Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Evliyaların Hayatları Mp3 Formatında (tavsiye edilir)

fetih

New member
Katılım
16 Şub 2007
Mesajlar
1,994
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Yaş
45
Konum
Uzay Ýstasyonundan Alooooo Kimse Yokmuuuuu :)
Evliyaların Hayatları Mp3
Evliyaların yaşamlarını bir film gibi oyuncularla anlatan mp3 formatında çok güzel eserler.
--------------------------------

İndirmek için sag tuşa basıp farklı kaydete tıklayınız !!!


1-Veysel Karanî

Tâbiînin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîne´ye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i seâdet, ikinci Osmân Hân´a ulaşmıştır. Abdülmecîd Hân, bu hırka-i seâdet için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmiini yaptırmışdır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/VeyselKarani.mp3


2-Ömer Bin Abdülaziz

Emevî halîfelerinin 8. sidir. Annesi, Hazret-i Ömer'in oğlu Âsımın kızıdır. Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, zaîf, güzel sakallı, sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi. Malatya´yı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OmerBinAbdulaziz.mp3


3-Mâlik Bin Dinar

Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü Teâlâ´nın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748´de Basra´da vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MalikBinDinar.mp3


4-İbrahim Havvas

Cüneyd-i Bağdâdî´nin eshâbından idi. 903´de Rey şehrinde vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimHavvas.mp3


5-Abdülkadir-i Geylânî

1078´de doğdu, 1166´de Bağdât´ta vefât etdi. Hem seyyid, hem de şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs ilmlerinde müctehid idi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdulkadir-iGeylani.mp3


6-Abdullah-ı Tercüman

Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup bir ispanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola Mertil´in yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile Tunus´a geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi. Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb) adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdullah-iTercuman.mp3


7-Seyyidet Nefîse

Hazret-i Hasen´in oğlu Zeydin oğlu Hasen´in kızıdır. 762´de Mekke´de doğdu. 823´de Mısır´da vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/SeyyidetNefise.mp3


8-Râbia-i Adviyye

Babası İsmâîl´dir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır. Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbia Hatun'dan feyz alırlardı. 752´de Kudüs'de vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/RabiatulAdviyye.mp3


9-Hayat Bin Kays El-Harrânî

Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar, onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla bereketlenirlerdi. Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti, ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur. 1185´de vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HayatBinKaysEl-Harrani.mp3


10-İbrahim Gülşenî

İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424´de Azerbaycan´da doğdu, 1534´de Mısır´da vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimGulseni.mp3


11-Bişr-i Hafî

Evliyânın büyüklerindendir. 767´de Merv´de doğdu, 841´de Bağdât´ta vefât etdi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Bisr-iHafi.mp3


12-Ebû Türâb

Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9. yüzyılda yaşamıştır. 859´da Basra'da vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbuTurab.mp3


13/14-Emir Sultan 1-2

Adı Muhammed Şemsüddîn´dir. Buhârâ´da doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursa´da Molla Fenârî´den okudu. Yıldırım Bâyezîd´e dâmât oldu. 1430´de vefât etti. İsmi ile anılan câminin yanında ki türbesindedir.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan1.mp3

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan2.mp3


15-Hacı Bayram-ı Velî

Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve orada 1429´da vefât etti. Kayseri´de Somuncu baba denilen Hamîdüddîn Hâmid-i Akserâyî´den feyz aldı. Edirne´de Eski Câmi´de vaaz etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBayramVeli.mp3


16-Hacı Bektaş-ı Velî

Horâsân´ın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338´de vefât etti. Anadolu´da Kırşehir´dedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânî´nin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i Yesevî´nin, bu da, Yûsüf-i Hemedânî´nin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî Hazretleri, Sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBektasVeli.mp3


17-Yunus Emre

Tesavvuf ehli ve halk şâiridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakarya´ya karıştığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emre´den feyz aldı. 1439´ da vefât etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/YunusEmre.mp3


18/19-Akşemseddin 1-2

Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâm´da doğmuştur. Hâcı Bayram-ı Velî´nin halîfesi olup, Göynük´te yerleşdi. İstanbul´un fethinde bulunup, Hazret-i Hâlid´in kabrini keşf etdi. 1460´da Göynük´te vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin1.mp3

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin2.mp3


20-Ebul Vefâ

İstanbul´daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü'l-Vefâ, Konya´da doğdu. 1490´da İstanbul´da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla anılan câminin sol tarafına defnedildi

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbulVefa.mp3


21-Aziz Mahmud Hüdayî

Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır. Bursada, hâcı Bayram-ı Velî´nin halîfelerinden, Muhammed Üftâde Hazretleri´nden feyz aldı. 1007´de Üsküdâr´da câmi ve tekke yaptı. 4. Murâd hân tahta çıkınca Eyyûb´de kılıncını Hüdâyî Efendi taktı. 1628´de vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/AzizMahmudHudai.mp3


22-Merkez Efendi

Muslihud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır Beğ oğlu Ahmed Pâşa´dan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce Koğacı Tekkesi´nde, sonra Eyyûb´de Şâh Sultân Tekkesi´nde iken, Sultân Süleymân´ın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti. Sünbül Efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşa´daki yerine geçdi. 1551´de vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MerkezEfendi.mp3


23-Mehmed Emin Tokadî

Muhammed Emîn Efendi, İstanbul´da bulunan meşâyıhın büyüklerindendir. Mekke-i Mükerreme´de Ahmed Yekdest-i Cüryânî´den icâzet aldı. Üç sene sonra İstanbul´a geldi. 1745´de vefât etti. Unkapanı´na inen cadde ile Zeyrek Yokuşu´nun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî Pâşa Medresesi Kabristânı´nda, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına kavuşmaktadırlar.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MehmedEminTokadi.mp3


24-Hasan Sezai

İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669´da Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738´de Edirne'de vefât etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HasanSezai.mp3


25-İsmail Fakirullah

Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1656´da Siirt´in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah Hazretleri 1734´de vefat etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IsmailFakirullah.mp3


26-Osman Bedreddin

Seyyid Selmân Efendi´nin oğludur. 1856`da Erzurum´da doğup, 1922`de Harput´da vefât etti.

http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OsmanBedrettin.mp3
 
Üst Alt