Eşari Kelamcisi Abdisselamin Iki Risalesi

LİNK AKTİF OLMADIĞINDAN KONU KALDIRILMIŞTIR!


EŞARİ KELAMCISI ABDİSSELAMIN İKİ RİSALESİ

http://www.hemenpaylas.com/download/687668/ABDISSELAM_ITIKADI_GORUS.rar.htmlBİR BÖLÜM.

A. MÜLHATÜ’L-İ’TİKÂD/İTİKÂDIN GÜZELLİĞİ

1. Bu Risâlenin Yazılış Öyküsüne Dair Bazı Notlar:

Ehl-i sünnet itikadı konusunda yazılmış muhtasar, ama şöhretli bu risâlenin Sübkî (ö.771/1369) ve Dâvudî (ö.945/1539)’nin Tabakât2 kitaplarında ‘el-Mülhatü fî Tashîhi’lİ’tikâd’;Kâtip Çelebi (ö.1067/1657)’nin Keşfu’z-Zünûn’un da3 ‘Mülhatü’l-İ’tikâd’ ; Bağdâdî (ö.1338/1920)’nin Hediyyetü’l-Ârifîn4 adlı eserinde ise ‘Akîde’ şeklinde isimlendirildiğini görüyoruz..

Mülhatü’l-İ’tikâd adıyla meşhur olan bu risâlenin dünya kütüphanelerinde yazmanüshaları bulunduğu bilinmektedir. Bu risâlenin yazma nüshalarından birisi, Leibzigkütüphanesi 881 numarada ve diğeri, Berlin kütüphanesi 2080 numarada kayıtlıdır.5 Ayrıca,tam metin olarak Subkî’nin Tabakât’ında “fî mes’eleti’l-kelâm”6 adı altında nakledilmekteolan risâle, yakın zamanda tahkik edilerek matbû hale getirilmiştir.7
 
Üst