Ahir Zaman Fitneleri:

nakkad

New member
Mukaddime:İmam-ı A’zam fıkhı “kişinin lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir” diye tarif eder. Bu tarife göre her müslümanın, bulunduğu zaman ve mekan içerisinde, lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi üzerine farzdır. Aleyhine olan şeyleri bilecek onlardan kaçınacak, lehine olan şeyleri bilip onlara da yapışacak, onlarla amel edecek.İçinde yaşadığımız, zaman ve mekan içerisinde bizim lehimize ve aleyhimize olan şeyler nelerdir? Neleri yapmalıyız, nelerden kaçınmalıyız?Peygamberimiz asv kıyamet kopmadan önce fitne ve günahlarla dolu dehşetli bir zamandan (yani ahir zamandan) bahsetmiş, ümmetini o zamandaki fitne ve günahlardan sakındırmıştır. İşte bu zamanda bizim aleyhimize olan şeyler bu fitne ve günahların ortaya çıkdığı ve her tarafı istila ettiği bir zamanda yaşıyor olmamızdır.Peygamberimiz, ahir zaman fitneleriyle ümmetini korkutmuş, aynı zamanda bu fitneli zamanlarda, ümmetinin ne yapması gerektiğini ve bu fitnelerden nasıl kurtulacaklarını da, haber vermiştir. Kısaca peygamberimiz tarafından emir ve tavsiye edilen şeyler şunlardır : kuran ve sünnete sarılmak, ilim öğrenmek, fitne ve fitne yerlerinden uzak durmak, kuran ve sünnet etrafında birleşmek, toplanmak, cemaatleşmek, emri bilmaruf nehyi anil münkerde bulunmak. Ayrıca peygamberimiz böyle zamanlarda İslamı yaşamaya ve yaşatmaya çalışanların sahabeler gibi, çok büyük sevap kazanacaklarını da müjdelemiştir. İşte bunlarda bizim lehimize olan şeylerdir.Aşağıya aleyhimize olan ahir zamanın fitneleriyle ve ahir zamanda müslümanların yapması gereken şeylerle ilgili hadisler – müslüman kardeşlerimize faidesi olur ümidiyle - dercedilmiştir.

1. Ahİr zamanIn dehşetİ.


Yemek yiyenlerin büyük tabağa üşüştükleri gibi, insanların size karşı birleşip üşüşmeleri yakındır. Biri sordu :"Aceba o zaman biz sayıca az mı olacağız?”. Peygamberimiz şöyle buyurdu : “Hayır, bilakis siz o zaman sayıca çok olacaksınız. Fakat selin sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Allah düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak, sizin kalplerinize de VEHN sokacak.” “Vehn nedir Ya Resulallah!” denildiğinde de, şöyle buyurdu : “Dünya sevgisi ve ölüm korkusu”. (M.Z. 5.345)


"Sizler, kendinizden önce gelen ümmetlerin sünnetine (yoluna) kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpa tıp uyacaksınız. Hatta onlar, daracık bir keler deliğine girseler oraya siz de gireceksiniz". Oradakiler, "Ey Allah'ın Resûlü! (Onlar) yahudiler, ve hıristiyanlar mı?" diye sordular. Aleyhissalâtu vesselâm: "Bunlar değilse kimler olur?" buyurdular." (K.S. C.17.-1213.)


Ademin (as) yaratılışı ile kıyamet arasında deccal (fitnesin)den daha büyük hadise yoktur. (Ramuz. . . . . . 4613 )


4. “Allah'ın gönderdiği her peygamber, ümmetini onunla (yani Deccalla) korkuttu. Nuh aleyhisselam ümmetini onunla korkuttu, ondan sonra gelen peygamberler de. O, sizin aranızdan çıkacak.” ( Buhari ve Müslim)“Kim deccalın çıktığını işitirse ondan uzak dursun. Çünki kişi ona gider görmüş olduğu aldatıcı şeylerden dolayı onu mümin zannederek ona tabi olur.” Hakim


"Benden sonra bir çok fitneler zuhur edecek, onlardan biride EHLAS fitnesidir. O fitnede harp ve kaçış olacak. Ondan sonra daha şiddetli bir fitne baş gösterecek. Sonra bir fitne daha…İşte fitne bitti, dendikçe, bitmeyecek, yine devam edecek. İçine girmedik ev kalmayacak; bulaşmadık hiç bir müslüman da görülmeyecek. Bu fitne ehli beytimden bir müslümanın (Mehdinin) çıkmasına kadar devam edecek.” (Ramuz. 3727)


(EHLAS için kamus şunları zikreder: “1-Yağmurun daimi yağması, 2-Satıcının müşteriyi aldatması, 3-Bitkilerin bir yeri bürümesi.” Bu ifadelere göre; ahir zaman fitnelerinin bir biri ardınca gelmesi, çok aldatıcı olması ve her tarafı kaplaması anlaşılır.)“İlerde bir takım fitneler olacak. O fitne zamanında oturan ayakda durandan, ayakda duran yürüyenden, yürüyen koşandan hayırlıdır. Her kim fitne vukuunda muttali’ olup onu görmeğe çalışırsa içine düşer. Her kim o fitne zamanında iltica edecek veya sığınacak bir yer bulursa hemen sığınsın.” (Buhari)


2. Ahİr zamanda İdarecİler.


“Deccaldan önce aldatıcı seneler olacak, yağmur çok yağacak, bitki az olacak. Doğru kimseler yalanlanacak, yalancı kimseler doğrulanacak. Haine güvenilecek, emin kimse hain sayılacak. Rüveybida söz sahibi olacak.” “Rüveybida nedir Ya Resulallah” diye sordular. Cevaben “Kendisine önem verilmeyen ayak takımından olan kişi.” buyurdu. (M.Z.5.343)
"emanet zayi’ edildiği zaman kıyameti bekle!” “Emanetin zayi edilmesi nedir?” diye soruldu. Cevaben : "İş ehil olmayanlara verildiği zaman kıyameti bekle" buyurdular. (R 713)


3. Ahİr zamanDA kadInlar.


Deccala tabi olanların ekseriyyeti kadınlardır. (Kenzül ummal. 38831
Deccala tabi olanların ekseriyyeti yahudiler, kadınlar ve bedeviler olacak. (kenzül ummal: 38779 )
“Yahudi kadınlarından onüçbin kadın deccala tabi olacak.” Kenzül ummal: 39687
“Arkamda erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.” (Buhari)
“Kadınlar şeytanların tuzaklarıdır.”
kasiyatün a riyat


4. Ahİr zamanDA İktİsadİ DURUM (helal ve haram.)


“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi elde ettiği malın haramdan mı, yoksa helaldan mı olduğuna dikkat etmeyecek.” (Ramuz.. 6238)
“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki : o zamanda (çokça) faiz yiyecekler. İçlerinden faiz yemeyenlere bile mutlaka onun tozundan (buharından) bulaşacak.” (Ramuz . 6248)
“Öyle bir zaman gelirki insanlar kurt olur. Kurt olmayanı kurtlar yer.” (Keşful hafa: )
“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ; ( o zamanda ) kimin sarısı, beyazı (yani altını, gümüşü), yoksa yaşama hakkı olmayacaktır.” (Ramuz..6241)
5. Ahİr zamanDA İlİm ve alİmler.


“İlim kalkacak, cehalet zuhur edecek. İçki içilecek zina yaygınlaşacak.” (Buhari)
Muhakkak ki Allah ilmi insanların içinden çekip çıkarmak suretiyle almaz. Fakat alimleri vefat ettirmek suretiyle ilmi onlardan kabz eder, alır. İnsanlar alimler kalmayınca bir takım cahilleri baş edinirler, onlara sorular sorarlar; onlarda cahilce fetva verirler. Kendileri sapıttıkları gibi insanlarıda sapıtırlar. . (M.Z.1.323)
Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki: okuyucular çoğalacak, fakihler azalacak, ilim (ortadan) kalkacak, fitne ve ölümler çoğalacak. Ondan sonra öyle bir zaman gelecek ki : ümmetimden kur’an okuyan kişiler bulunacak (fakat okudukları) boğazlarından geçmeyecek …Sonra bir zaman gelecek ki : Müşrik, Allah hususunda aynı silahla mümine karşı mücadele edecek. (Ramuz. 3738)


6. Ahİr zamanDA dini durum.Abidler.


İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki : kişinin imanı gömlek çıkarılır gibi çıkarılacak da o bunun farkına varmayacak. (Ramuz. . . . . . 6251)
“İleride bir fitne olacak. Kişi sabahleyin mümin kalkacak, akşama kafir olmuş bir halde girecek. Ancak Allahın ilimle ihya ettiği kimseler müstesna.” (Ramuz. 3722)
“İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ; bir saat duracaklar da kendilerine namaz kıldıracak bir imam bulamayacaklar.” (Ramuz.. 6246)
“Öyle bir zaman gelecekki bir mescidde binden fazla insan namaz kılacak, fakat içlerinde (kamil) bir mümin olmayacak.” (Ramuz.. .3742)
-Ramuz. . . . .3738-3741)3768
Ümmetimin sonlarına doğru mescidlerini süsleyip kalplerini harabeye çeviren kavimler zuhur edecek. Onlardan (hiç) biri elbisesine verdiği önemi dinine vermeyecek! Dünyalık yerinde olduktan sonra, artık dinlerine ne olursa olsun aldırmayacaklar.” (Ramuz. 3768)
“İslami bağlar hükümden (ahkamdan) başlayarak namazda bitmek üzre bir bir çözülecek, her bir bağ çözüldükçe de insanlar diğer kalanlara sarılacaktır. (İbn-i Asakir, Ahmed İbn-i Hanbel)


7. SAMİMİ MÜSLÜMANLARIN DURUMU


İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki ümmetimin o zamanki ihtilafında sünnetime sarılan kıvılcımları avuçlayan gibi olacak. (Ramuz.. 6239)
İnsanlara öyle bir zaman gelecek ki, bir mümin o zamanda (açık olarak ibadet yapamayacak) ve içini dışa vuramayacak. Tıpkı bugünkü münafık gibi. (Ramuz. 6253)
İnsanlara öyle bir zaman gelir ki ; mümin olan kimse (insanların gözünde) koyunundan daha değersiz olur. (K.U.11.276)
İslam garib olarak başladı; başladığı gibi tekrar garib olacakdır. Ne mutlu o gariblere! (M:Z.1.39)


8. AHİR ZAMANDA İMAN-KURAN VE SÜNNET


Size 2 şey bıraktım (ki) onlara sarıldığınız müddetçe sapıtmazsınız. (Onlardan biri) Allahın kitabı (diğeri de) Resulünün sünnetidir. (M.Z.1.43.)
“Ümmetimin fesada düşdüğü (bozulduğu) bir zaman da sünnetime sarılana yüz şehid sevabı verilir.” Beyhaki
“Kim benden sonra öldürülmüş sünnetlerimden bir sünneti ihya ederse beni seviyor demektir, kimde beni seviyorsa o benimledir.” (mz.1.45)
Allahın rahmeti benim halifelerimin üzerine olsun.” “Ya Resulallah senin halifelerin kimlerdir.”diye soruldu. Peygamberimiz sav de “Sünnetimi ihya edenler, diriltenler ve onu insanlara öğretenlerdir" buyurdu. (Ramuz. 3633)


9. Ahİr zamanDA cemaat.


İsrail oğullarının başına ne geldi ise, hepsi karış karış Ümmetiminde başına gelecek. Hatta onlardan biri aleni olarak annesiyle zina etse ümmetimden de bunu yapan olacak. İsrail oğulları 72 millete ayrıldı. Ümmetim ise 73 millete (fırkaya) ayrılacak. Onlardan Bir millet (cemaat) hariç hepsi cehennemlikdir.” “Ey Allahın Resulü o (kurtulacak olan fırka) hangisidir?” diye sordular. O da “Benim ve ashabımın yolunda olanlar ” buyurdu. (m.z.1.47).
“(Ahir zamanda) cehennem kapılarına davet eden davetçiler olacak, kim onlara icabet ederse onu cehenneme atarlar.” Dedim ki : “Ya Resulallah onları bize tavsif et.” Buyurdular ki “onlar öyle kimselerdir ki, (cildleri) bizim cildimizdendir ve bizim dilimizle konuşurlar.” Ben "Ya Resulallah! Ben buna erişirsem bana (o zamanda) ne yapmamı emredersin.” “Müslümanların imamına ve cemaatine yapış. Eğer müslümanların bir cemaatı ve imamı yoksa bütün fırkalardan uzaklaş, (açlıktan) bir ağacın kökünü ısırma derecesine gelsen bile (onların içine girme.) ölüm gelinceye kadar böyle devam et.” kenz : 11-30822 , k.tis’a : ibni mace; fiten-3969
Ümmetimden 1 taife devamlı olarak Allahın emrini ifa edecek. Onlara oyun oynayanların oyunları bir zarar vermeyecek, onlara muhalif olanda bir şey yapamayacak. Allahın emri (kıyamet) gelinceye kadar onlar insanlara galib olacaklar.(Ramuz. 5869)
“İleride öyle fitneler olacak ki, Cenab-ı Hakkın ilimle ihya edip koruduğu insanlar hariç, kişi sabahleyin mümin olduğu halde, akşama kafir olacak, dinden çıkacaktır. (Taberani, ibn-i Mace)
“Nübüvvet idaresi aranızda Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra kaldırmayı dilediği bir zamanda kaldırır. Bundan sonra peygamberlik gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. Bu da Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Daha sonra birbirleriyle boğuşan ısırıcı melikler devri gelir.Bu da Cenab-ı Allah'ın dilediği bir zamana kadar devam eder. Sonra onu da kaldırır. Bundan sonra da ceberut, azgınlık ve zulum üzere bir idare başlar. Bu devir de Allahın dilediği kadar kalır sonra Allah dilediği zaman onuda kaldırır. Bu devirden sonra da yeniden Nübüvvet Gidişatı üzere bir hilafet devri gelir. (Ahmed İbn-i Hanbel, Davud ve Nesai)


43. تكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها إذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

Kenzül ummal. 39687. (o gün ona karşı güç ve kuvvet ancak kurandır.)
 
Üst