Neler yeni
Blue
Red
Green
Orange
Voilet
Slate
Dark

Abdullah ibni sebe masalı.Kesinlikle bu masala inanmayın.

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
. Şimdi görün bu hayal kahramanını.Lütfen dikkat edin,göreceksiniz ki,Ehl-i Sünnet alimlerinin Abdullah ibni sebe hakkındaki rivayetlerin tek kaynağı Seyf ibni Ömer'dir.


Abdullah bin saba masalı

Abdullah ibni Sebe Yemen yahudilerindenmiş. İslam’ı parçalamak için sözde müslüman olmuş. Her Peygamberin vasisi olduğunu Ali ibni Ebu Talib ‘inde Peygamberimizin vasiysi olduğu inancını yaymış Şam, Kufe ve Mısır gibi yerlerde Osman aleyhine propaganda yapıp, halkı Osman aleyhine kışkırtıp, Osman’ın öldürülmesine sebeb olmuş. Ali ibni Ebu Talib’in taraflarıyla Aişe’nin, Zübeyr’in, Talha ‘nın tarafları uzlaşmışken kendi adamlarının bir kısmını Aişe tarafına bir kısmını Ali ibni Ebu Talib tarafına yerleştirip birbirlerine ok atmalarını sağlayarak bu iki taraf uzlaşmışken Cemal savaşını başlatmış. Ebu Zerr’i ,Ammar’ı, Ebu Bekir’in oğlu Muhammed’i ,Malik-i Eşter gibi Ali ibni Ebu Talib ashabını kandırmış,Hulül inancınıda bu adam yaymış Ali ibni Ebu Talib, Allah’ın mazharıymış ,ona inananlar haşa Ali ibni Ebu Talib’in Allah olduğuna insanları inandırmış Ali ibni Ebu Talib bir rivayete bu insanı yakıştırmış bir rivayete göre ise Medayin’e sürmüş .

Fırat üş Şifa Muhammed Sadık Alü Bahr Ulum’un Hasiyeleriyle Necef Hayde riyye Matbaası 355 lt.1936 s.22.23 Hace Abdullah ‘ül Mama Kaani Tenkih’ül Makaal fi Ahval’ir Rical Necaf 1349 Taş Basması c2 s 183-184

.
Abdullah ibni masalının Ehl-i Sünnet kaynaklarındaki senedinin dayanağı

Seyyid Reşid Rıza :“Es sünnetü ve’ş Şia” adlı kitabının 4-6 sahifelerinde Abdullah ibni Sebe ‘nİn müslümanların arasını bozmak için Ali hakkında müslümanları aşırı inanca çağırdığını ve ilk olarak Şia meshebini uyduran olduğunu görünüşte müslüman olup aslen yahudi olduğunu söylemekte yazdıklarının kaynağınıda İbni Esir’in” Kamil” adlı eserine dayandırmaktadır.

Ebü’l Fida H 732(1331-1332)vefat eden Ebü’l Fida “El muhtasar”adlı eserinde Abdullah ibni Saba masalını yazmakta ve ben bu kitabı,ibni Esir-i Cezire diye tanınan Şeyh İzzüddin Ali’nin “Tarihu Kamil’inden seçerek yazdım demektedir.Peki İbni Esir bu masalı nereden almıştır.

İbni Esir:h630(1232)vefat eden İbni Esir ise Abdullah ibni Saba masalını “Taberi’nin tasnif ettiği büyük tarihten aldım demekte ve Tarih’ul Kamil eserini oluşturmaktadır.Yani Seyyid Reşid Rıza ve Ebü’l Fida İbni Esir’den bu masalı almakta ,ibni Esir ise bu masalı Taberi’den almaktadır.

İbni Kesir:h774(1372)vefat eden ibni Kesir “El bidayetü ve’n Nihaye”adlı tarihinde bu buydurma masalı Taberi’den nakleder.

İbni Haldun:İbni Haldun’da “El Mübtedei ve’l Haber”adlı tarihinde aynı yolu tutmuş ve Osman’ın katlini,Cemel savaşını dolayısıyla Abdullah ibni Saba uydurmasını anlattıktan sonra (c2 s 425) derki”Cemel savaşını Taberi’den kısaltarak naklettikTaberi’ye güvenmemiz olayları doğru anlatmasındandır.

Ferid Vechi:Ferid Vechi’de Ansiklopedisinin 7 cildinde “Asm”maddesinde ,Cemel savaşını ve Ali b. Ebu Talib’in olaylarını anlatırken bu masalıda zikreder.(s160,168,169)ve kaynağının Taberi olduğunu bildirir.

G.Van Vloten: G.Van Vloten’in Dr Hasan İbrahim ve Muhammed Zeki İbrahim tarafından “Es Siyeset’ül Arabiyyeti ve’ş Şiati ve’l isralliyat fi ahdi beni Ümeyye” adıyla arapçaya çevrilen kitabında sabailikten ve Abdullah ibni Saba’dan bahseder ve bu olayları Taberi tarihinin 80 sahifesinden aldığını belirtir.

Nicholson:Cambridge ‘de basılan “Historiy of the Arabs”’ın (London 1923) 215 sahifesinde Abdullah ibni Saba’nın şehir şehir gezdiğini müslümanları azdırdığını ,yanlış yola sefkettiğini her Peygamberin bir vasisi olupHz Muhammed’in (sav) vasisinin Ali ibni Ebu Talib olduğunu fikrini yazıp not olarakta Taberi’yi gösterir.

1.Ansiklopedi yazarları:M.Th.Houtsma ,Arnold ,P,Vitrek A Schaade ,A Th.Hartman n.Gibb v.s gibi ansiklopedi yazarlarıda (Leiden c1 s29) her Peygamberin bir vasisi olup Hz Muhammed’in(sav) vasisinin Ali ibni Ebu Talib olduğunu mümin olan herkesin Ali ibni Ebu Talib tarafını tutması gerektiği fikrinin Abdullah ibni Saba’nın uydurduğunu belirtip kaynağınıda Taberi’ye dayandırır.

Dwight M Donaldson: M Donaldson”The Sihiite Religion ,a History of İslam in Persia and ırak”kitabının 58 sahifesinde (London 1933) Ali ibni Ebu Talib’in hilafete daha layık olduğunu ve bu inancın Osman’ın zamanında müslümanların arasına nifak sokmak için Abdullah ibni Saba’nın rolü olduğunu söylemekte 59 sahifesinin notundan anlaşıldığı üzere kaynağı Taberi’ye dayandırmaktadır.ayrıca iki kaynağa daha dayandırmakta bunlar islam ansiklopedisi ve Nicholson’un “Arap edebiyatı Tarihi”nin 315 sahifesine dayandırıyorki bunlarda arzettiğimiz gibi Taberi’ye dayandırmaktadırlar.

J.Wellhausen:J.Wellhausen “Das ara bische Reich und sein suturz”Sabailerin İslam’ın esasını bozduğunu Ebu Bekir ve Ömer’in Ali ibni Ebu Talib’in hakkını gaspettiğini ....Sabailerin Yahudi olan ibni Sebe’ye mensup olduklarını söylüyor ve bu bilgileri Seyf’e dayandırıyor Seyfi övüyor dolayısıyla J.Wellhausen Seyf’in rivayetlerini Taberi’den almıştır.

Şu ana kadar naklettiğimiz kitapların tümü Abdullah ibni Saba masalını Taberi’ye dayandırmaktadır.Peki Taberi Abdullah ibni Saba masalını nereden almıştır? Abdullah ibni Saba masalında Taberi’nin senedi

H 310 ‘da ölen Taberi ise h30 yılı h30-36 yılı olaylarını Abdullah ibni Saba ve Sabailer hikayesini Seyf ibni Ömer’den nakleder.Taberi’nin Abdullah ibni Saba masalında Seyf ibni Ömer’den başka senedi yoktur.Taberi tarihinde Seyf’in rivayetleri ,şu iki senetten biriyle nakletmektedir.
.

İbni Asakir:h571(1175)vefat eden İbni Asakir’de Taberi’den ayrı olarak bir senede dayanarak Abdullah ibni Saba masalını “Tarihu Medinet’id Damaşk”’ta anlatır ve bu senedin kökü Seyf ibni Ömer’e dayanır.İbni Saba ve diğer hususlardaki senedi şudur.

İbni Asakir,Ebü’l Kaasım-ı Semerkandi ‘den ,o Ebü’l Hüseyn Nukur’dan ,o Ebu Tahir Muhlis’ten ,o Ebu Bebr b. Seyf’den, o Sıriy b.Yahya’dan ,o Şuayb b. İbrahim’den ,oda Seyf ibni Ömer’den nakleder.

İbni Berdan:h1346(1927) vefat eden ibni Berdan ise Abdullah ibni Saba masalını kimi yerde Seyf ibni Ömer’i anarak anlatır kimi yerde ise Seyf’in rivayetlerini Taberi’den nakleder.

İbni Ebi Bekr:Bazı yazarlarda ibni saba ve Sabailik masalını anlatırken bu masalın bir başka senedi olan 741 (1340)da vefat eden İbni Ebu Bekr’in “Temhid”inde olduğu gibi ibni Ebi Bekr’in senedini kullanırlar.


ibni Ebi Bekr ise Sabailer ve diğer olayları anlatırken bu rivayetleri bazı vasıtasız olarak Seyf ibni Ömer’in kitabı olan Futuh’u,bazı kerede ibni Esir’in tarihini anar.İbni Esir ise Taberi’den, Taberi ise Seyf ibni Ömer’den alır.

Şu ana kadar tarihçiler Abdullah ibni Saba masalını anlatırken üç kaynak belirtmişlerdir.
1-Taberi(h.310.922-923)
2-İbni Asakir (h.571.1175)
3-İbni Ebi Bekr(h.741.1340)
Tarihçiler Abdullah ibni Saba masalını anlatırken kimi zaman bir kaynaktan ,kimi zaman birinci ve ikinci kaynaktan ,bir kısmıysa Said-iEfgani gibi her üç kaynaktanda yararlanmıştır.

Zehebi:h.748 (1347) vefat eden Zehebi ise “Tarih’ül İslam”ında İbni Sebe masalından bahsederken kaynağını Taberi’ye Taberi’de bulanmayan iki rivayeti ise Seyf ibni Ömer’in “Futuh”una dayandırır.
Netice:Şu ana kadar Abdullah ibni Saba masalını anlatan tarihçiler bu masalı istisnasız Seyf ibni Ömer’e dayandırırlar.Peki Seyf ibni Ömer kimdir.

.


SEYF İBNİ ÖMER


Ehl Sünnet’in Rical kitaplaıında Seyf ibni Ömer hakkında Ehl-i Sünnet alimlerinin görüşleri

1-Hicri 232 (846m)vefat eden Yahya b.Muin Seyf hakkında “Hadisi zayıf ve gevşektir. Onda hayır yoktur”.hükmünü verir.

2-303’te (915) vefat eden Sahih Sahibi Nesai’ye göre “Zaiftir. Hadisini terketmişlerdir.Ona ne güvenilir ne de emindir”.

3-316’da (938) vefat eden Ebu Davud “Değersizdir çok yalan söyler “hükmünde bulunur.

4-327’de (938) vefat eden ibn Ebi Hatem”Hadisini terk etmişlerdir’der

5-353’de (964) Vefat eden İbn’üs Sekn ‘Zaiftir diye hükmeder.

6-354’de (965) Vefat eden ibn Hıbben ‘ Uydurduğu hadisleri inanılır kişilere ad ederek nakleder.diye tavsif etmektedir.

7-385’te vefat eden Daru Kutni “Zaiftir,hadisini terk etmişlerdir”.hükmünü verir.

8-405’te (1014) vefat eden Hakim ‘Hadisini terk etmişlerdir.Zındıklıkla (dinsizlikle) töhmetlenmiştir”.der

9-817’de (1414) vefat eden Kaamus Sahibi Firuz Abadi ‘Zaiftir” hükmünde bulunur.

10-852’de (1448) vefat eden ibn Hacer aynı hükmü vermektedir.

11-911’de (1505) Vefat eden Suyuti”Pek zaiftir hükmüne varmıştır.

12-923’de (1517) Vefat eden Safiyyüddin ‘Onu zaif saymışlardır demektedir.
Tehzib’ut Tehzip c2 s470

Ehl-i Sünnet alimleride görüldüğü gibi Seyf ibni Ömer’i güvenirsizlikle itham etmişlerdir.Zaten bir insanın Şam,Mısır,Kufe gibi büyük yerleşim birimindeki yerlerin halkını kandırıp üçüncü halifeye karşı kışkırtması mümkün değildir.
Seyf ibni Ömer’i Ehli Sünnet alimleri ,yalancılıkla , zındıklıkla , güvenirsizlikle suçlamasına rağmen yinede böyle bu insanın uydurma hikayelerini gerçek gibi halka empoze etmelerine bir anlam veremiyorum. Eğer gerçekten tarihte Abdullah ibni Sebe diye birisi yaşamış olsaydı abdest konusunda yüzlerce hadis nakleden ,namaz konusunda yüzlerce hadis nakleden sahabeler Şam,Mısır,Kufe gibi şehirlerin halkını ayaklandırıp halife Osman’ın öldürülmesine ,Cemel savaşını çıkartıp yüzlerce müslümanın ölmesine sebep olan,İslam’ı parçalayıp fırkalara bölen Abdullah ibni Sebe hakkındada en azından üç tane rivayet anlatabilirlerdi.Gerek Ehli Sünnet’in gerek Şia’nın birçok hadis kitapları olmasına karşın ne Ali ibni Ebu Talib’den,ne Selman’dan, ne Ebuzer’den nede diğer sahabelerden Abdullah ibni Sebe hakkında sahih olan tek bir tane dahi rivayet nakledilmemiştir.Nasıl oluyorda hiçbir önemi olmayan konularda dahi rivayetler nakledilirken ,islamı parçalanmasına sebep olan Abdullah ibni Sebe hakkında herhangi bir söz edilmemektedir.Tüm bu olayları niçin yalnızca yalancı Seyf naklediyor?Niçin Cemel savaşında yer alan sahabe ,savaşı çıkartan Abdullah ibni Sebe hakkında herhangi bir bilgi sahibi olmuyorda olaylarla hiçbir bağlantısı olmayan dinsiz Seyf bu olayları en ince ayrıntısına kadar biliyor ve bu olayları naklediyor?

NİÇİN :Buhari,Müslim,Beyhaki,İbni Mace,Tirmizi,Ebu Davud,Nesai,Ahmed bin Hanbel gibi,Ehl-i Sünnet’in sahih sahipleri Abdullah ibni sebe’den bahsetmemişlerdir.Eğer bu alimleriniz bu yöndeki rivayetleri sahih görüp,sahihlerine koymamışlarsa sizce Ehl-i Sünnet rical alimlerinin bildirmiş olduğu gibi dinsiz seyf ibni Ömer’in rivayetlerini kaideye almak ve bu uydurma rivayetleri gerçek gibi halka empoze edip,halkı yanlış fikirlere kapılmasına sebeb olmak ne derece doğru ve vicdani bir tavırdır?

Eğer Abdullah ibni sebe bu büyük olaylara imzasını atmışsa,niçin bu insan Kütibi sitte sahipleri tarafından bilinmiyor?Bu ilginç değilmi?
 

313

New member
Katılım
18 Mar 2006
Mesajlar
297
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Eger o bahsettigin Ehli Sünnet kaynaklari kabul ediyorsan, buyur bi Buhari hadisi:

Resulullah, ilk üç halife ile dağa çıktıkları zaman dağ sevinçten sallanınca buyurdu ki: (Ey dağ, sallanma, üstünde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit [Ömer ve Osman] vardır.) [Buhari]
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Seyfullah Kardeş Bende önceleri Senin Gibi Sünni Kaynaklara Inaniyor Onlari Doğru Kabul Ediyordum.fakat Allaha Binlerce şükür Ama Karşilaştiğim Bazi şii Alimler Sayesinde Araştirmlara Ve Yeni Kitpalar Okumaya Başladim.ve Tarafsiz Olarak Olaylara Bakinca Gerçek Sünnetin Ne Olduğunu öğrendim.emevilerine Ve Abbasilerin Kaynaklari Nasil Değiştirdiğini Anladim.allaha şükürler Olsun Ki Artik şii Yim.
 

seyfullah putkýran

New member
Katılım
30 Eyl 2005
Mesajlar
5,807
Tepkime puanı
205
Puanları
0
Yaş
40
Konum
Ruhlar Aleminden
Web sitesi
www.tevhidyolu.net
caferi_humeyni' Alıntı:
Seyfullah Kardeş Bende önceleri Senin Gibi Sünni Kaynaklara Inaniyor Onlari Doğru Kabul Ediyordum.fakat Allaha Binlerce şükür Ama Karşilaştiğim Bazi şii Alimler Sayesinde Araştirmlara Ve Yeni Kitpalar Okumaya Başladim.ve Tarafsiz Olarak Olaylara Bakinca Gerçek Sünnetin Ne Olduğunu öğrendim.emevilerine Ve Abbasilerin Kaynaklari Nasil Değiştirdiğini Anladim.allaha şükürler Olsun Ki Artik şii Yim.
merak etme ben bunu şia alimelrinden de okudum çokk şükür onlaırn içinde şunu gördüm bir tanesi şunu yaıyordu bende h.z ebu bekiri, hz. ömeir üstün tutarım, hz osmanı da severim çünü hz. ALini bunu yapmıştı , şayet bunu yapmasaydı bende yapmazdım diyor, ondanda okudum bu yazıyı, demek şia da içinde bölünbüyor! ya sana sorum amdem hz. değiller hz ali neden halifeliğini tanıdı bu zatların? hiç düşündün mü?
 

caferi_humeyni

New member
Katılım
13 Şub 2006
Mesajlar
242
Tepkime puanı
0
Puanları
0
öyleyse şöyle Yapalim.hem Sünni Ve Hem şii Kaynaklari Doğru Sayalim Ve şiiler Kendi Kaynaklarina Sünnilerde Kendi Kaynaklarina Göre Amel Etsin.sonuçta Kimse Kimsenin Kaynaklarini Yalanlamakla Bir Yere Varamaz.2 Gurupta şirke Girmez O Zaman Demi?bir Kişi şii Yada Alevi Olarak Doğuyorsa Niye şii Kaynaklarina Göre Amel Ettin Yada Sünni Doğan Birinede Neden Sünni Kayanaklarina Göre Amel Ettein Diye Suçlayamaz...
 
Üst Alt