Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Evliyaların Hayatları Mp3

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Evliyaların Hayatları Mp3

(indirmek veya dinlemek için)


Dinlemek için linke tıklayınız,

indirmek için sag tuşa basıp farklı kaydete tıklayınız !!!


1-Veysel Karanî

Tâbi’înin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği
hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında
Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i
se’âdet, ikinci Osmân hâna ulaşmıştır. Abdülmecîd hân, bu hırka-i se’âdet
için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmi’ini yapdırmışdır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/VeyselKarani.mp3


2-Ömer Bin Abdülaziz

Emevî halîfelerinin 8.sidir. Annesi, Hazret-i Ömer'in oğlu Âsımın kızıdır.
Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, za’îf, güzel sakallı,
sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi.
Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OmerBinAbdulaziz.mp3


3-Mâlik Bin Dinar

Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı
Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir
talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin
sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748'de Basra´da vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MalikBinDinar.mp3


4-İbrahim Havvas

Cüneyd-i Bağdâdînin eshâbından idi. 903' de Rey şehrinde vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimHavvas.mp3


5-Abdülkadir-i Geylânî

1078'de doğdu, 1166'de Bağdâtda vefât etdi. Hem seyyid, hem de
şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs
ilmlerinde müctehid idi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdulkadir-iGeylani.mp3


6-Abdullah-ı Tercüman

Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup
bir İspanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola
Mertilin yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile
Tunusa geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi.
Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb)
adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdullah-iTercuman.mp3


7-Seyyidet Nefîse

Hazret-i Hasenin oğlu Zeydin oğlu Hasenin kızıdır. 762'de Mekkede
doğdu. 823'de Mısırda vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/SeyyidetNefise.mp3


8-Râbia-i Adviyye

Babası İsmâ’îldir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır.
Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbi’a Hatun'dan feyz alırlardı. 752'de
Kudüs'de vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/RabiatulAdviyye.mp3


9-Hayat Bin Kays El-Harrânî

Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar,
onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla
bereketlenirlerdi.Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti,
ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur.
1185'de vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HayatBinKaysEl-Harrani.mp3


10-İbrahim Gülşenî

İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424'de
Azerbaycanda doğdu, 1534'de Mısırda vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimGulseni.mp3


11-Bişr-i Hafî

Evliyânın büyüklerindendir. 767'de Mervde doğdu, 841'de Bağdâtda vefât
etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Bisr-iHafi.mp3


12-Ebû Türâb

Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9.
yüzyılda yaşamıştır. 859'da Basra'da vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbuTurab.mp3


13/14-Emir Sultan 1-2

Adı Muhammed Şemsüddîndir. Buhârâda doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz
aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursada molla Fenârîden okudu. Yıldırım
Bâyezîde dâmât oldu. 1430'de vefât etti. İsmi ile anılan câmi’ yanındaki
türbesindedir.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan1.mp3

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan2.mp3


15-Hacı Bayram-ı Velî

Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve
orada 1429'da vefât etti. Kayseride Somuncu baba denilen Hamîdüddîn
Hâmid-i Akserâyîden feyz aldı. Edirnede eski câmi’de va’z etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBayramVeli.mp3


16-Hacı Bektaş-ı Velî

Horâsânın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338' de vefât etti. Anadoluda
Kırşehirdedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânînin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i
Yesevînin, bu da, Yûsüf-i Hemedânînin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî
hazretleri, sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ
etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBektasVeli.mp3


17-Yunus Emre

Tesavvuf ehli ve halk şâ’iridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakaryaya
karışdığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emreden feyz aldı. 1439' da vefât
etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/YunusEmre.mp3


18/19-Akşemseddin 1-2

Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâmda
doğmuştur. Hâcı Bayram-ı velînin halîfesi olup, Göynükde yerleşdi.
İstanbulun fethinde bulunup, hazret-i Hâlidin kabrini keşf etdi. 1460'da
Göynükde, vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin1.mp3

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin2.mp3


20-Ebul Vefâ

İstanbul'daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü'l-Vefâ, Konya'da doğdu.
1490'da İstanbul'da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla
anılan câminin sol tarafına defnedildi

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbulVefa.mp3


21-Aziz Mahmud Hüdayî

Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır.
Bursada, hâcı Bayram-ı Velînin halîfelerinden, Muhammed Üftâde
hazretlerinden feyz aldı. 1007 de Üsküdârda câmi’ ve tekke yaptı. 4.
Murâd hân tahta çıkınca Eyyûbde kılıncını Hüdâyî efendi taktı. 1628'de
vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/AzizMahmudHudai.mp3


22-Merkez Efendi

Muslih-ud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır beğ
oğlu Ahmed pâşadan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce
Koğacı tekkesinde, sonra Eyyûbde Şâh sultân tekkesinde iken, Sultân
Süleymânın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti.
Sünbül efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşadaki yerine geçdi. 1551'de
vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MerkezEfendi.mp3


23-Mehmed Emin Tokadî

Muhammed Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir.
Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden icâzet aldı. Üç sene
sonra İstanbula geldi. 1745'de vefât etti. Unkapanına inen cadde ile
Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa
medresesi kabristânında, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına
kavuşmaktadırlar.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MehmedEminTokadi.mp3


24-Hasan Sezai

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna
mensûb idi. 1669'da Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup,
Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738'de Edirne'de vefât etti. Kendi
ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HasanSezai.mp3


25-İsmail Fakirullah

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1656'da Siirt'in Tillo kasabasında
dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı
anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah hazretleri 1734'de vefat etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IsmailFakirullah.mp3


26-Osman Bedreddin

Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1856' da Erzurumda doğup, 1922' de
Harputda vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OsmanBedrettin.mp3
 

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Amin kardesim ecmain, hayirli olsun...
 
Üst Alt