşadığı skandallar, toplumu zaman zaman meşgul etmiştir. evet insanlar baş edemeyecek*leri güçlere ve ne*reden geleceğini tahmin edemedikleri kaza ve belalara karşı daima tedir*ginlik duyarlar. bu psikolojik durum, yalnızca inançlı insanlarla da sı*nırlı değildir. hemen herkes herhangi bir nedenle ve herhangi bir yerden gelebilecek risk ve teh*likelere karşı önlem alma ih*tiyacını duyar. bu, her insanın, ortama göre haklı olarak kapıldığı endi*şelerden kaynaklanmak*tadır. ancak, örneğin sağ*lam kilitler kullan*mak, değerli eşyaları güvenilir kasalarda korumak, trafik kurallarına uymak, aşı olmak ve bütün bun*lardan sonra da dua etmek ve allah'a tevekkülde bulunmak gibi endişe*leri giderebilecek akılcı ve meşru ön*lemler varken bazı kimseler, evleri*nin, araç ve cihazlarının üzerine na*zar boncuğu, bebek papucu ve nalça*cıklar asmak, üstlerinde çeşitli muskalar taşımak suretiyle aklın ve kur'ân'ın ölçülerine sığmayan yol*lara başvura*rak sözde manevi önlem (!) almaya çalışmaktadırlar. bunlar ise batıl inanç*lardır ve şirktir!
 

milwaukee

New member
Katılım
12 Şub 2006
Mesajlar
222
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
44
tevhid inancının çarpıtılmasıyla ortaya çıkan şirk türleri insanın da*ima duygusal yönünü meşgul eder. onun için şirk, dikkat edilirse tevhi*din kay*nağı olan vahye alternatif bir gizemli kaynağa hep dayan*dırılmış*tır. bu da destanlarda canlandırılan efsanelerdir. tevhid mesaj*larını in*sanlara ileten mucizelerle destekli peygamberler yerine, efsane*lerde de herkül, zeus, lât, uzza, ku*tub, ulu önder ve gavs gibi mitolojik kişilikler, herolar ve idollar vardır. tevhidde allah teâlâ'nın, elle tutulmaktan gözle görülmekten mü*nezzeh zât-ı İlâhîyesi'ne karşılık şirk inancında da gizemli ruhlar var*dır. ancak ruh*ların da görüle*meyen ve kavranamayan yönleri basit düşünceli insanları ikna edemediği için, şirk inancının teorisyenleri onları da doyuma ulaş*tırmada gecikme*miş, za*manla politeizm, efsane*cilikten şekilciliğe doğru bir gelişme seyri göstermiş*tir ki mücessem putların ortaya çıkışı işte bu sebepledir.şirk, genellikle şu biçimlerde ortaya çıkmıştır:1-anİmİzm (ruhlara tapma İnancı):animizm, gizemciliği ön plana alan bir şirk anlayışıdır; ataların ruhlarına tapma esasına dayanan politeist bir ina*nış biçimidir ve kritik yapabilecek muhayyileye hitap eder. bu nedenle fi*lo*zof*lar tarafın*dan ileri sürülenin tam tersine, ilkel değil, bilakis geliş*miş bir şirk türüdür. çünkü animist insan doğrudan veya dolaylı ola*rak ruha ta*par ve ruhun bir sır olduğunu bilir.ruhun bu ayrıcalığına, vicdanında yer verebilecek kadar ince düşünebi*len insan, karmaşık ob*jelere ve mad*de ötesi âlemlere karşı ilgi duyan insan demektir. böyle bir düşünce ise ge*lişmiş bir yargıyı kanıtlamak*tadır. dolayısıyla din denen olayın, insanlık tarihinde ilk defa ataların ruh*larına tapmak şeklinde ortaya çıktığını ve dolayısıyla animizmin, ilkel din*lerin ilk şekli oldu*ğunu ileri sürenler hem burada, hem de dinin, sırf bir dü*şünce ürünü olduğu nok*tasında yanılmışlardır.«animizm» terimi latince «anima» dan gelmektedir ki batı dille*rinde hayvan anlamını veren «animal» sözcüğü de bu kökten gelir. temelde hayvan veya animal, canlı demektir. dolayısıyla canlılığın kay*nağı olan ruha tapınmaya bu ilgiyle «animizm» denilmiştir.tevhid din*lerinin yoz*laşmasındaki faktörlerin başında animist yakla*şımlar gelir. yani «vahiy» denen ve peygamberler aracılığıyla gelen ilâhî mesajlar doğrultusunda in*sanlar başta yalnız allah'a ibadet eder*lerken çe*şitli se*beplerin etkisi altında bazı şahsiyetleri yüceltmeye ve onlara bir za*man sonra mitolojik bir takım kimlikler mal etmeye çalı*şırlar. bu yüceltil*miş insanlar ölünce ruhları şâd olsun diye ilk başlarda düzenlenen masum törenler zaman içinde farklı içe*rikler kazanarak onlara tapınma törenle*rine dönüşür. kur’ân-ı kerîm'de bu konuda canlı
 
Üst Alt